News Filters

THIỀN-KITÔ-XV (Thiền Công Giáo của Hội Dòng Sức Sống Chúa Kitô) [Vietnamese + English]

Thứ sáu, ngày 30 tháng mười năm 2020

THIỀN-KITÔ-XV

(Nguyện ngắm XV hoặc Chiêm niệm XV)

THEO PHƯƠNG PHÁP CỦA HỘI DÒNG SỨC SỐNG CHÚA KITÔ

 

LÝ THUYẾT CỦA  THIỀN-KITÔ-XV

THIỀN CÔNG GIÁO CỦA HỘI DÒNG SỨC SỐNG CHÚA KITÔ

 

A.- TƯ THẾ NGỒI THIỀN-KITÔ-XV

Bạn có thể chọn tư thế khi ngồi  Thiền-Kitô-XV :

1/ Ngồi trên ghế,

2/ Ngồi kiểu bán già,

3/Ngồi kiểu kiết già,

4/ Ngồi kiểu quỳ trên hai gót chân (Nhật Bản)

5/ Ngồi kiểu trẻ thơ ( Thiền-Kitô-XV ),

6/  Bạn có thể ngồi tư thế nào mà mình thấy thoải mái …

Bân Lưu ý : lưng của bạn luôn luôn thẳng. [xem hình ở bài “tư thế ngồi Thiền-Kitô-XV”]

B.- THỰC TẬP BỐN BƯỚC

1/ Nguyện cầu: cầu xin Thần Khí (Chúa Thánh Thần) nhân danh Chúa Kitô.

2/ Khoảng không: tĩnh lặng tâm hồn và làm sạch tâm trí.

3/ Ngắm nhìn: tâm trí nhìn Chúa Giêsu Kitô nơi chính mình.

4/ Kết thúc: tạ ơn và giãn xả cơ thể.

I.- NGUYỆN CẦU: Bạn cầu xin Thần Khí (Chúa Thánh Thần ) nhân danh Chúa Kitô. Làm dấu thánh giá và đọc ba lời nguyện dưới đây một cách thành tâm:

1.- Xin Thần Khí thanh tẩy: Nhân danh Chúa Giêsu Kitô, xin Chúa Cha ban Thần Khí tràn đầy hồn xác con, xin Thần Khí thanh tẩy tội lỗi con (thinh lặng giây lát).

2.- Xin Thần Khí thánh hoá: Nhân danh Chúa Giêsu Kitô, xin Chúa Cha ban Thần Khí tràn đầy hồn xác con, xin Thần Khí thánh hóa con (thinh lặng giây lát).

3.- Xin Thần Khí dạy bạn tôn vinh Chúa: Nhân danh Chúa Giêsu Kitô, xin Chúa Cha ban Thần Khí tràn đầy hồn xác con, xin Thần Khí và Mẹ Maria Vô Nhiễm dạy con ca ngợi Chúa Cha trong Chúa Kitô (thinh lặng giây lát).

II.- KHOẢNG KHÔNG (theo gợi ý của Thánh Gio-an Thánh Giá)

Mục đích của giai đoạn “khoảng không” giúp bạn tĩnh lặng tâm hồn và làm sạch tâm trí, để chuẩn bị cho việc ngồi yên lặng, tập trung ở++. giai đoạn “ngắm nhìn”.

   ** Tạo khoảng không trong tâm trí : Tĩnh lặng tâm hồn và làm sạch tâm trí bằng cách nhắm mắt và tập trung ý nghĩ một cách nhẹ nhàng vào một điểm, tốt nhất là điểm ở giữa hai chân mày (ấn đường), rồi từ từ quên điểm ấy luôn.

III.- NGẮM NHÌN (theo gợi ý của Thánh Têrêsa d’Avila): Tâm trí bạn nhìn Chúa Giê-su Ki-tô nơi chính mình (gồm 6 bước):

1.- BƯỚC 1: KHOẢNG KHÔNG (Nhắm mắt và tâm trí nhìn ấn đường)

+ Khi hít vào bạn nói thầm trong trí : chỉ nhì điểm này (ấn đường).

+ Khi thở ra bạn nói thầm trong trí : và quên đi.

 

2.- BƯỚC 2: NHÌN MỘT ĐIỂM

Ngồi thẳng lưng , ý chí của bạn cắt ngay ra khỏi tâm trí tất cả lo âu, suy nghĩ mà chỉ nhìn và nghĩ đến điểm sáng của đèn hay nhang trước mặt mà thôi. 

+ Khi hít vào bạn nói thầm trong trí : Chỉ nhìn. 

+ Khi thở ra bạn nói thầm trong trí : và nghĩ đến điểm này.

 

3.- BƯỚC 3: NHÌN HÌNH CHÚA GIÊ-SU

Bạn nhìn ảnh Chúa Giêsu nào mà bạn yêu thích, nhìn một cách chăm chú, bình thản,và yêu mến.

+ Bạn hít vào và đọc thầm trong  trí: Chỉ nhìn

+ Bạn thở ra nhìn hình Chúa Giê-su, và đọc thầm trong trí: và nghĩ đến Chúa

 

4.-  BƯỚC 4: NHÌN HÌNH CHÚA GIÊ-SU VÀ CẦU NGUYỆN

+ Bạn hít vào và đọc thầm trong  trí: Lạy Chúa Giê-su.

+ Bạn thở ra nhìn hình Chúa Giê-su, và đọc thầm trong trí: con yêu mến Chúa.  

5.- BƯỚC 5: NHÌN HÌNH CHÚA GIÊ-SU NHẮM VÀ MỞ MẮT

+ Bạn nhắm mắt hít vào và đọc thầm trong  trí: Lạy Chúa  Giê-su.

+ Bạn mở mắt, thở ra nhìn hình Chúa Giê-su, và đọc thầm trong trí: con yêu mến Chúa.

6.- BƯỚC 6: NHÌN HÌNH CHÚA GIÊ-SU và NHẮM MẮT HOÀN TOÀN

     Bạn nhắm mắt nhìn Chúa Giêsu bằng tâm trí (hình dung ra nơi tâm trí bạn hình Chúa Giêsu bạn vừa mới nhìn). Bạn giữ hình ảnh đó trong tâm trí với lòng yêu mến trong thanh thản.

+ Bạn nhắm mắt hít vào và đọc thầm trong  trí: Lạy Chúa  Giê-su.

+ Bạn nhắm mắt, thở ra nhìn hình Chúa Giê-su, và đọc thầm trong trí: con yêu mến Chúa.

 + Lưu ý quan trọng: Khi hít vào, thở ra hai hàm răng cắn nhẹ lên nhau, và đầu lưỡi đặt ở chân hàm răng trên (để đóng 2 đường kinh Nhâm và Đốc lại, giúp bạn dễ tập trung hơn)

IV.- KẾT THÚC: tạ ơn và giãn xả cơ thể

1.- Tạ ơn: Bạn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa Ba ngôi với “Kinh Sáng Danh” và cám ơn Mẹ Maria qua “Kinh Kính Mừng”.

2.- Giãn xả cơ thể: Bạn xoa tay vào nhau, xoa mặt, vuốt hai tai, xoa nắn hai tay và hai chân làm cho máu lưu thông tốt hơn, thân thể thoải mái khỏi tê mỏi.

     Bạn có thể down load Audio Thiền-Kitô-XV Mp3 và chép vào điện thoại, máy nghe nhạc… để giúp Bạn ngồi Thiền-Kitô-XV dễ hơn.

 

Tu Sĩ Giuse-Maria Trương Văn Trung, XV.

Hội Dòng Sức Sống Chúa Kitô

Người Sáng Lập

 Thiền-Kitô-XV tại Việt Nam.

 

XVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXV

 

CHRISTIAN-MEDITATION-XV  

(Contemplation prayer XV)

BY METHOD OF THE CONGREGATION OF THE VITALIRY OF CHRIST

 

THE THEORY OF CHRISTIAN-MEDITATION-XV  

ZEN CATHOLICISM OF CONGREGATION OF THE VITALITY OF CHRIST

A.- MEDITATION POSTURE 

You get in the right position to Christian-Meditation-XV :

1/ On your chair,

2/ Half Lotus,

3/ Full Lotus,

4/ Kneeling on two heel (Japanese),

5/ Kneeling children posture (Christian-Meditation-XV).

6/ You're sitting in a good posture when you feel comfortable yourself.

Note: Sitting any posture, your back always straight.

B.- PRATICE FOUR STEPS

1/ To pray: You pray to the Holy Spirit in the name of Jesus.

2/ Nothing space: to calm down your heart and clean your mind.

3/ Looking at: your mind looks at Lord Jesus Christ in yourself.

4/ The end of meditation: to thank and to relax your body.

I.- TO PRAY: You ask to the Holy Spirit in the name of Lord Christ. Making the sign of the Cross and saying three prayers generously:

1.- May the Holy Spirit cleanse: In the name Lord Jesus Christ, may the Father give the Holy Spirit full of my soul and body, may the Holy Spirit cleanse my sins (silent in a moment).

2.- May the Holy Spirit make holy: In the name Lord Jesus Christ, may the Father give the Holy Spirit full of my soul and body, may the Holy Spirit make me holy (silent in a moment).

3.- May the Holy Spirit teach me to glorify God: In the name Lord Jesus Christ, may the Father give the Holy Spirit full of my soul and body, may the Holy Spirit and immaculate Mary teach me to praise the Father in Lord Christ (silent in a moment).

II.- NOTHING SPACE (according to suggestion of St John of the Cross)

The purpose of period of Nothing Space is to help you calm down your soul and to clean your mind, in order to prepare for silent sitting, concentrating in period of “Looking at”

** Making a nothing space in your mind: to calm down your soul and to clean your mind by closing your eyes anf concentrating your idea lightly in a point, the best is a point  that is the spot between the two eyebrows, and then to forget slowly that spot.

III. LOOKING AT (according to suggestion of St Teresa of Avila): your mind looks at Lord Jesus Christ in yourself (having six steps)

1.- STEP 1: NOTHING SPACE : Closing your eyes and your mind looks at the spot between the two eyebrows (glabella)

+ To breathe in: you whisper in your mind: only looking at this point.

+ To breathe out: you whisper in your mind: and forgetting it.

 

2.- STEP 2: LOOKING AT A POINT

Your back always straight, your will cuts out of your mind all of worries, thinkings so that only looking at and thinking the spot of light (or incense) in front of you.

+ To breathe in: you whisper in your mind: only looking at.

+ To breathe out: you whisper in your mind: and thinking this spot.

 

3.- STEP 3: LOOKING AT AN IMAGE OF LORD JESUS

You look at an image of Lord Jesus that you love, looking at concentrating, peaceful and beloved mind.

+ To breathe in: you whisper in your mind: only looking at.

+ To breathe out: you whisper in your mind: and thinking God.

 

4.- STEP 4: LOOKING AT AN IMAGE OF LORD JESUS AND PRAYING

+ To breathe in: you whisper in your mind: O Lord Jesus.

+ To breathe out: you whisper in your mind: I love you.

5.- STEP 5: LOOKING AT AN IMAGE OF LORD JESUS. CLOSING AND OPENNING EYES

+ Closing eyes and to breathe in: you whisper in your mind: O Lord Jesus.

+ Openning eyes and to breathe out: you whisper in your mind: I love you.

6.- STEP 6: LOOKING AT AN IMAGE OF LORD JESUS and CLOSING EYES  COMPLETELY

           You close your eyes, and look at Lord Jesus by your mind (Imagining in your mind the image of Lord Jesus that you have just looked at).  You keep that image in your mind with peaceful and beloved heart.

+ Closing eyes and to breathe in: you whisper in your mind: O Lord Jesus.

+ Closing eyes and to breathe out: you whisper in your mind: I love you.

+ Important note: when you breath in, breath out, your two set of teeth softly clench your teeth, and you put your tongue at the foot of teeth of up set of teeth (in order to close two Ren and Du  channels, this is to help you easier to concentrate )

IV.- THE END OF MEDITATION: to thank and to relax your body

1.- To thank: You thank Trinity by “The glory be to the Father”, and thank Mary by “The Hail Mary”.

2.- To relax your body: You rub your hands, your face; you stoke your ears, massage two arms and two legs for blood circulates in your body and you fell relax and get out of numbs.

You could download Audio Christian-Meditation-XV Mp3, and put it in your cellphone, ipod,,, to help you sit Meditation easier than.      

Friar Joseph Mary Truong Van Trung, XV. 

The Congregation of the Vitality of Christ

The Founder of

Christian-Meditation-XV in Vietnam.    

    

back to top
Filters