1_Lectio Divina qua các mầu nhiệm 5 Sự Vui

Filters
20
Items
of
1
Sứ thần (Gáp-ri-en) vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao.
back to top
Filters