News Filters

Chủ đề 2: ĐỒI XỬ VỚI NGƯỜI SỐNG VÔ KỶ LUẬT *** Tu sĩ Giuse Maria Trương Văn Trung, XV.

Thứ năm, ngày 25 tháng mười một năm 2021

Chủ đề 2: ĐỒI XỬ VỚI NGƯỜI SỐNG VÔ KỶ LUẬT

1.-  Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại ? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi (Mt 5,13).  

 2.- Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì miếng vá mới sẽ co lại, khiến áo rách lại càng rách thêm (Mt 9,16). 

3.- “Nếu cộng đoàn mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế” (Mt 18,17).  

4.- Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn ; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn (Lc 16,10).  

 5.- Nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô, chúng tôi truyền cho anh em phải xa lánh mọi người anh em sống vô kỷ luật, không theo truyền thống anh em đã nhận được từ nơi tôi. (2 Tx 3,6) 

6.- “Anh em là đừng đi lại với kẻ nào mang danh là người anh em mà cứ dâm đãng, tham lam, thờ ngẫu tượng, quen chửi bới, say sưa rượu chè hoặc trộm cắp; anh em cũng phải tránh đừng ăn uống với những con người như thế. Anh em hãy loại trừ kẻ dữ ra khỏi anh em ” (1Cr 5,11.13). 

7.- Anh em hãy coi chừng những kẻ gây chia rẽ và làm cớ gây vấp ngã, vì đi ngược với đạo lý anh em đã học hỏi; anh em hãy xa lánh họ.” (Rm 16,17).

 

Tu Viện Philip Phan Văn Minh, ngày 01 tháng 01 năm 2018

Tu Sĩ Giuse-Maria Trương Văn Trung, XV.

NGƯỜI SÁNG LẬP CỘNG ĐỒNG XV

back to top
Filters