1_ Đường Hy Vọng (The Road of Hope)

Filters
20
Items
of
3
Chúa "dắt con trên đường, để con ra đi, và thu được nhiều hoa trái. "Đường ấy là "đường hy vọng", vì chan chứa hy vọng, vì "đẹp như hy vọng."
Bỏ tất cả mà chưa bỏ mình thì con chưa bỏ gì cả, vì chính mình con sẽ dần dần quơ góp lại những gì con bỏ trước.
Dù có ra khỏi nhà, đi phương xa vạn dặm mà cứ mang theo tất cả tật xấu, cả con người cũ, thì có khác gì ở nhà đâu?
back to top
Filters