News Filters

ĐẶC SỦNG (Charism) CỦA HỘI DÒNG SỨC SỐNG CHÚA KI-TÔ (Vietnamese and English)

Thứ sáu, ngày 25 tháng chín năm 2020

ĐẶC SỦNG (Charism)
CỦA
HỘI DÒNG SỨC SỐNG CHÚA KI-TÔ

 

I.-  ĐẶC SỦNG CỦA HỘI DÒNG SỨC SỐNG CHÚA KI-TÔ

Đặc sủng của Hội Dòng Sức Sống Chúa Kitô là sống mầu nhiệm Tử Nạn và Phục sinh của Chúa Ki-tô và rao giảng về Chúa Ki-tô Tử Nạn và Phục Sinh: nói về thế giới cho Chúa Giê-su và nói về Chúa Giêsu cho thế giới (x. Giáo Hội tại Á Châu số 51).

II.- SỐNG MẦU NHIỆM TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH CỦA CHÚA KITÔ

1.- Tu sĩ Sức Sống Chúa Ki-tô là những Con Người Sức Sống Chúa Ki-tô. Những Con Người ở lại trong Sức Sống Chúa Ki-tô (x. Ga 15,4). Anh Em ở lại trong sự sống lại và sự sống của Chúa Ki-tô (x. Ga 11,25). Anh Em được Thần Khí thanh tẩy để trở nên tinh ròng, và sẽ được kết hợp chặt chẽ với Chúa Cha và Chúa Giê-su và Đức Maria trong Thần Khí (x. Ga 14,20 ; Lc 1,35).

 2.- Tu sĩ Sức Sống Chúa Ki-tô là những Con Người mặc lấy Chúa Ki-tô Tử Nạn và Phục Sinh (x. Rm 13,14), và Chúa Ki-tô Phục Sinh sống trong Anh Em (x. Gl 2,20). Anh Em là những người được Chúa Ki-tô Phục Sinh biến đổi thân xác yếu hèn của Anh Em nên giống thân xác vinh hiển của Người (x. Pl 3,21).

 

III.- RAO GIẢNG VỀ CHÚA KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH (x. 1 Cr 15,12)

1.- Rao giảng về thập giá của Chúa Kitô (1 Cr 1,18)

 Tu sĩ Sức Sống Chúa Ki-tô sống và rao giảng về mầu nhiệm thập giá của Chúa Kitô: Thật thế, lời rao giảng về thập giá là một sự điên rồ đối với những kẻ đang trên đà hư mất, nhưng đối với chúng ta là những người được cứu độ, thì đó lại là sức mạnh của Thiên Chúa (1 Cr 1,18).

 2.-  Rao giảng về Chúa Kitô phục sinh (x. 1 Cr 15,12)

Tu sĩ Sức Sống Chúa Ki-tô sống và rao giảng về Chúa Kitô Phục Sinh: Anh Em ở lại trong sự sống lại và sự sống của Chúa Ki-tô (x. Ga 11,25) , và Anh Em rao giảng rằng Đức Ki-tô đã từ cõi chết trỗi dậy (x. 1 Cr 15,12). Anh Em rao giảng về tình yêu của Thiên Chúa là Cha, Đấng đã cho Đức Kitô từ cõi chết trỗi dậy (x. Gl 1,1), và  Chúa Cha đã làm cho Đức Giê-su sống lại từ cõi chết, cũng sẽ dùng Thần Khí của Người đang ngự trong Anh Em, mà làm cho thân xác của Anh Em được sự sống mới (x. Rm 8,11).

 

Tu viện Philip Phan Văn Minh, ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Tu Sĩ Giuse-Maria Trương Văn Trung, XV.

Người Sáng Lập

Hội Dòng Sức Sống Chúa Kitô

 

XVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXV

 

THE CHARISM OF THE CONGREGATION OF THE VITALITY OF CHRIST

 

I.-  THE CHARISM OF THE CONGREGATION OF THE VITALITY OF CHRIST

      The Charism of the Congregation of the Vitality of Christ is to live the mystic resurrection of Christ and to preach the Risen Christ: to speak of the world to Jesus and of Jesus to the world (cf. Ecclesia in Asia, 51).

 

II.- LIVING THE MYSTIC DEAD AND RISEN OF CHRIST

1.- The XV Friars are the Persons of the Vitality of Christ. They remain in the Vitality of Christ (cf. Jn 15:4). They remain in the resurrection and the life of Christ (cf. Jn 11:25). Friars who are purified to become to be clean will be closely united with the Father and Lord Jesus and Mary in the Holy Spirit (cf. Jn 14:20 ; Lk 1:35).

 2.- The XV Friars are the XV Persons who put on the Dead (cf. Gal 5,24) and the Risen Christ(cf. Rom 13,14), and  the Risen Christ lives in them (cf. Gal 2:20). They are the ones who are changed by the Risen Christ their lowly body to conform with His glorified body (cf. Phil 3:21).

 

III.- PREACHING THE DEAD AND RISEN CHRIST (cf. 1 Cor 15:12)

1.- Preaching the cross of Christ  (1 Cor 1:18)

      The XV Friars live and preach the mystic cross of Christ: For the message about the cross is nonsense to those who are being destroyed, but it is God's power to us who are being saved (1 Cor 1,18).  

2.-  Preaching the Risen Christ  (cf. 1 Cor 15:12)

     The XV Friars live and preach the Risen: Christ: They remain in the resurrection and the life of Christ (cf. Jn 11:25) and they preach that Christ has been raised from the dead (cf. 1 Cor 15:12). They preach the love of God the Father who raised Christ from the dead (cf. Gal 1:1), and God the Father who raised Christ from the dead will also make your mortal bodies alive by his Spirit who lives in you (cf. Rom 8,11).

 

Monastery Philip Phan Văn Minh, January 01 2018
Friar Joseph-Mary Trương Văn Trung, XV.

The Founder

of the Congregation of the Vitaliry of Christ

 

back to top
Filters