TÔN CHỈ (Principle) của Hội Dòng Sức Sống Chúa Ki-tô

25 Tháng Chín 2020

TÔN CHỈ (Principle)

CỦA

HỘI DÒNG SỨC SỐNG CHÚA KI-TÔ

 

Tôn chỉ (Principle) của Hội Dòng Sức Sống Chúa Ki-tô

là cầu nguyện (oratio) và tông đồ (apostolatus)

I.- TU LUYỆN XV VỀ CẦU NGUYỆN (Oratio)

1.- Khẩu nguyện (Oratio Vocalis)

1.1.- Khẩu nguyện qua Kinh Cộng đoàn và Thánh Lễ

1.2.- Khẩu nguyện qua Các Giờ Kinh Phụng Vụ

1.3.- Khẩu nguyện qua Lần Chuỗi và Đường Thánh Giá

2.- Suy Gẫm (Meditatio)

2.1.- Chuỗi Mân Côi

2.2.- Đọc Sách Đạo Đức

2.3.- Xét Mình trong Kinh Tối

3.- Chiêm Niệm (Contemlpatio)

3.1.- Qua Xét Mình

3.2.- Qua Thiền-Kitô-XV

3.3.- Qua Chầu Thánh Thể

II_TU LUYỆN XV VỀ TÔNG ĐỒ (Apostolatus)

1.- Chứng tá đời sống

1.1.- Qua Việc Từ Thiện

1.2.- Qua Việc Bổn Phận

1.3.- Qua Yêu thương anh chị em

2.- Giảng dạy về cầu nguyện

2.1.- Dạy Tìm Ý Chúa Qua Biến Cố

2.2.- Dạy Lần Chuỗi Mân Côi

2.3.- Dạy Thiền-Kitô-XV  

3.- Loan truyền

3.1.- Dạy Giáo Lý

3.2.- Linh Thao

3.3.- Truyền Giáo

Tu viện Philip Phan Văn Minh, ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Tu sĩ Giuse Maria Trương Văn Trung, XV.

Người Sáng Lập

Hội Dòng Sức Sống Chúa Kitô

 

 

 

back to top
Filters