News Filters

BẢN TÍNH (Nature) VÀ LINH ĐẠO (Spirituality) CỦA HỘI DÒNG SỨC SỐNG CHÚA KI-TÔ (Vietnamese and English)

Thứ sáu, ngày 25 tháng chín năm 2020

BẢN TÍNH (Nature) VÀ LINH ĐẠO (Spirituality)
CỦA HỘI DÒNG SỨC SỐNG CHÚA KI-TÔ
I.- BẢN TÍNH (Nature)

1.- Hội Dòng Sức Sống Chúa Ki-tô là một dòng giáo sĩ (x. Giáo Luật 588 § 2). Hội Dòng thuộc quyền giáo phận, gồm các linh mục, phó tế và tu huynh. Tu sĩ Sức Sống Chúa Ki-tô tuyên khấn các lời khuyên Phúc Âm: khiết tịnh, thanh bần và tuân phục (x. Giáo Luật  573 § 2), và sống đời huynh đệ chung với nhau (x. Giáo Luật 607 § 2).

2.- Danh xưng của Dòng là Dòng Sức Sống Chúa Ki-tô, đươc viết tắt là XV. theo hai từ La Tinh Christi (X) và Vitalitas (V.).

II.-LINH ĐẠO (Spirituality)

Tinh thần (spirit) của Dòng Sức Sống Chúa Ki-tô là linh đạo Phục Sinh. Linh đạo của Hội Dòng Sức Sống Chúa Kitô là linh đạo Phục Sinh: Anh Em được mời gọi được biến đổi trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Ki-tô Tử Nạn (x. Gl 2,19) và Phục Sinh (x. Rm 8,29) qua việc toàn hiến cùng Mẹ Maria trong Thần Khí cho Chúa Cha.  

1.-  LINH ĐẠO PHỤC SINH: Linh đạo của Hội Dòng Sức Sống Chúa Kitô

     Trong Đức Maria Vô Nhiễm và trong Thần Khí (x. Lc 1,35), Tu sĩ Sức Sống Chúa Ki-tô được biến đổi trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Ki-tô Tử Nạn và Phục Sinh (x. Gl 2,19, Rm 8,29 ; Pl 3,21 ; 2 Pr 1,4), và cùng với Mẹ Maria (x. Lc 2,22 ; Ga 19,25-27 ; Cv 1,14 ; 2,3-4) Anh Em toàn hiến cho Chúa Cha noi gương Chúa Ki-tô (x. Ga 17,17-19 ; Rm 12,1).

2.- NHỮNG CON NGƯỜI XV: NHỮNG CON NGƯỜI Ở LẠI TRONG CHÚA KITÔ (x. Ga 15,4)    

2.1.- Tu sĩ Sức Sống Chúa Ki-tô là Những Con Người XV (X: Christi, V.: Vitalitas ; XV: Christi Vitalitas nghĩa là Sức Sống Chúa Ki-tô), những Con Người Sức  Sống Chúa Kitô. Những Con Người ở lại trong Sức Sống Chúa Ki-tô (x. Ga 15,4).

2.2.- Tu sĩ Sức Sống Chúa Ki-tô ở lại trong sự sống lại và sự sống của Chúa Ki-tô (x. Ga 11,25). Anh Em được Thần Khí thanh tẩy để trở nên tinh ròng, và sẽ được kết hợp chặt chẽ với Chúa Cha và Chúa Giê-su và Đức Maria trong Thần Khí (x. Ga 14,20 ; Lc 1,35).

2.3.- Tu sĩ Sức Sống Chúa Ki-tô là những Con Người XV, những Con Người mặc lấy Chúa Ki-tô Tử Nạn (x. Gl 5,24) và Phục Sinh (x. Rm 13,14), Anh Em được Chúa Ki-tô Phục Sinh sống trong Anh Em (x. Gl 2,20). Anh Em là những người được Chúa Ki-tô Phục Sinh biến đổi thân xác yếu hèn của Anh Em nên giống thân xác vinh hiển của Người (x. Pl 3,21).

Tu Viện Philip Phan Văn Minh, ngày 01 tháng 01 năm 2018

Tu Sĩ Giuse-Maria Trương Văn Trung, XV.

Người Sáng Lập

Hội Dòng Sức Sống Chúa Kitô

 

back to top
Filters