News Filters

TÔN CHỈ (Principle) của Hội Dòng Sức Sống Chúa Ki-tô (Vietnamese and English)

Thứ sáu, ngày 25 tháng chín năm 2020

TÔN CHỈ (Principle)

CỦA

HỘI DÒNG SỨC SỐNG CHÚA KI-TÔ

 

Tôn chỉ (Principle) của Hội Dòng Sức Sống Chúa Ki-tô

là cầu nguyện (oratio) và tông đồ (apostolatus)

I.- TU LUYỆN XV VỀ CẦU NGUYỆN (Oratio)

1.- Khẩu nguyện (Oratio Vocalis)

1.1.- Khẩu nguyện qua Kinh Cộng đoàn và Thánh Lễ

1.2.- Khẩu nguyện qua Các Giờ Kinh Phụng Vụ

1.3.- Khẩu nguyện qua Lần Chuỗi và Đường Thánh Giá

2.- Suy Gẫm (Meditatio)

2.1.- Chuỗi Mân Côi

2.2.- Đọc Sách Đạo Đức

2.3.- Xét Mình trong Kinh Tối

3.- Chiêm Niệm (Contemlpatio)

3.1.- Qua Xét Mình

3.2.- Qua Thiền-Kitô-XV

3.3.- Qua Chầu Thánh Thể

II_TU LUYỆN XV VỀ TÔNG ĐỒ (Apostolatus)

1.- Chứng tá đời sống

1.1.- Qua Việc Từ Thiện tinh thần và thể xác.

1.2.- Qua Việc Bổn Phận

1.3.- Qua Yêu thương anh chị em

2.- Giảng dạy về cầu nguyện

2.1.- Dạy Tìm Ý Chúa Qua Biến Cố

2.2.- Dạy Lần Chuỗi Mân Côi

2.3.- Dạy Thiền-Kitô-XV  

3.- Loan truyền

3.1.- Dạy Giáo Lý

3.2.- Linh Thao

3.3.- Truyền Giáo

Tu viện Philip Phan Văn Minh, ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Tu sĩ Giuse Maria Trương Văn Trung, XV.

Người Sáng Lập

Hội Dòng Sức Sống Chúa Kitô

 

XVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXV

 

THE PRINCIPLE OF THE CONGREGATION

OF THE VITALITY OF CHRIST

 

The principle of the Congregation of the Vitality of Christ is prayer and apostolic action (oratio et apostolatus).

 

I.- FORMATION XV ON PRAYERS (Oratio)

  1.- Vocal prayers (Oratio Vocalis)

1.1.- Vocal prayers by the Act of Community and The Mass.

1.2.- Vocal prayers by the Liturgy.

1.3.- Vocal prayers by saying the Rosary and the stations of the cross.

2.- Meditations (Meditatio)

2.1.- The Rosary.

2.2.- Reading the morality books.

2.3.- The compline with examen.

 3.- Contemplative Prayers (Contemlpatio)

3.1.- By the examen.

3.2.- By Christian-Meditation-XV.

3.3.- By the benediction of the Most Blessed Sacrament.

 

II_ FORMATION XV ON APOSTOLATES (Apostolatus)

  1.- The witnesses of life.

1.1.- By the spiritual and corporal works of mercy.

1.2.- By the duty.

1.3.- By Loving brothers and sisters.

  2.- The teaching to pray.

2.1.- The teaching to search the the will of God through events.

2.2.- The teaching to say the Rosary.

2.3.- The guide to Christian-Meditation-XV.

  3.- Proclamations.

3.1.- Catechizing.

3.2.- Spiritual execise.

3.3.- Mission.

 

Monastery Philip Phan Văn Minh, January 01 2018

Friar Joseph-Mary Trương Văn Trung, XV. 

The Founder

of the Congregation of the Vitaliry of Christ 

 

back to top
Filters