News Filters

BẢN TÍNH (Nature) VÀ LINH ĐẠO (Spirituality) CỦA HỘI DÒNG SỨC SỐNG CHÚA KI-TÔ (Vietnamese and English)

Thứ sáu, ngày 25 tháng chín năm 2020

BẢN TÍNH (Nature) VÀ LINH ĐẠO (Spirituality)
CỦA HỘI DÒNG SỨC SỐNG CHÚA KI-TÔ
I.- BẢN TÍNH (Nature)

1.- Hội Dòng Sức Sống Chúa Ki-tô là một dòng giáo sĩ (x. Giáo Luật 588 § 2). Hội Dòng thuộc quyền giáo phận, gồm các linh mục, phó tế và tu huynh. Tu sĩ Sức Sống Chúa Ki-tô tuyên khấn các lời khuyên Phúc Âm: khiết tịnh, thanh bần và tuân phục (x. Giáo Luật  573 § 2), và sống đời huynh đệ chung với nhau (x. Giáo Luật 607 § 2).

2.- Danh xưng của Dòng là Dòng Sức Sống Chúa Ki-tô, đươc viết tắt là XV. theo hai từ La Tinh Christi (X) và Vitalitas (V.).

II.-LINH ĐẠO (Spirituality)

Tinh thần (spirit) của Dòng Sức Sống Chúa Ki-tô là linh đạo Phục Sinh. Linh đạo của Hội Dòng Sức Sống Chúa Kitô là linh đạo Phục Sinh: Anh Em được mời gọi được biến đổi trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Ki-tô Tử Nạn (x. Gl 2,19) và Phục Sinh (x. Rm 8,29) qua việc toàn hiến cùng Mẹ Maria trong Thần Khí cho Chúa Cha.  

1.-  LINH ĐẠO PHỤC SINH: Linh đạo của Hội Dòng Sức Sống Chúa Kitô

     Trong Đức Maria Vô Nhiễm và trong Thần Khí (x. Lc 1,35), Tu sĩ Sức Sống Chúa Ki-tô được biến đổi trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Ki-tô Tử Nạn và Phục Sinh (x. Gl 2,19, Rm 8,29 ; Pl 3,21 ; 2 Pr 1,4), và cùng với Mẹ Maria (x. Lc 2,22 ; Ga 19,25-27 ; Cv 1,14 ; 2,3-4) Anh Em toàn hiến cho Chúa Cha noi gương Chúa Ki-tô (x. Ga 17,17-19 ; Rm 12,1).

2.- NHỮNG CON NGƯỜI XV: NHỮNG CON NGƯỜI Ở LẠI TRONG CHÚA KITÔ (x. Ga 15,4)    

2.1.- Tu sĩ Sức Sống Chúa Ki-tô là Những Con Người XV (X: Christi, V.: Vitalitas ; XV: Christi Vitalitas nghĩa là Sức Sống Chúa Ki-tô), những Con Người Sức  Sống Chúa Kitô. Những Con Người ở lại trong Sức Sống Chúa Ki-tô (x. Ga 15,4).

2.2.- Tu sĩ Sức Sống Chúa Ki-tô ở lại trong sự sống lại và sự sống của Chúa Ki-tô (x. Ga 11,25). Anh Em được Thần Khí thanh tẩy để trở nên tinh ròng, và sẽ được kết hợp chặt chẽ với Chúa Cha và Chúa Giê-su và Đức Maria trong Thần Khí (x. Ga 14,20 ; Lc 1,35).

2.3.- Tu sĩ Sức Sống Chúa Ki-tô là những Con Người XV, những Con Người mặc lấy Chúa Ki-tô Tử Nạn (x. Gl 5,24) và Phục Sinh (x. Rm 13,14), Anh Em được Chúa Ki-tô Phục Sinh sống trong Anh Em (x. Gl 2,20). Anh Em là những người được Chúa Ki-tô Phục Sinh biến đổi thân xác yếu hèn của Anh Em nên giống thân xác vinh hiển của Người (x. Pl 3,21).

Tu Viện Philip Phan Văn Minh, ngày 01 tháng 01 năm 2018

Tu Sĩ Giuse-Maria Trương Văn Trung, XV.

Người Sáng Lập

HỘI DÒNG SỨC SỐNG CHÚA KITÔ

 

 XVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXV 

 

NATURE AND SPIRITUALITY OF THE VITALITY OF CHRIST

 I.- THE NATURE

1/ The Congregation of the Vitality of Christ is a Clerical Congregation (cf. Can 588 § 2) of diocesan right, composed of priests, deacons and brothers. The Friars of the Vitality of Christ (the XV* Friars) profess the evangelical counsels of chastity, poverty and obedience (cf. Can 573 § 2), and live a fraternal life in common (cf. Can 607 § 2).

 __________________________________

 * X: Christi  ,V.: Vitalitas , XV.: Christi  Vitalitas or  the Vitality of Christ

2/The appellation of Congregation that is the Congregation of the Vitality of Christ is abbreviated to XV. , in accordance with two word from the latin Christi (X) and Vitalitas (V.).

II.-  SPIRITUALITY 

The spirit of the Congregation of the Vitality of Christ is the spirituality of the resurrection. Friars are called to be transformed to the image of the Dead (Cf Gal 2:19) and the Risen Christ (cf. Rm 8:29) by being totally dedicated together with Mary in the Holy Spirit to the Father.

1.- THE SPIRITUALITY OF THE RESURRECTION: THE SPIRITUALITY OF THE CONGREGATION OF THE VITALITY OF CHRIST

In the Immaculate Mary and in the Holy Spirit (cf. Lk 1:35), the XV Friars are transformed to the image of the Dead and the Risen Christ (cf. Gal 2:19, Rm 8:29 ; Phil 3:21 ; 2 Pt 1:4), and together with Mary (cf. Lk 2:22; Jn 19:25-27; Acts 1:14 ; 2:3-4), Friars are totally dedicated to the Father in imitation of Christ (cf. Jn 17:17-19; Rom 12:1).

2.- THE XV PERSONS: THE PERSONS REMAIN IN CHRIST (Cf. Jn 15:4)

2.1- The XV Friars are the XV(*) Persons, the Persons of the Vitality of Christ. They remain in the Vitality of Christ (cf. Jn 15:4).

(*)  X: Christi, V.: Vitalitas ; XV: Christi Vitalitas or the Vitality of Christ.

2.2.- The XV Friars remain in the resurrection and the life of Christ (cf. Jn 11:25). Friars who are purified to become to be clean will be closely united with the Father and Lord Jesus and Mary in the Holy Spirit (cf. Jn 14:20 ; Lk 1:35).

2.3.- The XV Friars are the XV Persons who put on the Dead (cf. Gal 5,24) and the Risen Christ(cf. Rom 13,14), and  the Risen Christ lives in them (cf. Gal 2:20). They are the ones who are changed by the Risen Christ their lowly body to conform with His glorified body (cf. Phil 3:21).

 

Friar Joseph-Mary Trương Văn Trung, XV. 

The Founder

OF THE CONGREGATION OF THE VITALIRY OF CHRIST

back to top
Filters