News Filters

BẨY ƠN CỦA CHÚA THÁNH THẦN THEO KINH THÁNH VÀ GIÁO LÝ CÔNG GIÁO

Thứ bảy, ngày 11 tháng sáu năm 2022

BẨY ƠN CỦA CHÚA THÁNH THẦN THEO KINH THÁNH VÀ GIÁO LÝ CÔNG GIÁO  

I.- Theo Isaia 11,2

1..- Thần khí ĐỨC CHÚA sẽ ngự trên vị này : thần khí khôn ngoan và minh mẫn, thần khí mưu lược và dũng mãnh, thần khí hiểu biết và kính sợ ĐỨC CHÚA. (Is 11,2)

2.- Chú giải:

+ thần khí khôn ngoan và minh mẫn như với vua Sa-lô-môn.

+ thần khí mưu lược và ũng mãnh như với vua Đa-vít.

+ thần khí hiểu biết và kính sợ ĐỨC CHÚA (đạo đức và kính sợ) như với ông      Mô-sê và các tổ phụ.

II.- Bảy ơn Chúa Thánh Thần theo Giáo Lý Công Giáo số 1303, 1831,1845

1.- Thánh Am-rô-xi-ô: "Hãy nhớ, bạn đã lãnh nhận ấn tín thiêng liêng của Chúa Thánh Thần là thần trí khôn ngoan và thông hiểu, thần trí lo liệu và sức mạnh, thần trí suy biết và đạo đức, thần trí dạy cho biết kính sợ Thiên Chúa. Hãy gìn giữ những gì bạn đã lãnh nhận. Chúa Cha đã ghi ấn tín của Người nơi bạn. Chúa Ki-tô đã tăng sức cho bạn và đặt trong lòng bạn bảo chứng của Chúa Thánh Thần" ( x. Thánh Am-rô-xi-ô, Bàn về các mầu nhiệm 7,12). [Giáo Lý Công Giáo số 1303]

2- Bảy ơn Chúa Thánh Thần là : ơn khôn ngoan, ơn thông minh, ơn biết lo liệu, ơn dũng cảm, ơn hiểu biết, ơn đạo đức và ơn kính sợ Chúa. (Giáo Lý Công Giáo số 1831)

3.- Bảy ơn Thánh Thần ban cho tín hữu là ơn khôn ngoan, ơn thông minh, ơn biết lo liệu, ơn dũng cảm, ơn hiểu biết, ơn đạo đức và ơn kính sợ Thiên Chúa. (Giáo Lý Công Giáo số 1845)

III.- Ý nghĩa bẩy ơn Chúa Thánh Thần

1.- Thần khí khôn ngoan (ơn Thượng trí): ơn kết hợp thân thiết với Chúa.

2.- Thần khí minh mẫn (ơn Thông minh hoặc ơn Suy biết, thông hiểu): biết Chúa       qua suy ra từ vạn vật                                           

3.- Thần khí mưu lược (Ơn Lo liệu, ơn Chỉ giáo): cho ta biết đâu là ý Chúa trong        từng trường hợp cụ thể

4.- Thần khí dũng mãnh (ơn dũng cảm, ơn Mạnh bạo): dám thực hiện ý Chúa            trong giây phút hiện tại.

5.- Thần khí hiểu biết (ơn Thấu hiểu):  hiểu biết Chúa qua mạc khải

6.- Thần khí Đạo đức (ơn Sùng hiếu): ơn kính sợ Chúa trong tư cách là con của         Cha

7.- Thần khí ban ơn kính sợ ĐỨC CHÚA: Kính sợ là úy kính.

 

back to top
Filters