1.1_Qua những Việc Từ Thiện tinh thần và thể xác

Filters
20
Items
of
60
Những hình ảnh việc Bác Ái của Hội Dòng Nữ Sức Sống Chúa Kitô ngày 27 tháng 06 năm 2021
Những hình ảnh việc Bác Ái ngày 17 tháng 01 năm 2021
Hình ảnh việc Bác Ái của Cộng Đồng Sức Sống Chúa Kitô
Những hình ảnh việc Bác Ái của Hội Dòng Nữ Sức Sống Chúa Kitô ngày 23 tháng 05 năm 2021
việc Bác Ái của Cộng Đồng Sức Sống Chúa Kitô ngày 18 tháng 04 năm 2021
Việc Bác Ái của Cộng Đồng Sức Sống Chúa Kitô ngày 27 tháng 12 năm 2020
Những hình ảnh việc Bác Ái của Hội Dòng Nữ Sức Sống Chúa Kitô ngày 04 tháng 07 năm 2021
Hình ảnh việc Bác Ái ngày 25 tháng 10 năm 2020
Thăm viếng và Chúc Tết Các Linh mục ở Nhà Hưu Dưỡng Chí Hoà ngày 24 tháng 01 năm 2021
19 Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, và kẻ trộm khoét vách lấy đi. 20 Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, và kẻ trộm không khoét vách lấy đi. 21 Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó. (Mt 6,19-21)
Những hình ảnh việc Bác Ái ngày 30 tháng 05 năm 2021 tại Giáo xứ Gia Lào
việc Bác Ái của Cộng Đồng Sức Sống Chúa Kitô
Những hình ảnh việc Bác Ái của Cộng Đồng Sức Sống Chúa Kitô
Những hình ảnh việc Bác Ái ngày 20 tháng 06 năm 2021 tại Giáo xứ Gia Lào
Hình ảnh việc Bác Ái của ngày 01 tháng 11 năm 2020
Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, và kẻ trộm khoét vách lấy đi. (Mt 6,19)
19 Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, và kẻ trộm khoét vách lấy đi. 20 Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, và kẻ trộm không khoét vách lấy đi. 21 Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó. (Mt 6,22-23)
Anh Em sẽ cộng tác vào việc phục vụ và mở rộng Nước Thiên Chúa nhờ chứng tá của đời sống Anh Em (x. Tông Huấn Chứng tá Phúc Âm,  8). Tất cả đời sống Anh Em rất cần được tham dự vào cuộc thương khó, sự chết và sự vinh quang của Chúa (x. Tông Huấn Chứng tá Phúc Âm,  9).
Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, và kẻ trộm khoét vách lấy đi. 20 Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, và kẻ trộm không khoét vách lấy đi. 21 Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó. (Mt 6,19-21)
Những hình ảnh việc Bác Ái của Hội Dòng Nữ Sức Sống Chúa Kitô ngày 23 tháng 05 năm 2021
back to top
Filters