News Filters

SỨ MẠNG (Mission) CỦA HỘI DÒNG SỨC SỐNG CHÚA KI-TÔ (Vietnamese and English)

Thứ sáu, ngày 25 tháng chín năm 2020

SỨ MẠNG (Mission)
CỦA
HỘI DÒNG SỨC SỐNG CHÚA KI-TÔ

 

I.-  SỨ MẠNG CỦA HỘI DÒNG SỨC SỐNG CHÚA KI-TÔ

      Sứ mạng của Hội Dòng Sức Sống Chúa Kitô là Phúc Âm hoá và thăng tiến con người (x. Tu sĩ và việc thăng tiến con người số 6): Tu sĩ Sức Sống Chúa Ki-tô trong quyền lực Chúa Thánh Thần tiếp tục sứ vụ tình yêu và phục vụ của Chúa Giê-su tại Á Châu (x. Giáo Hội tại Á Châu số 17) qua việc Phúc Âm hoá và thăng tiến con người.

 
II.- PHÚC ÂM HÓA    

1.- Giảng dạy về cầu nguyện và chiêm niệm: tất cả các Ki-tô hữu cần một tu đức truyền giáo thực sự gồm có cầu nguyện và chiêm niệm. Việc công bình, bác ái và thương xót phải gắn bó với đời sống cầu nguyện và chiêm niệm đích thực, và thật vậy, chính cũng một tu đức này là nguồn suối của mọi công trình rao giảng Tin Mừng của chúng ta (x. Giáo Hội tại Á Châu số 23).

2.- Giảng cho anh chị em giáo dân: Anh Em giảng cho giáo dân qua việc giúp tĩnh tâm (giúp linh thao) dành cho anh chị em giáo dân, và thành lập các cộng đoàn cầu nguyện. Anh Em luôn ý thức rằng chỉ khi anh chị em giáo dân được giúp đỡ thực sự gặp gỡ Chúa, họ sẽ dấn thân quyết liệt hơn giữa trần thế và từ trong trần thế để làm cho sức mạnh của Phúc Âm thấm nhập vào thế giới (x. Giáo Luật  713 § 2).

3.- Giảng cho dân ngoại (truyền giáo): Anh Em giảng cho dân ngoại qua việc lãnh nhận công cuộc truyền giáo, rao giảng Phúc Âm và thiết lập Giáo Hội nơi các dân tộc hay những nhóm người mà Giáo Hội còn chưa bén rễ, để những người chưa tin Chúa Ki-tô được tái sinh do lời Thiên Chúa nhờ phép rửa mà gia nhập Giáo Hội (x. Sắc lệnh về Truyền giáo số 6).  Việc truyền giáo là hành động chiêm niệm và là sự chiêm niệm hoạt động (x. Giáo Hội tại Á Châu số 23).

 
III.- THĂNG TIẾN CON NGƯỜI

1.- Những việc từ thiện tinh thần và thể xác: Anh Em tham gia nhiệm vụ mục vụ của Giáo Hội bằng những việc từ thiện tinh thần và thể xác, và phục vụ loài người bằng rất nhiều cách (x. Giáo Luật  676).

2.- Những công cuộc nhằm phục vụ người nghèo, phát triển các dân tộc: Anh Em theo đuổi đức ái hoàn hảo trong việc phục vụ nước Thiên Chúa bằng những công cuộc nhằm phục vụ người nghèo, phát triển văn hoá và tinh thần của các dân tộc  không những còn hợp thời, mà nếu được cập nhật hoá cách thoả đáng, lại thường tỏ ra là những nơi ưu việt để Phúc Âm hoá, để làm chứng và để thăng tiến con người cách đích thực (x. Tu sĩ và việc thăng tiến con người số 6).

 

Tu viện Philip Phan Văn Minh, ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Tu Sĩ Giuse-Maria Trương Văn Trung, XV.

Người Sáng Lập

Hội Dòng Sức Sống Chúa Kitô

 

 

XVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXV

 

THE MISSION OF THE CONGREGATION
OF THE VITALITY OF CHRIST

 

I.-  THE MISSION OF THE CONGREGATION OF THE VITALITY OF CHRIST

     The Mission of the Congregation of the Vitality of Christ is evangelization and human promotion (cf. Religious and Human Promotion, 6). In the power of the Holy Spirit, The XV Friars continue Jesus’s mission of love and service in Asia (cf. Ecclesia in Asia. 17) by evangelization and human promotion.

   

II.- THE EVANGELIZATION

1.-  The XV Friars teach to pray and to contemplate (Christian meditation): all Christians need a true missionary spirituality of prayer and contemplation. The work of justice, charity and compassion is interrelated with a genuine life of prayer and contemplation, and indeed it is this same spirituality that will be the wellspring of all our evangelizing work (cf. Ecclesia in Asia,   23).

2.- The XV Friars preach for the faithful:  Friars preach to lay brothers and sisters by organizing retreats (spiritual retreat) for the faithful and establish praying communities. Friars are to be conscious of this: only when our lay brothers and sisters have been helped to truly encounter God, they could drastically dedicate themselves in the world and from within the world they give in animating the world by the power of the Gospel (cf. Can. 713 § 2).

3.- The XV Friars preach to the gentiles: Friars preach to the gentiles by undertaking mission work, carrying out the task of preaching the Gospel (cf. Acts 11: 19-20) and planting the Church among peoples or groups who do not yet believe in Christ reborn by the word of God, they might be joined to the Church through baptism (cf. Ad Gentes, 6). Mission is contemplative action and active contemplation (cf. Ecclesia in Asia,   23).

III.-THE HUMAN PROMOTION

1.- The spiritual and corporal works of mercy: Friars participate in the pastoral mission of the Church through the spiritual and corporal works of mercy, performing very many different services for people (cf. Can. 676).

2.- The initiatives on behalf of the poor and for the improvement of people: Friars are dedicated to seeking the perfection of charity in the service of God’s Kingdom (cf. Can. 676) through initiatives on behalf of the poor and for the cultural and spiritual improvement of people not only retain their relevance but, suitably updated, are often discovered to be privileged means of evangelization, of witness and of authentic human promotion. (cf. Religious and Human Promotion, 6).

 

 

Monastery Philip Phan Văn Minh, January 01 2018

Friar Joseph-Mary Trương Văn Trung, XV. 

The Founder

of the Congregation of the Vitaliry of Christ 

back to top
Filters