1.4_Ân Huệ của Chúa Thánh Thần

Filters
20
Items
of
4
Thứ bảy, ngày 31 tháng mười năm 2020
1 *Thưa anh em, tôi không muốn để anh em chẳng hay biết gì về các ân huệ thiêng liêng. 2 Anh em biết rằng khi còn là người ngoại, anh em bị lôi cuốn mãnh liệt vào việc thờ cúng các ngẫu tượng câm.
Thần khí ĐỨC CHÚA sẽ ngự trên vị này : thần khí khôn ngoan và minh mẫn, thần khí mưu lược và ũng mãnh, thần khí hiểu biết và kính sợ ĐỨC CHÚA. (Is 11,2)
Thứ sáu, ngày 24 tháng sáu năm 2022
Ý NGHĨA MỖI ƠN
“Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí. (…) 7 Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung. 8 Người thì được Thần Khí ban cho ơn khôn ngoan để giảng dạy, người thì được Thần Khí ban cho ơn hiểu biết để trình bày.
back to top
Filters