News Filters

ĐẶC TÍNH (Character) CỦA HỘI DÒNG SỨC SỐNG CHÚA KI-TÔ (Vietnamese and English)

Thứ sáu, ngày 25 tháng chín năm 2020

 

ĐẶC TÍNH (Character)

CỦA

HỘI DÒNG SỨC SỐNG CHÚA KI-TÔ

 

 Đặc tính (Character) của Hội Dòng Sức Sống Chúa Kitô là cầu nguyện cũng như “những cộng đoàn đan viện và chiêm niệm”(x. Tông Khuyến Thư “Giáo Hội tại Á Châu”, 44), và hoạt động tông đồ.

Tôn chỉ của Hội Dòng Sức Sống Chúa Kitô là cầu nguyện và tông đồ (oratio et apostolatus).

 
I.-  CẦU NGUYỆN NHƯ NHỮNG CỘNG ĐOÀN ĐAN VIỆN (x. GHAC 44)

1.- Tu sĩ Sức Sống Chúa Ki-tô bước sát hơn theo Đức Ki-tô khi Ngài cầu nguyện (x. Giáo luật, 577). Hoạt động tông đồ của Anh Em luôn luôn phát xuất từ sự kết hợp mật thiết với Thiên Chúa, đồng thời củng cố và bồi dưỡng sự kết hợp ấy (x. Giáo luật, 675 § 2 ).

2.-  Anh Em được Thiên Chúa yêu thương mời gọi cầu nguyện cũng như “những cộng đoàn đan viện và chiêm niệm” (x. Tông Khuyến Thư “Giáo Hội tại Á Châu”, 44) theo tinh thần của lời khuyên của Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II trong Tông Thư Hậu Thượng Hội Đồng “Giáo Hội tại Á Châu” ban hành tại New Delhi, Ấn Độ, ngày 06 tháng 11 năm 1999.

 
II.- HOẠT ĐỘNG TÔNG ĐỒ

     Hoạt động tông đồ để tiếp tục sứ vụ tình yêu và phục vụ của Chúa Giê-su tại Á châu (x. Tông Khuyến Thư “Giáo Hội tại Á Châu”, 17).

1.- Tu sĩ Sức Sống Chúa Ki-tô bước sát hơn theo Đức Ki-tô khi Ngài sống với người ta giữa đời, nhưng luôn luôn làm trọn ý Chúa Cha (x. Giáo luật, 577). Toàn thể đời sống của Anh Em phải được thấm nhuần tinh thần tông đồ, nhưng tinh thần tu trì phải là hồn của toàn thể hoạt động tông đồ (x. Giáo luật, 675 § 1 ).

 

2.-  Trong quyền lực của Chúa Thánh Thần, Tu Sĩ Sức Sống Chúa Ki-tô tiếp tục tình yêu và phục vụ của Chúa Giê-su tại Á Châu (x. Tông Khuyến Thư “Giáo Hội tại Á Châu”, 17). Anh Em dấn thân trong các hoạt động tông đồ theo luật chung của Giáo Hội và luật riêng của Hội Dòng.

 

Tu Viện Philip Phan Văn Minh, ngày 01 tháng 01 năm 2018

 

Tu Sĩ Giuse-Maria Trương Văn Trung, XV.

Người Sáng Lập

Hội Dòng Sức Sống Chúa Kitô

 

 
XVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXV

 

THE CHARACTER OF THE VITALITY OF CHRIST

The Character of the Congregation of the Vitality of Christ are prayer just as “monastic and contemplative communities” (cf. Ecclesia in Asia, 44), and apostolic action.

The principle of the Congregation of the Vitality of Christ is prayer and apostolic action (oratio et apostolatus).

 

I.-  TO PRAY JUST AS MONASTIC COMMUNITIES (cf. Ecclesia in Asia,  44 ).

1.- The XV Friars more closely follow Christ praying (cf. Can. 577). Their Apostolic action is always to proceed from intimate union with God, and is to confirm and foster this union (cf. Can 675 § 2 ).

2.- They are lovedly called by the Lord to pray just as “monastic and contemplative communities” (cf. Ecclesia in Asia,  44) in accordance with the spirit of the advising of Pope John Paul II in the Apostolic Letter “Ecclesia in Asia”, given at New Delhi, in India, on the sixth day of November in the year 1999.

II.- APOSTOLIC ACTIONS

 Apostolic actions in order to continue Jesus’ mission of love and service in asia  (cf. Ecclesia in Asia,  17).

1.- The XV Friars more closely follow Christ in dialogue with the people of this world, but always Christ doing the will of the Father (cf. Can. 577). The whole life of the Friars is, therefore, to be imbued with an apostolic spirit, and the whole of their apostolic action is to be animated by a religious spirit (cf. Can 675 § 1 ).

2.- In the power of the Holy Spirit, Friars continue Jesus’s mission of love and service in Asia (cf. Ecclesia in Asia,  17). They dedicates themselves to apostolic works, according to the universal Law of the Church and the proper Law of the Congregation.

 

 

Monastery Philip Phan Văn Minh, January 01 2018

 

Friar Joseph-Mary Trương Văn Trung, XV. 

The Founder

of the Congregation of the Vitaliry of Christ 

back to top
Filters