5.4_Nguyện ngắm (Thiền Ki-tô), Các Việc Đạo Đức Khác

Filters
20
Items
of
1
Thứ bảy, ngày 31 tháng mười năm 2020
Anh Chị Em  nguyện ngắm mỗi ngày ba mươi phút, thuận tiện nhất là vào giờ Kinh sáng hay giờ Kinh tối. Trong nguyện ngắm, Anh Chị Em  đi tìm “Đấng lòng ta yêu mến” (Dc 1,7), nghĩa là chính Đức Giê-su, và trong Người, Anh Chị Em  tìm đến Chúa Cha. Anh Chị Em  đi tìm Người, vì Anh Chị Em  yêu mến nên khao khát Người.
back to top
Filters