News Filters

BẨY KINH CỘNG ĐOÀN (SEVEN ACTS OF COMMUNITY)

Thứ sáu, ngày 30 tháng mười năm 2020

BẨY KINH CỘNG ĐOÀN

SEVEN ACTS OF COMMUNITY

 

1.- KINH THÁNH HIẾN

     Lạy Thiên Chúa là Cha của con./  Xin thánh hiến thân xác và linh hồn con./ Xin ban Thần Khí ngập tràn trên chúng con,/ để chúng con hân hoan dâng hiến chính mình.

     Con xin dâng lên Cha / lễ vật là cuộc sống thánh hiến của chúng con,/ trên bàn thờ là Trái Tim Rất Thánh Vô Nhiễm Maria.

     Xin Tình yêu Cha chan hòa trên thế giới đau thương này,/ để mọi người nhận biết tình yêu của Cha và ca tụng đến muôn đời.

     Chúng con nguyện cầu nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô,/  con yêu quí của Cha,/ hợp với Chúa Thánh Thần,/ xin ca ngợi Cha đến muôn thuở muôn đời./ Amen.

                                  

1.- PRAYER TO THE FATHER

     O my God is my Father./ Sanctify my body and soul./ Give and fill up me by the Holy Spirit/ that we greatly rejoice to offer myself.

     I present you my gift which is our consecrated lives/ on the altar that is the Immaculated Heart of Mary.

     Give Your love to fill up this pained world,/ so that everyone recognizes Your love and says nice thing about you forever.

     We pray through Jesus Chist,/ Your beloved Son,/ with the Holy Spirit,/ we praise the Father for ever and ever. Amen.

 2. KINH TẬN HIẾN CHO MẸ MARIA

     Lạy Mẹ Maria,/  hôm nay con xin chọn Mẹ,/ trước mặt toàn thể triều đình Thiên quốc,/ làm Mẹ và làm Nữ Vương của con./

     Con xin hết lòng tuân phục và yêu mến,/ trao phó và hiến dâng cho Mẹ:/ xác hồn,/ của cải trong ngoài con,/ và cả giá trị các việc lành đã qua,/ hiện thời và tương lai của con,/ để Mẹ trọn quyền định đoạt về con,/ và về tất cả những gì thuộc về con,/ chẳng trừ điều nào,/ theo Thánh Ý Mẹ,/ hầu làm sáng danh Chúa ở đời này và đời sau vô cùng./ Amen.

 2. PRAYER TO MARY

     O Mary, in the presence of all the heavenly court / I choose thee this day for my Mother and Mistress.

     I deliver and consecrate to thee, / as thy slave, / my body and soul, / my goods, both interior and exterior, / and even the value of all my good actions, / past, present and future;/ leaving to thee the entire and full right of disposing of me, / and all that belongs to me, / without exception, / according to thy good pleasure, / for the greater glory of God in time and in eternity. / Amen.

 

3. KINH KÍNH THÁNH GIU-SE

     Lạy Cha Thánh Giu-se, con xin tận hiến đời con cho Cha thương yêu dìu dắt,/  trên con đường Toàn Hiến cho Chúa Giê-su nhờ Mẹ Maria.

     Xin Cha yêu thương chỉ dạy con biết vâng phục Thánh  Ý Chúa như Cha xưa kia,/ để niềm vui và bình an luôn trào tràn đời sống toàn hiến của chúng con./ Amen.

 3. PRAYER TO SAINT JOSEPH

     O Saint Joseph, / I offer my life to you / who lovely guide me in the way of total consecration to Jesus through Mary.

     May you lovingly teach me / how to obey the will of God as you in olden times, / so that joy and peace always fill up our consecrated life. Amen.

 

4. KINH KÍNH TỔNG THẦN MỸ-KIÊN (MI-CA-E)

     Lạy Đức Tổng Thần Mỹ Kiên,/ xin đến giúp chúng con chiến đấu và chiến thắng Xa-tan,/ và những thế lực của nó đang quấy phá Giáo hội./ Nhờ sự trợ giúp và chuyển cầu của người,/  chúng con hân hoan trong niềm vui chiến thắng Xa-tan / và tôn vinh Thiên Chúa Toàn Năng. Amen.

 4. PRAYER TO THE ARCHANGEL MICHAEL

     Holy Michael, / the Archangel, / defend us in fighting Satan / and we will conquering him / and his powers which have kept trying to destoy the Church. / Thanks to you are helping and interceding for us,/ we greatly rejoice with joy to conquer Satan / and praise the mighty God. Amen.

 

5. KINH KÍNH CÁC THÁNH TỬ VÌ ĐẠO VIỆT NAM

     Lạy Các Thánh Tử Đạo Việt Nam,/  xin chuyển cầu cho chúng con /  luôn sống tin yêu phó thác và trung kiên như các ngài./  Xin Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cầu nguyện cho chúng con / biết sống Thánh Ý Chúa trong giây phút hiện tại / với tình yêu và niềm vui./ Amen.

5. PRAYER TO THE VIETNAMESE MARTYRS

     O beloved Vietnamese Martyrs, pray for us that we may always live our faith in entrusting and being faithful as you. / O beloved Vietnamese Martyrs, pray for us to live the will of God in the present moment / with love and joy. / Amen.

 

6. KINH HIỆP NHẤT

     Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi cực thánh,/ chúng con sấp mình trước Tôn Nhan Uy Linh,/ cùng với Mẹ Maria,/ các Thiên Thần và toàn thể các Thánh.

     Xin Chúa biến đổi chúng con trở nên những Chiến Sĩ  của Chúa Ki-tô,/  để Nước Tình Yêu của Chúa hiển trị trên thế gian.

     Xin tình yêu Chúa tràn đầy linh hồn và thân xác chúng con,/  để chúng con chiếu giãi tình yêu Chúa cho trần thế,/ và giữa trần thế chúng con trở nên dấu chỉ cho tình yêu Chúa.

     Xin Thánh Thần Tình Yêu hiệp nhất chúng con nên một,/  để chúng con trở nên Sức Sống Chúa Ki-tô,/  để chúng con trở nên những người yêu mến và giữ Lời Chúa Kitô,/ để chúng con trở nên Sức Mạnh Chúa Ki-tô,/ để chúng con ở lại trong sự sống lại và Sự Sống của Chúa Ki-tô,/  đem niềm vui và bình an của Chúa gieo vãi trong tình yêu./ Amen.

 

6. PRAYER TO TRINITY

     O Most Holy Trinity / we fall down in front of the Majestical Face, together with Mary, the angels and all of saints.

     May God transforms us to become the soldiers of Christ,/ in order to the Kingdom of Love of God reigns in the world.

     May the love of God fills up our body and soul, / so that we give light of God’s love for the world, / and in the world we become a sign for God’s love.

     May the Holy Spirit unites us to live in harmony with each other, / in order to we become the Vitality of Christ and people who love Chirst, keep the words of Christ, / for we become the strength of Christ, / for we abide in the resurrection and the life of Christ, / bringing joy and peace of Christ to plant and to scatter in love. Amen. 

 

7. KINH XIN SỐNG TRIỆT ĐỂ THÁNH Ý CHÚA

     Lạy Thiên Chúa Toàn năng và hằng hữu, xin cho chúng con biết nỗ lực xây dựng cộng đoàn huynh đệ trong Đức Kitô,/ để trong đó Thiên Chúa được tìm kiếm và được yêu mến trên hết mọi sự.

     Xin ban cho chúng con đọc được, hiểu được, và yêu mến Thánh Ý Chúa được tỏ hiện nơi các biến cố. Một khi chúng con biết được điều Chúa đòi hỏi,/ xin cho chúng con một lòng một ý và mau mắn thực hành Thánh Ý Chúa triệt để trong yêu mến và vui tươi. Amen.

 

7. PRAYER TO LIVING RADICALLY GOD’S WILL

     O Almighty and Eternal God, May we be eager to build a community of  brothers or sisters in Christ / in which God is sought after and loved before all else.

     May You grant us to read, to understand, and to love the will of God which might be revealed in the things. Once we have known the thing which You require, may we are one in heart and soul, and actively live radically the will of God with love and joy. Amen.

 

back to top
Filters