News Filters

LUYỆN NGỤC Ở ĐÂU TRONG KINH THÁNH ? *** John Martignoni

Thứ ba, ngày 22 tháng mười hai năm 2020

LUYỆN NGỤC Ở ĐÂU TRONG KINH THÁNH ?

Where is Purgatory in the Bible?

John Martignoni

 

Hỏi: Tôi có một một đồng nghiệp Tin Lành, anh ta nói rằng đạo Công giáo tin có Luyện ngục là không đúng với Phúc Âm. Tôi phải trả lời với anh ta như thế nào?

 

Đáp: Trong Sách Samuel chương 12, câu 13-18. “Vua Đavít nói với Nathan: ‘Tôi đã phạm tội nghịch lại cùng Chúa’. Và Nathan nói với Đavít: ‘Thiên Chúa cũng sẽ tha tội cho ngài; ngài sẽ không phải chết. Tuy nhiên, vì ngài đã phạm tội nặng nề coi thường Thiên Chúa, đứa con ngài sinh ra sẽ phải chết’. Và Thiên Chúa đã giáng phạt trên đứa bé mà vợ tướng Uria sinh ra cho Đavít, nó bị bệnh… 70 ngày sau, đứa bé đã chết”. Catholic Scriptural Principle # 1  – Có hình phạt cho tội lỗi mặc dù là đã được tha thứ.

 

Sách Khải Huyền chương 21, câu 27. “Nhưng không có gì không sạch có thể vào trong đó được…” Giêrusalem mới – Thiên Đàng. Catholic Scriptural Principle # 2  – Không có gì không sạch, không có gì còn dấu vết của tội lỗi có thể vào Thiên Đàng được.

 

Tin Mừng Thánh Matthêu chương 5, câu 48. “Vì thế, anh em phải nên hoàn hảo như Cha anh em ở trên trời là Đấng hoàn hảo”. Đó là lý do Catholic Scriptural Principle # 2  – không gì không sạch mà được vào Thiên Đàng.

 

Thư gửi tín hữu Do Thái chương 12, câu 22-23. “Nhưng anh em đã tới núi Sion, tới thành đô  Thiên Chúa hằng sống là Giêrusalem trên trời,… Anh em đã tới cùng Thiên Chúa, Đấng xét xử mọi người, đến với linh hồn những người công chính đã được nên hoàn thiện”. Linh hồn những người công chính, đã trở nên hoàn thiện. Catholic Scriptural Principle # 3  – Có một phương thức, một tiến trình mà qua đó những linh hồn ‘công chính’ sẽ trở nên ‘hoàn thiện’.

 

Thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô chương 3, câu 13-15. “… Công việc của mỗi người sẽ được phơi bày ra ánh sáng. Thật thế, Ngày của Chúa sẽ cho thấy công việc đó, vì ngày ấy tỏ rạng trong lửa; chính lửa này sẽ thử nghiệm giá trị công việc của mỗi người. Công việc của ai xây dựng tồn tại trên nền, thì người ấy sẽ được lĩnh thưởng. Còn công việc của ai bị thiêu hủy, thì người ấy sẽ phải thiệt. Tuy nhiên, bản thân người ấy sẽ được cứu, nhưng như thể băng qua lửa”. Hỏa ngục sao? Không, vì một khi bạn đã vào Hỏa ngục rồi thì bạn không thể ra khỏi đó. Thiên Đàng à? Không, vì ở Thiên Đàng thì bạn không phải thiệt thòi gì.

 

Tin Mừng thánh Mátthêu chương 12, câu 32. “Ai nói phạm đến Con Người thì được tha; nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần sẽ chẳng được tha, cả đời này lẫn đời sau”. Nhắc đến sự tha thứ đời sau. Sự tha thứ đời sau là ở đâu? Thiên Đàng? Thiên Đàng thì không cần sự tha thứ. Hỏa ngục? Nơi đó không có sự tha thứ. Catholic Scriptural Principle # 4 

– Có một nơi chốn, một tình trạng khác với Thiên Đàng và Hỏa ngục.

 

Bây giờ chúng ta hãy đúc kết lại 4 trích đoạn Phúc Âm này: Có một hình phạt dành cho tội lỗi ngay cả khi đã được tha thứ. Chúng ta phải nên hoàn thiện như Chúa Cha là Đấng hoàn thiện, vì không có gì không sạch mà được vào Nước Thiên Đàng. Có một cách thức, một tiến trình để linh hồn những người công chính được làm cho hoàn thiện. Có một nơi khác với Thiên Đàng và Hỏa ngục, nơi đó bạn có thể chịu mất mát, tuy nhiên sẽ được cứu độ chỉ phải vượt qua lửa; vào đó bạn có thể được tha thứ tội lỗi của thời trước. Tất cả những điều này đưa ra một kết luận thật rõ ràng – đạo Công giáo dạy về Luyện ngục thật sự có nhắc đến trong Kinh Thánh.

 

 

back to top
Filters