1.1_Qua những Việc Từ Thiện tinh thần và thể xác

Filters
20
Items
of
14
19 Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, và kẻ trộm khoét vách lấy đi. 20 Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, và kẻ trộm không khoét vách lấy đi. 21 Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó. (Mt 6,22-23)
Hình ảnh việc Bác Ái ngày 25 tháng 10 năm 2020
Anh Em sẽ cộng tác vào việc phục vụ và mở rộng Nước Thiên Chúa nhờ chứng tá của đời sống Anh Em (x. Tông Huấn Chứng tá Phúc Âm,  8). Tất cả đời sống Anh Em rất cần được tham dự vào cuộc thương khó, sự chết và sự vinh quang của Chúa (x. Tông Huấn Chứng tá Phúc Âm,  9).
Hình ảnh việc Bác Ái của ngày 01 tháng 11 năm 2020
Hình ảnh việc Bác Ái của Cộng Đồng Sức Sống Chúa Kitô
19 Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, và kẻ trộm khoét vách lấy đi. 20 Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, và kẻ trộm không khoét vách lấy đi. 21 Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó. (Mt 6,19-21)
Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, và kẻ trộm khoét vách lấy đi. 20 Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, và kẻ trộm không khoét vách lấy đi. 21 Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó. (Mt 6,19-21)
Những hình ảnh việc Bác Ái của Cộng Đồng Sức Sống Chúa Kitô
Việc Bác Ái của Cộng Đồng Sức Sống Chúa Kitô ngày 27 tháng 12 năm 2020
Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, và kẻ trộm khoét vách lấy đi. (Mt 6,19)
Những hình ảnh việc Bác Ái ngày 17 tháng 01 năm 2021
Thăm viếng và Chúc Tết Các Linh mục ở Nhà Hưu Dưỡng Chí Hoà ngày 24 tháng 01 năm 2021
việc Bác Ái của Cộng Đồng Sức Sống Chúa Kitô ngày 18 tháng 04 năm 2021
việc Bác Ái của Cộng Đồng Sức Sống Chúa Kitô
back to top
Filters