2.3_Đường Thánh Giá XV

Filters
20
Items
of
1
Tất cả các thượng tế và kỳ mục trong dân cùng nhau bàn kế hại Đức Giê-su, để xử tử Người. Sau đó, họ cho trói Người lại và giải đi nộp cho tổng trấn Phi-la-tô.
back to top
Filters