News Filters

CHỨNG TÁ ĐỜI SỐNG QUA VIỆC TỪ THIỆN TINH THẦN VÀ THỂ XÁC

Thứ sáu, ngày 30 tháng mười năm 2020

CHỨNG TÁ ĐỜI SỐNG QUA VIỆC TỪ THIỆN TINH THẦN VÀ THỂ XÁC

1/ Anh Em sẽ cộng tác vào việc phục vụ và mở rộng Nước Thiên Chúa nhờ chứng tá của đời sống Anh Em (x. Tông Huấn Chứng tá Phúc Âm,  8). Tất cả đời sống Anh Em rất cần được tham dự vào cuộc thương khó, sự chết và sự vinh quang của Chúa (x. Tông Huấn Chứng tá Phúc Âm,  9).

2/ Anh Em phải nhớ rằng nhờ việc phụng tự công cộng và cầu nguyện, nhờ sám hối và tự ý chấp nhận công việc cũng như những khổ cực của cuộc đời làm cho Anh Em nên giống Chúa Ki-tô đau khổ (x. 2 Cr 4,10), khi ấy Anh Em mới có thể ảnh hưởng tới mọi người và đem ơn cứu độ cho toàn thế giới (x. Sắc lệnh về Tông Đồ giáo dân 16).

3/ Những việc từ thiện tinh thần và thể xác: Anh Em tham gia nhiệm vụ mục vụ của Giáo Hội bằng những việc từ thiện tinh thần và thể xác, và phục vụ loài người bằng rất nhiều cách (x. Giáo Luật  676).

4/ Những công cuộc nhằm phục vụ người nghèo, phát triển các dân tộc: Anh Em theo đuổi đức ái hoàn hảo trong việc phục vụ nước Thiên Chúa (x. Giáo Luật  676) bằng những công cuộc nhằm phục vụ người nghèo, phát triển văn hoá và tinh thần của các dân tộc không những còn hợp thời, mà nếu được cập nhật hoá cách thoả đáng, lại thường tỏ ra là những nơi ưu việt để Phúc Âm hoá, để làm chứng và để thăng tiến con người cách đích thực (x. Tu sĩ và sự thăng tiến con người số 6 ).

 

THE WITNESS OF LIFE BY THE SPIRITUAL AND CORPORAL WORKS OF MERCY

1/ Friars will contribute to the building up of the kingdom of God by the witness of their lives (cf. Evangelica Testificatio 8).. How necessary it is therefore that their whole existence should make them share in His passion, death and glory (cf. Evangelica Testificatio 9).

2/ They should all realize that by public worship and prayer as well as by penance and voluntary acceptance of the labors and hardships of life, they become like the suffering Christ (cf. 2 Cor 4:10), then they could influence all men and bring salvation of the whole world (cf. Apostolicam Actuositatem 16).

3/ The spiritual and corporal works of mercy: Friars participate in the pastoral mission of the Church through the spiritual and corporal works of mercy, performing very many different services for people (cf. Can. 676).

4/ The initiatives on behalf of the poor and for the improvement of people: Friars are dedicated to seeking the perfection of charity in the service of God’s Kingdom (cf. Can. 676) through initiatives on behalf of the poor and for the cultural and spiritual improvement of people not only retain their relevance but, suitably updated, are often discovered to be privileged means of evangelization, of witness and of authentic human promotion. (cf. Religious and Human Promotion 6).

 

 

 

 

back to top
Filters