ĐẶC SỦNG (Charism) CỦA HỘI DÒNG SỨC SỐNG CHÚA KI-TÔ

25 Tháng Chín 2020

ĐẶC SỦNG (Charism)
CỦA
HỘI DÒNG SỨC SỐNG CHÚA KI-TÔ

 

I.-  ĐẶC SỦNG CỦA HỘI DÒNG SỨC SỐNG CHÚA KI-TÔ

Đặc sủng của Hội Dòng Sức Sống Chúa Kitô là sống mầu nhiệm Tử Nạn và Phục sinh của Chúa Ki-tô và rao giảng về Chúa Ki-tô Tử Nạn và Phục Sinh: nói về thế giới cho Chúa Giê-su và nói về Chúa Giêsu cho thế giới (x. Giáo Hội tại Á Châu số 51).

 

II.- SỐNG MẦU NHIỆM PHỤC SINH CỦA CHÚA KITÔ

1.- Tu sĩ Sức Sống Chúa Ki-tô là những Con Người Sức Sống Chúa Ki-tô. Những Con Người ở lại trong Sức Sống Chúa Ki-tô (x. Ga 15,4). Anh Em ở lại trong sự sống lại và sự sống của Chúa Ki-tô (x. Ga 11,25). Anh Em được Thần Khí thanh tẩy để trở nên tinh ròng, và sẽ được kết hợp chặt chẽ với Chúa Cha và Chúa Giê-su và Đức Maria trong Thần Khí (x. Ga 14,20 ; Lc 1,35).

 2.- Tu sĩ Sức Sống Chúa Ki-tô là những Con Người mặc lấy Chúa Ki-tô Phục Sinh (x. Rm 13,14), và Chúa Ki-tô Phục Sinh sống trong Anh Em (x. Gl 2,20). Anh Em là những người được Chúa Ki-tô Phục Sinh biến đổi thân xác yếu hèn của Anh Em nên giống thân xác vinh hiển của Người (x. Pl 3,21).

 III.- RAO GIẢNG VỀ CHÚA KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH (x. 1 Cr 15,12)

1.- Rao giảng về thập giá của Chúa Kitô (1 Cr 1,18)

 Tu sĩ Sức Sống Chúa Ki-tô sống và rao giảng về mầu nhiệm thập giá của Chúa Kitô: Thật thế, lời rao giảng về thập giá là một sự điên rồ đối với những kẻ đang trên đà hư mất, nhưng đối với chúng ta là những người được cứu độ, thì đó lại là sức mạnh của Thiên Chúa (1 Cr 1,18).

 2.-  Rao giảng về Chúa Kitô phục sinh (x. 1 Cr 15,12)

Tu sĩ Sức Sống Chúa Ki-tô sống và rao giảng về Chúa Kitô Phục Sinh: Anh Em ở lại trong sự sống lại và sự sống của Chúa Ki-tô (x. Ga 11,25) , và Anh Em rao giảng rằng Đức Ki-tô đã từ cõi chết trỗi dậy (x. 1 Cr 15,12). Anh Em rao giảng về tình yêu của Thiên Chúa là Cha, Đấng đã cho Đức Kitô từ cõi chết trỗi dậy (x. Gl 1,1), và  Chúa Cha đã làm cho Đức Giê-su sống lại từ cõi chết, cũng sẽ dùng Thần Khí của Người đang ngự trong Anh Em, mà làm cho thân xác của Anh Em được sự sống mới (x. Rm 8,11-12).

 

Tu viện Philip Phan Văn Minh, ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Tu Sĩ Giuse-Maria Trương Văn Trung, XV.

Người Sáng Lập

Hội Dòng Sức Sống Chúa Kitô

 

back to top
Filters