3.2_Linh Thao XV

Filters
20
Items
of
55
Ngày 17 tháng 10 năm 2020. Tĩnh Tâm Năm của Dòng Ba Sức Sống Chúa Kitô.
VIDEO Tĩnh Tâm Tháng, Ngày 14 Tháng 11 Năm 2021
SÁNG ngày 14 tháng 10 năm 2020 của Cộng Đồng Sức Sống Chúa Kitô.
Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại ? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi (Mt 5,13).
Thứ sáu, ngày 30 tháng mười năm 2020
Chúng ta đi tìm Người, vì ta yêu mến nên khao khát Người. Phải tìm kiếm Người với một đức tin tinh tuyền, đức tin này làm cho ta được sinh ra nhờ Người và được sống trong Người. Trong Thiền Ki-tô, có thể chúng ta vẫn suy gẫm, nhưng tâm trí hướng thẳng về Chúa (x. Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo số 2709).
Hình Ảnh Tĩnh Tâm Tháng, Ngày 12 Tháng 12 Năm 2021
Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy.(Mt 6,1)
Tĩnh Tâm Tháng, Ngày 13 Tháng 12 Năm 2020 của Cộng Đồng Sức Sống Chúa Ki-tô
Hình Ảnh Tĩnh Tâm Tháng, Ngày 09 Tháng 01 Năm 2022
Tĩnh Tâm Năm 2020. SÁNG ngày 15 tháng 10 năm 2020
Hình Ảnh Tĩnh Tâm Tháng, Ngày 13 Tháng 02 Năm 2022
Tĩnh Tâm Tháng, Ngày 10 Tháng 01 Năm 2021
Hình Ảnh Tĩnh Tâm Tháng, Ngày 13 Tháng 03 Năm 2022
Những Hình Ảnh Tĩnh Tâm Năm Ngày 17 Tháng 10 Năm 2020
Tĩnh Tâm Tháng, Ngày 21 Tháng 02 Năm 2021
Những Hình Ảnh Tĩnh Tâm Năm Ngày 14 Tháng 10 Năm 2020
Những Hình Ảnh Tĩnh Tâm Năm Ngày 16 Tháng 10 Năm 2020
CHIỀU ngày 14 tháng 10 năm 2020
Tĩnh Tâm Tháng, Ngày 08 Tháng 11 Năm 2020 của Cộng Đồng Sức Sống Chúa Ki-tô
Mt 5,4 : Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp..
back to top
Filters