News Filters

PHÊRÔ và GIU-ĐA ÍT-CA-RI-ỐT *** Vincent M. Phạm Cao Quý, CSsR

Thứ tư, ngày 17 tháng mười một năm 2021

PHÊRÔ và GIU-ĐA ÍT-CA-RI-ỐT

Câu hỏi trong Tuần Thánh : Một bạn trẻ gửi đến một câu hỏi: Thưa cha, tại sao thánh Phêrô và ông Giu-đa cả hai cùng phạm tội; người thì bán Chúa, người thì chối Chúa. Cả hai ông đều sám hối và mỗi người lại chọn một hành động khác nhau?

Phần trả lời chỉ là những suy tư cá nhân dựa trên chính những bản văn Kinh Thánh. Trước hết, chúng ta cần ghi nhận rằng hành vi nộp Thầy của ông Giu-đa Ít-ca-ri-ốt là một tội trọng đáng phải chết vì có liên quan đến chính tính mạng của Đức Giêsu; còn hành vi chối Thầy của Phêrô không đến đáng phải chết, nó liên quan đến  sự trung thành và lòng can đảm của Phêrô đối với Đức Giêsu mà thôi. Nói cách khác, hành vi của Giu-đa dẫn đến giết người; hành vi của Phêrô dẫn đến sự chối bỏ tương quan đức tin vào Thầy Chí Thánh. Như vậy, chúng ta có thể thấy bản chất của vấn đề khác nhau hoàn toàn. Cho nên sự  so sánh hay việc đặt song song giữa tông đồ Phêrô và tông đồ Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, do đó hệ quả của hành vi của hai tông đồ này là không công bằng. Chúng ta hãy xét từng trường hợp.   

1.- Sự thể chối Thầy và hành vi  “sám hối” của tông đồ Phêrô   

Các  bản  văn  Kinh  Thánh  tường  thuật   lại   sự  việc  chối   Thầy  của  Phêrô   là  Mát-thêu 26,69-75; Máccô 14,66-72; Luca 22,56-62; và Gioan 18,15-27. Nếu đọc kỹ, chúng ta sẽ thấy cách tường thuật của các tác giả sách Tin Mừng có sự khác nhau đáng kể. Tin Mừng Nhất Lãm, tức là Mát-thêu, Máccô và Luca đều kể là Phêrô chối Thầy ba [3] lần trước khi gà gáy lần thứ hai [2]; trong khi đó, Gioan kể lại ba lần nhưng không có  sự liên tục, và khi Phêrô chối lần thứ ba, tức thì gà gáy (x. Ga 18,17.25.27).   Tin Mừng Nhất Lãm thuật lại rằng sau khi Phêrô chối Thầy ba lần thì gà gáy lần thứ hai, ông nhớ lại lời Thầy đã nói: “Trước khi gà gáy lần thứ hai, anh sẽ chối Thầy ba lần”, và Phêrô đi ra và ông khóc thảm thiết (Mt 26,75: Lc 22,62); và ông sụp mình xuống  và  khóc  lóc  (Mc  14,72);  trong  khi  đó,  Gioan  không  nói  đến   sự  kiện   Phêrô khóc, và chỉ kể lại đơn giản: và tức thì gà gáy (Ga 18,27).   

Chúng ta để ý: ở đây cả bốn sách Tin Mừng không trực tiếp nói đến việc Phêrô “sám hối”, nghĩa là các tác giả Tin Mừng không dùng một động từ hay danh từ có nghĩa “sám hối” để chỉ cho hành vi ăn năn trở lại của Phêrô. Các tác giả Nhất Lãm chỉ đơn giản nói ông Phêrô ra ngoài và khóc lóc, thế thôi. Tuy nhiên, hành động “ra ngoài, sụp xuống, khóc lóc thảm thiết” của Phêrô có thể hiểu được chính là hành vi sám hối ăn năn của ông.   

Tại sao Phêrô lại có khả năng ăn năn trở lại? Chúng ta hãy xem vài yếu tố. Thứ nhất, Phêrô đã được chính Thầy Giêsu báo trước và cho biết dấu hiệu: “Thật, Thầy bảo anh, nội trong đêm nay, trước khi gà gáy, anh sẽ chối Thầy ba lần” (Mt 26,34; Mc 14,30; Lc 22,34; Ga 13,38). Thứ hai, trong Tin Mừng Luca, Đức Giêsu đã bảo đảm cầu nguyện cho sự trở lại của Phêrô: “Si-môn, Si-môn, này Xa-tan đã đòi cho được anh em mà quày cho một trận như sàng lúa; nhưng Thầy đã cầu xin cho anh, ngõ hầu lòng tin của anh khỏi bị tiêu diệt. Phần anh, một khi đã trở lại, anh hãy củng cố anh em của anh.” (Lc 22,31-32).   Như vậy, chúng ta có thể thấy rằng Phêrô đã được ban cho một nội lực để trở lại và  nội lực này được chính Chúa bảo đảm cho ông. Hơn nữa, sức mạnh nội tại này cũng  đã có sẵn nơi Phêrô rồi, khi ông dõng dạc tuyên bố: “Dẫu phải chết với Thầy, tôi  cũng  sẽ không   chối   Thầy”  (Mt  26,35;  Mc  14,31);   hoặc:  “Thưa  Thầy,   làm   một   với  Thầy, dẫu phải đi đến tù ngục và tử hình, tôi cũng sẵn sàng” (Lc 22,33); hay: “Thưa   Thầy,   tại   sao   tôi   không   thể  theo   Thầy   ngay   bây   giờ?   Tôi   sẽ  thí   mạng   sống   tôi   vì  Thầy!” (Ga 13,37).   Thế nên, chúng ta nhận ra rằng để chọn lựa một hành động không phải là một quyết  định nhất thời, nhưng là hệ tại cả một hành trình sống như thế nào, cả trong tâm tư và nơi hành động. Chính do tâm tư và hành động của mình mà người ta rút ra được kết  quả của đời sống, đúng như Đức Giêsu đã nói: “Nào ai hái được trái nho nơi bụi gai,  hoặc trái vả nơi bụi găng sao? Cũng thế, cây tốt thì sinh trái tốt, còn cây xấu thì sinh  trái xấu. Cây tốt không thể sinh trái xấu, và cây xấu không thể sinh trái tốt.” (Mt   7,17-18). Hình ảnh Phêrô trong Tin Mừng không chỉ nói riêng về Phêrô, nhưng còn nói về mọi  tín hữu trong đời sống  đức tin vào Đức Giêsu   Kitô  ở mọi thời và mọi nơi. Trong  những lúc gặp gian truân và bị bách hại, ta thật sự có đủ mạnh mẽ trung thành và can  đảm tuyên xưng lòng tin vào Đức Kitô?   

  1. Sự thể “bán” Thầy và hành vi “tự sát ” của tông đồ Giu-đa Ít-ca-ri-ốt

Bây giờ chúng ta xét đến trường hợp của ông Giu-đa Ít-ca-ri-ốt. Tôi để hai từ “bán” và “tự sát” trong ngoặc kép là muốn có một sự thận trọng trong cách sử dụng hai từ này. Hình ảnh tông đồ Giu-đa Ít-ca-ri-ốt xuất hiện trong Tin Mừng ngay từ đầu đã thấy thấp  thoáng số phận đen tối của ông. Trong danh sách Mười Hai Tông Đồ, ông là người  đứng sau cùng và được nhận diện ngay: “Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, cũng là kẻ đã nộp Người  (Đức Giêsu)” (x. Mt 10,4; Mc 3,19; Lc 6,16). Tên của ông được nhắc đến khoảng 20  lần trong bốn sách Tin Mừng. Động từ paradidomi, trao nộp, xuất hiện khoảng 37  lần trong cả bốn sách Tin Mừng thường ám chỉ và áp dụng cho Giu-đa Ít-ca-ri-ốt. Hình  như trong các tường thuật Tin Mừng, Giu-đa chỉ  lên tiếng có hai lần:  một lần liên  quan đến tiền bạc (x. Ga 12,4-6) và một lần khi Đức Giêsu thông báo rằng có một  người trong Nhóm Mười Hai sẽ nộp Người, Giu-đa đã hỏi: “Thưa Thầy, chẳng lẽ là  tôi?” Đức Giêsu trả lời: “Anh nói đó” (Mt 26,25).   Vậy Giu-đa có “bán” Thầy không? Và cách ông chết (tự vẫn) thế nào? Chúng ta hãy đọc cách Tin Mừng tường thuật về ý định của Giu-đa nộp Đức Giêsu và hãy chú ý từng chi tiết. Tin Mừng Mát-thêu kể: “Bấy giờ, một người trong Nhóm Mười Hai  tên là Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, đi gặp các thượng tế mà nói: "Tôi nộp ông  ấy cho quý vị, thì  quý vị muốn cho tôi thứ gì? " Họ quyết định cho ông ba mươi đồng bạc. Từ lúc đó,   ông cố tìm dịp thu ận tiện để nộp Đức Giêsu” (Mt 26,14-16).   Chúng ta để ý: Giu-đa không hề ngả giá về số tiền bao nhiêu (một số bản dịch dịch là: quý vị muốn cho tôi bao nhiêu? thì không chính xác!), ông chỉ hỏi các thượng tế cho ông cái gì để ông nộp Đức Giêsu thôi. Và chính các thượng tế đã quyết định cho Giu-đa ba mươi đồng bạc! Tin Mừng Mác-cô kể: “Và Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, một người trong Nhóm Mười Hai, đi gặp các  thượng tế để nộp Người cho họ. Nghe ông nói, họ rất mừng và hứa cho một món  tiền. Giu-đa liền tìm cách nộp Người sao cho tiện.” (Mc 14,10-11).

Thánh Mác-cô cũng kể rằng Giu-đa đến với các thượng tế với ý định là để nộp Đức Giêsu. Các thượng tế biết thế thì vui mừng lắm và còn hứa cho ông Giu-đa một món  tiền. Như  vậy,  theo  Mác-cô,  ông  Giu-đa  cũng  không  ngả  giá   tiền   và  thậm  chí  cũng   không cần phải điều kiện gì. Tiền là do các thượng tế hứa cho ông, vậy thôi.   Tin   Mừng   Luca   thì   thuật   lại   chi   tiết  hơn  nhưng  bi  kịch  hơn:  “Xa-tan  đã  nhập   vào  Giu-đa, cũng gọi là Ít-ca-ri-ốt, một người trong Nhóm Mười Hai. Ông đi và trao đổi với  các thượng tế và lãnh binh Đền thờ về cách thức nộp Người cho họ. Và họ rất mừng  và đồng ý sẽ cho ông một món tiền. Ông ưng thuận và tìm dịp ti ện để nộp Đ ức Giêsu  cho họ, lúc không có đám đông.” (Lc 22,3-6).   Cách tường thuật của thánh Luca cho chúng ta thấy tình cảnh của Giu-đa đã trở nên bi  đát:  Xa-tan đã nhập vào Giu-đa! Tin Mừng Gioan cũng kể lại chi tiết này trong bữa  Tiệc Ly: Ma quỷ  đã gieo vào lòng Giu-đa, con ông Si-môn Ít-ca-ri-ốt, ý định nộp Đ ức  Giêsu” (Ga 13,2) và “Ông vừa ăn xong miếng bánh, Xa-tan liền nhập vào ông. Đ ức  Giêsu bảo ông: "Anh làm gì thì làm mau đi!"” (Ga 13,27).    Qua  cách   trình   bày  của  các  sách   Tin   Mừng  trên  đây,  chúng  ta  nhận   thấy  thế này:  Giu-đa có ý định nộp Đức Giêsu, chứ không hề có ý định bán Đức Giêsu. Nhưng tại  sao  Giu-đa  lại   nộp   Thầy?   Các   Tin   Mừng   không  cho   biết  lý  do.  Các  thượng   tế  là  những người hăm hở vui mừng khi biết tin Giu-đa sẽ nộp Đức Giêsu cho họ và chính  các thượng tế đã hứa cho Giu-đa tiền, Mát-thêu nói rõ là cho ba mươi đồng bạc. Còn  Xa-tan thì lẻn vào tâm hồn ông Giu-đa. Và ông Giu-đa tìm dịp tiện để nộp Đức Giêsu.  Khi dịp thuận tiện đến, ông Giu-đa đã dùng nụ hôn để phản bội Thầy (x. Mt 26,48-49;  Mc 14,44-45; Lc 22,47-48).   Vậy là ông đã vì tiền và dùng tình yêu (nụ hôn) để phản bội Thầy. Hành động của  Giu-đa  được các Thượng tế và hàng niên trưởng hậu thuẫn   bằng ách cho tiền và  Xa-tan thì lẻn vào trong tâm hồn ông Giu-đa. Tóm lại, hành động của ông Giu-đa bị dẫn  dắt bởi Thần Tiền và Thần Dữ!   Bây giờ chúng ta đọc đoạn kết cuộc đời của ông Giu-đa  Ít-ca-ri-ốt: ông đã chết cách  nào? Giu-đa  không có cái may mắn  được đảm bảo cho sự ăn năn trở lại. Thay vào đó, những lần nói về ông hay nhận xét về ông thì quả là đen tối. Ở Tin Mừng Gioan 6,70  Đức Giêsu nói: “Không phải là Thầy đã chọn anh em tất cả là Mười Hai sao? Vậy mà một trong anh em lại là quỉ sứ!” Và tác giả Tin Mừng Gioan nhận xét: “Người  nói về Giu-đa, con của Si-môn Ít-ca-ri-ốt. Vì y là kẻ sẽ nộp Người, y là một người trong Nhóm Mười   Hai” (Ga  6,71). Ở  Gioan12,4-6, Giu-đa  được nhắc đến như thế này:  “Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, một trong các môn đệ của Người, kẻ sẽ nộp Người mới nói: ‘Tại sao  lại không bán dầu thơm ấy ba  trăm đồng quan mà bố thí cho người nghèo?’ Y nói   thế, không phải vì y bận tâm đến người nghèo, nhưng vì y là một tên ăn cắp, y giữ túi  tiền, nên có gì bỏ vào thì y phỗng mất.” Trong khi đó, Tin Mừng Nhất Lãm thuật lại  lời Đức Giêsu nói về Giu-đa như sau: “Con Người ra đi như đã viết về Người; nhưng khốn cho người đó, kẻ làm cho Con Người bị nộp! Thà người ấy đã chẳng sinh ra thì  hơn!” (Mt 26,24; Mc 14,21; Lc 22,21). Như vậy, số phận của Giu-đa thật là tồi tệ!   Trong Tân Ước, có hai chỗ thuật lại cái chết của ông Giu-đa, nhưng hai cách thuật truyện về cái chết của ông rất khác nhau. Mát-thêu kể: “Bấy giờ, Giu-đa, kẻ đã nộp  Người, thấy Người bị kết án, thì hối hận mà đem trả lại ba mươi đồng bạc cho các  Thượng tế và hàng niên trưởng, mà rằng: Tôi đã phạm tội là nộp máu người vô tội.  Nhưng họ nói: “Việc gì đến chúng tôi! Anh tự liệu lấy!” Và ông đã ném bạc vào Đền  thờ, đoạn lui về mà ra đi treo cổ.” (Mt 27,3-4).   Sách Công vụ lại kể: “Trong những ngày ấy, Phêrô đứng dậy giữa các anh em – một đám đông tề tựu lại, lối một trăm hai mươi người – và  nói: ‘Thưa  anh  em,  Kinh Thánh phải được ứng nghiệm, lời Thánh Thần đã dùng miệng Đa-vít để tiên báo về Giu-đa, kẻ đem đường cho những người đến bắt Đức Giêsu. Y đã từng được liệt vào  số chúng tôi, cùng đã được thông phần vào công việc phục vụ này.  Vậy y đã lấy tiền công phi nghĩa mà tậu một thửa đất, và nhào đầu xuống, y đã vỡ bụng, lòi ruột ra. Sự ấy, mọi người ở Giê-ru-sa-lem đều biết, khiến thửa đất kia đã được gọi – theo tiếng  của họ - là Hakeldama, nghĩa là Ruộng máu! Vì trong sách Thánh vịnh đã viết: ‘Trại  của nó hãy thành hoang vu, và đừng có ai  ở lại trong đó.  Và: Chức vụ  của nó, kẻ  khác hãy cất lấy!” (Cv 1,15-20).   Chúng ta tự hỏi: tại sao cùng là một cái chết, Mát-thêu lại kể một cách và sách Công  vụ lại kể cách khác? Theo Mát-thêu, sau khi Giu-đa ném tiền vào Đền thờ, ông đi ra và đi treo cổ (dịch sát nghĩa tiếng Hy-lạp là: tự treo mình lên); còn theo sách Công vụ thì  Giu-đa sau khi đã mua một thửa đất (trong khi đó theo Mát-thêu thì chính các thượng  tế mua thửa đất (x. Mt 27,6-10), ông đã nhào đầu xuống, bị vỡ bụng và lòi ruột ra. Vậy thực tế thì ông Giu-đa chết cách nào? Chúng ta không biết chính xác! Tuy nhiên, ở đây chúng ta nên đọc sát bản văn Mát-thêu để hiểu Giu-đa và hiểu ý của  tác  giả  sách Kinh   Thánh (cách   trình   thuật   truyện   về cái  chết  của  ông  Giu-đa  trong   sách Công vụ xin hẹn đọc ở một dịp khác). Chúng ta đọc kỹ ý của ông Giu-đa ở Tin Mừng Mát-thêu: “Bấy giờ, Giu-đa, kẻ đã nộp  Người, thấy Người bị kết án, thì hối hận mà đem trả lại ba mươi đồng bạc cho các Thượng tế và hàng niên trưởng, mà rằng: Tôi đã phạm tội là nộp máu người vô tội.”   Ông Giu-đa hối hận, chứ không phải là ông “sám hối”. Động từ hối hận chỉ xuất hiện  trong Tân Ước 6 lần (x. Mt 21,29.31; 27,3; 2 Cr 7,8.8; Dt 7,21). Hành động đầu tiên  của việc hối hận của Giu-đa là đem “trả lại ba mươi đồng bạc”; hành động thứ hai là ông thú nhận tội lỗi của mình: “Tôi đã phạm tội là nộp máu người vô tội”. Lời thú tội của ông vô   cùng quan trọng: Đức  Giêsu là Đấng vô tội! Và  ông Giu-đa  trả  lại   ba  mươi đồng bạc là trả lại cho các thượng tế điều họ đã hứa cho ông. Điều các thượng  tế hứa cho ông lại là giá máu của người vô tội. Như vậy, ý định ban đầu của ông Giu-đa không phải là ông muốn treo cổ, mà là ông đem trả lại tiền và thú nhận tội lỗi  của ông. Nhưng tại sao ông lại phải treo cổ?   Chúng ta đọc tiếp: “Nhưng họ [các thượng tế và hàng niên trưởng] nói: “Việc gì đến  chúng tôi! Anh tự liệu lấy!” Ah, thì ra các thượng tế và hàng niên trưởng đã phủi tay!  Ông Giu-đa phải tự liệu bằng cách treo cổ! Trình thuật của Mát-thêu chương 27,3-10 về cái chết của ông Giu-đa vọng lại rất nhiều  chỉ dẫn Kinh Thánh Cựu Ước. Chúng ta có thể đọc được âm hưởng trong các sách  Ngôn   sứ  Giê-rê-mi-a  các  chương  18,2-18;   19,1-15;   32,6-9 và   sách   Ngôn   sứ  Gia-ca-ri-a  11,12-13. Về cái chết treo cổ của Giu-đa, chúng ta có thể đọc được trong câu chuyện  của ông A-khi-thô-phen trong sách thứ hai Sa-mu-en chương 17. Ông A-khi-thô-phen bàn   mưu với Absalôm để đuổi theo và hạ sát vua Đa-vít. Nhưng cuối cùng kế của ông  Akhithopel không được chấp nhận. Khi “A-khi-thô-phen thấy người ta không làm theo  lời bàn của mình,  thì thắng lừa, lên đường đi về nhà, trong thành mình. Y thu xếp việc nhà, rồi thắt cổ tự tử. Y được   chôn cất trong phần mộ của cha y.” (2  Sam 17,23). Ở đây, ông Giu-đa đã không được các thượng tế và hàng niên trưởng chấp nhận việc trả lại tiền và lời thú tội của ông, ông đã ném tiền lại mà ra đi thắt cổ! Liên quan đến tội nhận tiền hối lộ làm đổ máu người vô tội, chúng ta đọc được trong  sách Luật Mô-sê: “Ngươi phải lánh xa điều gian dối. Ngươi không được giết kẻ vô tội  và công chính, vì Ta không cho kẻ có tội được trắng án. Ngươi không được nhận quà  hối lộ, vì quà hối lộ làm cho những kẻ sáng mắt hóa ra đui mù và làm hỏng việc của những người công chính.” (Xh 23,7-8). Và: “Đáng  nguyền rủa thay kẻ giết trộm người đồng loại! Toàn dân sẽ thưa: Amen! Đáng nguyền rủa thay kẻ nhận quà hối lộ để giết người vô tội! Toàn dân sẽ thưa: Amen!” (Đnl 27,24-25). Hành động của Giu-đa đi đến Đền thờ, gặp các thượng tế và hàng niên trưởng, trả lại  tiền và thú nhận tội lỗi là hành vi “đền tội” của ông qua trung gian các tư tế (thượng  tế) có thể được hiểu chiếu theo Luật Mô-sê (x. Lv 5). Nhưng các thượng tế đã từ chối  hành vi “đền tội” của Giu-đa, do đó tội của ông không được tha, và hậu quả là Giu-đa phải lãnh lấy sự nguyền rủa chiếu theo Luật Mô-sê. Ông đã phải tự treo cổ! Đọc trong cách trình bày này của Mát-thêu, chúng ta mới hiểu được tình cảnh “bi đát” của cái chết của ông Giu-đa. Giu-đa đã để cho Thần Của và Thần Dữ dẫn dắt. Nhưng cũng chính Thần Của và Thần Dữ này lại thể hiện  ở một khuôn mặt khác nơi các Thượng tế (hàng tư tế) và hàng niên trưởng (các nhà lãnh đạo). Chính họ đã ghét và  cố tình từ chối sự thật và sự công chính! Tóm lại, hình ảnh tông đồ Giu-đa Ít-ca-ri-ốt gợi lên cả một hành trình của mỗi một đời  người trong tương quan với Thiên Chúa và với tha nhân. Nhiều khi ta hay có thói  quen “mặc  định” cho  ông  Giu-đa là kẻ “bán Chúa” và  “thằng Giu-đa phải sa hỏa ngục” (sic!) và  biết bao nhiêu những  thêu dệt về hình  ảnh của ông thường là quá đáng. Tuy nhiên, ta lại ít phản tỉnh rằng rất nhiều khi hình ảnh Giu-đa lại là chính ta. Ở những xã hội lấy chủ nghĩa duy vật và vô thần làm nền tảng cho sự lãnh đạo và  phát triển, thực chất chẳng vô thần đâu, nhưng là đang bị Thần Của và Thần Dữ dẫn dắt. Nơi đời sống tôn giáo, không thiếu gì các vị “thượng tế” và hàng “niên trưởng” thời đại chỉ biết giữ cho được cái “ghế”, cái “chức vị” của mình, thích được người ta  ca tụng, vỗ tay hoan hô, vòng hoa đeo xúng xính; nhưng lại rất ngại lên tiếng bênh vực người nghèo, bênh vực những kẻ bị áp bức và bị bóc lột. Họ là những người ghét sự thật và sự công chính; đôi khi họ nại vào những lý do tôn giáo để chối từ bổn phận ngôn sứ trước những bất công xã hội.  Thế nên, hình ảnh Giu-đa không chỉ là Giu-đa, nhưng có liên quan đến chính ta!

 

Roma, Tuần Thánh 2015.                             

Vincent M. Phạm Cao Quý, CSsR.

back to top
Filters