Những hình ảnh việc thăm viếng và Chúc Tết Các Linh mục ở Nhà Hưu Dưỡng Chí Hoà của Cộng Đồng Sức Sống Chúa Kitô ngày 24 tháng 01 năm 2021

26 Tháng Giêng 2021

back to top
Filters