2.1_Các Giờ Kinh Phụng Vụ

Filters
20
Items
of
1
Anh Em phải cử hành cách xứng đáng phụng vụ các giờ kinh theo các qui định của luật riêng của Hội Dòng (x. Giaó Luật, 663 § 3) theo tinh thần cầu nguyện của “những cộng đoàn đan viện và chiêm niệm” (x. Tông thư Giáo Hội tại Châu Á, số 44).
back to top
Filters