1.4_Ân Huệ của Chúa Thánh Thần

Filters
20
Items
of
1
Thứ bảy, ngày 31 tháng mười năm 2020
1 *Thưa anh em, tôi không muốn để anh em chẳng hay biết gì về các ân huệ thiêng liêng. 2 Anh em biết rằng khi còn là người ngoại, anh em bị lôi cuốn mãnh liệt vào việc thờ cúng các ngẫu tượng câm.
back to top
Filters