1.3_Qua những Việc Yêu Thương Anh Chị Em

Filters
20
Items
of
1
Thứ sáu, ngày 30 tháng mười năm 2020
Trong Đức Giê-su Ki-tô, Anh Chị Em được xây dựng cùng với những người khác thành ngôi nhà Thiên Chúa ngự nhờ Thần Khí (x. Ep 2,22). Anh Chị Em đoàn tụ nhân danh Chúa như một gia đình thực sự (x. Sắc lệnh về canh tân thích nghi đời sống Dòng Tu số 15), và được hưởng sự hiện diện của Người (x. Mt 18,20).
back to top
Filters