News Filters

LECTIO DIVINA QUA CÁC MẦU NHIỆM NĂM SỰ VUI *** Tu sĩ Giuse Maria Trương Văn Trung, XV.

22 Tháng Mười Một 2020

 

 

 

CHƯƠNG I : NĂM SỰ VUI

I.- MẦU NHIỆM THỨ NHẤT MÙA VUI: THIÊN THẦN TRUYỀN TIN CHO ĐỨC MA-RI-A

BÀI 1: Mầu nhiệm thứ nhất, Mùa Vui: Ca ngợi Chúa đã thực hiện những gì Người đã nói với Mẹ Maria (x. Lc 1,45).  

1/ (Lectio - Đọc) CHỦ SỰ (Mời cộng đoàn đứng):

Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Lu-ca. (1)
Sứ thần (Gáp-ri-en) vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.” Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần : “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng !” Sứ thần đáp : “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.” Bấy giờ bà Ma-ri-a nói : “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.
Đó là Lời Chúa.

@ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

2/ (Meditatio - Suy niệm) CHỦ SỰ: Chúng ta ca ngợi Chúa.

  Lạy Chúa, chúng con xin ca ngợi tình yêu Chúa, vì Chúa đã ban cho chúng con một người Mẹ tuyệt vời là Đức Ma-ri-a, Mẹ được diễm phúc làm Mẹ Thiên Chúa. (2) Lạy Đức Maria Rất Thánh, Nữ Tử của Thiên Chúa Tối Cao, Mẹ Đồng Trinh của Đấng Cứu Thế và Mẹ của tất cả chúng con. xin Mẹ âu yếm nhìn đến Giáo Hội của Con Mẹ được gieo trồng trên mảnh đất trần gian. Xin Mẹ làm người hướng dẫn và mẫu gương cho Giáo Hội khi Giáo hội tiếp tục sứ mạng của Con Mẹ, sứ mạng tình yêu và phục vụ tại trần gian. (3) 
Sau đó hát lần thứ nhất, hai tay giơ lên trời: (4)
Ngợi khen Mẹ đầy hồng phúc, Nữ Vương trời đất, Chúa dấu ái nhất. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con nhân danh Chúa Ki-tô.

3/ (Oratio - Cầu nguyện)

CHỦ SỰ: Chúng ta cầu xin Thần Khí (Mời cộng đoàn quỳ và cùng đọc, hai tay giơ lên trời):
Nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô, (5) chúng con xin Chúa ban cho chúng con được đầy tràn Thánh Thần, (6) và dẫn chúng con vào sống trong tình yêu tự khiêm hạ xuống trần gian làm người của Chúa Giê-su. (7) Xin Thần Khí dạy chúng con biết sống theo gương Mẹ Ma-ri-a, Mẹ đã hoàn toàn và tự do chấp nhận tiếng mời gọi của Chúa Cha để làm Mẹ Thiên Chúa. Chúng con xin Mẹ Maria dạy chúng con loại ra khỏi lòng trí chúng con tất cả những gì không thuộc về Thiên Chúa, để chúng con cũng được tràn đầy Chúa Thánh Thần. (8) Amen.

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm)

CHỦ SỰ: Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc, (9) qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu tự khiêm hạ xuống trần gian làm người của Chúa Giê-su (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút).
Sau đó cộng đoàn hát lần thứ hai, hai tay giơ lên trời (Mời cộng đoàn đứng):
Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.
_____________________________________
 (1) Lc 1,28.31-35.37-38.
(2) x. Lc 1,43.
(3) x. Tông Huấn Giáo Hội tại Á Châu 51.
(4) x. 1Tm 2,8.
(5)  x. Ga 16,23.
(6) x. Lc 1,41.
(7) x. Ga 16,23.
(8) x. Tông Huấn Giáo Hội tại Á Châu 51.
(9) Tông thư Kinh Mân Côi  13.

BÀI 2 : Mầu nhiệm thứ nhất, Mùa Vui: Ca ngợi Chúa Ki-tô.

1/ (Lectio - Đọc) CHỦ SỰ (Mời cộng đoàn đứng):

Cung kính đọc Lời Chúa trong thư gửi tín hữu Híp-ri. (10)
  Khi vào trần gian, Đức Ki-tô nói: Chúa đã không ưa hy lễ và hiến tế, nhưng đã tạo cho con một thân thể. Chúa cũng chẳng thích lễ toàn thiêu và lễ xá tội. Bấy giờ con mới thưa: Lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài, như sách thánh đã chép về con. Trước hết, Đức Ki-tô nói: Hy lễ và hiến tế, lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa đã chẳng ưa, chẳng thích, mà đó chính là những thứ của lễ được dâng tiến theo Lề Luật truyền. Rồi Người nói : Này con đây, con đến để thực thi ý Ngài. Thế là Người bãi bỏ các lễ tế cũ mà thiết lập lễ tế mới. Theo ý đó, chúng ta được thánh hoá nhờ Đức Giê-su Ki-tô đã hiến dâng thân mình làm lễ tế, chỉ một lần là đủ.

Đó là Lời Chúa.

@ Cộng đoàn : Tạ ơn Chúa.

2/ (Meditatio - Suy niệm)

CHỦ SỰ: Chúng ta ca ngợi Chúa Ki-tô.
  Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, chúng con xin ca ngợi tình yêu Chúa, vì Chúa đã dạy chúng con khiêm tốn tuân phục trong tinh thần tin kính và yêu mến đối với thánh ý Chúa. Xin Chúa Kitô dạy chúng con dùng tất cả năng lực trí tuệ, ý muốn cũng như năng khiếu và ơn Chúa ban để thi hành các giới lệnh và chu toàn những phận vụ đã được ủy thác cho mình, vì biết mình đang góp công xây dựng Thân Thể Chúa Ki-tô theo như ý định Thiên Chúa. (11) 
 
 
 
Sau đó hát lần thứ nhất, hai tay giơ lên trời: (4)
Ngợi khen Giê-su từ ái, chính Con Một Chúa, chết cứu thế giới. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con nhân danh Chúa Ki-tô.

 

3/ (Oratio - Cầu nguyện)

CHỦ SỰ: Chúng ta cầu xin Thần Khí (Mời cộng đoàn quỳ và cùng đọc, hai tay giơ lên trời):
Nhân danh Tình Yêu của Người, chúng con xin Chúa Ki-tô ban cho chúng con được đầy tràn Thánh Thần. Xin Thần Khí cho chúng con được chiêm ngưỡng Đức Ki-tô xuất hiện trong thân phận người phàm, được Chúa Thánh Thần chứng thực là công chính. (12) Xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu tự khiêm hạ xuống trần gian làm người của Chúa Giê-su. Tuy không thấy Người, chúng con vẫn yêu mến, tuy chưa được giáp mặt mà lòng vẫn kính tin. Vì vậy, chúng con được chan chứa một niềm vui khôn tả, rực rỡ vinh quang. (13) Amen .

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm)

CHỦ SỰ: Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu tự khiêm hạ xuống trần gian làm người của Chúa Giê-su (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút).
Sau đó cộng đoàn hát lần thứ hai, hai tay giơ lên trời (Mời cộng đoàn đứng):
Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

_____________________________________

(10) Hr 10,5-10.
(11) x. Sắc lệnh về canh tân thích nghi đời sống Dòng Tu 14
(12) x. 1Tm 3,16.
(13) x. 1Pr 1,8

BÀI 3 : Mầu nhiệm thứ nhất, Mùa Vui: Ca ngợi Chúa Cha.

1/ (Lectio - Đọc) CHỦ SỰ (Mời cộng đoàn đứng):

Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Gio-an. (14)
  Đức Giê-su nói với Ni-cô-đê-mô: “Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống. Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.” Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa.

Đó là Lời Chúa.

       @ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

2/ (Meditatio - Suy niệm)

CHỦ SỰ: Chúng ta ca ngợi Chúa Cha.
Lạy Chúa là Cha của chúng con, Chúa đã muốn cho Ngôi Lời của Chúa mặc lấy xác phàm trong lòng Ðức Trinh Nữ Ma-ri-a để cứu độ loài người. Này chúng con tuyên xưng Ðấng Cứu Ðộ là Thiên Chúa thật và là người thật, xin cho chúng con cũng được thông phần bản tính Thiên Chúa của Người. (15) Chúng con xin ca ngợi tình yêu Chúa, vì trong ngày truyền tin, Chúa đã muốn Đức Trinh Nữ đón nhận Ngôi Lời vĩnh cửu của Chúa, được đầy tràn ánh sáng Thánh Thần và trở nên cung điện của Đấng Tối Cao.
Sau đó hát lần thứ nhất, hai tay giơ lên trời: (4)
Ngợi khen Chúa Cha hằng sống, đã cho trần thế: Đấng Chúa chí ái. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô.

3/ (Oratio - Cầu nguyện)

CHỦ SỰ: Chúng ta cầu xin Thần Khí (Mời cộng đoàn quỳ và cùng đọc, hai tay giơ lên trời):
Chúng con xin Chúa Cha ban Thần Khí ngập tràn trên chúng con nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô. Trong Đức Ki-tô, từ cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc cho chúng con hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần. Trong Đức Ki-tô, Người đã chọn chúng con trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan Người, chúng con trở nên tinh tuyền thánh thiện, nhờ tình thương của Người. (16) Xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu tự khiêm hạ xuống trần gian làm người của Chúa Giê-su, và dạy chúng con biết học theo gương khiêm nhượng của Mẹ Maria mà luôn luôn vâng theo theo Ý Chúa Cha. Amen.

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm)

CHỦ SỰ:  Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu tự khiêm hạ xuống trần gian làm người của Chúa Giê-su (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút).
Sau đó cộng đoàn hát lần thứ hai, hai tay giơ lên trời (Mời cộng đoàn đứng):
Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

_____________________________________

(14) Ga 3,13-18.
(15) x. Lời Nguyện của Lễ Truyền Tin của Các Giờ Kinh Phụng Vụ.
(16) x. Ep 1,3-4.

 

 

 

II. MẦU NHIỆM THỨ HAI MÙA VUI: ĐỨC MARIA ĐI THĂM VIẾNG BÀ Ê-LI-SA-BÉT (I-SA-VE)

BÀI 4 : Mầu nhiệm thứ hai, Mùa Vui: Ca ngợi Chúa đã thực hiện những gì Người đã nói với Mẹ Maria (x. Lc 1,45).  

1/ (Lectio - Đọc) CHỦ SỰ (Mời cộng đoàn đứng):

Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Lu-ca. (17)
  Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét. Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.”

Đó là Lời Chúa.

       @ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

2/ (Meditatio - Suy niệm)

CHỦ SỰ: Chúng ta ca ngợi Chúa.
  Lạy Chúa, chúng con xin ca ngợi tình yêu Chúa, vì Chúa đã ban cho Mẹ Ma-ri-a là Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng Mẹ. Mẹ được gìn giữ tinh sạch khỏi mọi vết tội nguyên tổ. (18) Mẹ đem Tin Mừng là Đức Giê-su đến cho ông Da-ca-ri-a và bà Ê-li-sa-bét. Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng Đức Mẹ chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần. (19) Mẹ Maria đã mau mắn đi thăm viếng bà Elizabeth và giúp bà trong những ngày chờ đợi của bà; xin cầu cho chúng con cũng được một tinh thần sốt mến và phục vụ trong sứ mạng rao giảng Tin Mừng của chúng con. (20) 
Sau đó hát lần thứ nhất, hai tay giơ lên trời: (4)
Ngợi khen Mẹ đầy hồng phúc, Nữ Vương trời đất, Chúa dấu ái nhất. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con nhân danh Chúa Ki-tô.

3/ (Oratio - Cầu nguyện)

CHỦ SỰ: Chúng ta cầu xin Thần Khí (Mời cộng đoàn quỳ và cùng đọc, hai tay giơ lên trời):
Chúng con xin Mẹ Ma-ri-a cầu xin Thần Khí đến trên chúng con ngập tràn nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô. Xin Thần Khí dẫn chúng con vào trong tình yêu ban niềm vui của Chúa Ki-tô, để chúng con học tập nơi Mẹ một tinh thần sốt mến và phục vụ trong sứ mạng rao giảng Tin Mừng của chúng con. Mẹ đã hát bài ngợi khen Chúa; xin dẫn dắt chúng con biết hân hoan loan báo niềm tin vào Đức Kitô, Đấng Cứu Độ chúng con. (21) Amen.

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm)

CHỦ SỰ:  Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu trao ban niềm vui của Chúa Giê-su (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút).
Sau đó cộng đoàn hát lần thứ hai, hai tay giơ lên trời (Mời cộng đoàn đứng):
Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

_____________________________________

(17) Lc 1,39-45.
(18) x.  Hiến chế Tín lý về Giáo Hội 59.
(19) x. Lc 1,41.
(20) x. Tông Huấn Giáo Hội tại Á Châu 51.
(21) x. Tông Huấn Giáo Hội tại Á Châu  51.

 

 

BÀI 5 : Mầu nhiệm thứ hai, Mùa Vui: Ca ngợi Chúa Ki-tô.

1/ (Lectio - Đọc) CHỦ SỰ (Mời cộng đoàn đứng):

Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Lu-ca. (22)
  Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn! Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa ha bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có, lại đuổi về tay trắng. Bà Ma-ri-a ở lại với bà Ê-li-sa-bét độ ba tháng, rồi trở về nhà.

Đó là Lời Chúa.

       @ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

2/ (Meditatio - Suy niệm)

CHỦ SỰ: Chúng ta ca ngợi Chúa Ki-tô.
  Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, chúng con xin ca ngợi tình yêu Chúa, vì Chúa đã đến cho chúng con nhận ra rằng niềm vui là chứng từ rực rỡ cho phẩm chất Tin Mừng của Ki-tô Hữu. Niềm vui là đích điểm của một cuộc hành trình đầy gian lao, nhưng vẫn có thể hoàn tất vì được nâng đỡ nhờ lời cầu nguyện. (23)  Chúng con xin ca ngợi tình yêu của Ngôi Lời, vì Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng con. Người là Con Một của Chúa Cha đầy tràn ân sủng và sự thật. (24)
 
 
Sau đó hát lần thứ nhất, hai tay giơ lên trời: (4)
Ngợi khen Giê-su từ ái, chính Con Một Chúa, chết cứu thế giới. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con nhân danh Chúa Ki-tô.

 

3/ (Oratio - Cầu nguyện)

CHỦ SỰ: Chúng ta cầu xin Thần Khí (Mời cộng đoàn quỳ và cùng đọc, hai tay giơ lên trời):
Nhân danh Thánh Tâm nhân từ, chúng con xin Chúa Giê-su Ki-tô ban Thần Khí tràn đầy trên chúng con để chúng con được Thần Khí dẫn chúng con vào trong tình yêu ban niềm vui của Chúa Ki-tô. Xin Thần Khí dạy chúng con là những người sống đã từ cõi chết trở về cõi sống, và xin Người hướng dẫn chúng con hiến toàn thân cho Thiên Chúa, và dùng chi thể của chúng con như khí cụ để làm điều công chính, phục vụ Thiên Chúa. (25) Amen.

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm)

CHỦ SỰ: Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu trao ban niềm vui của Chúa Giê-su (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút).
Sau đó cộng đoàn hát lần thứ hai, hai tay giơ lên trời (Mời cộng đoàn đứng):
Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

_____________________________________

(22) Lc 1,46-53.56.
(23) x. Huấn thị Đời Sốnghuynh đệ trong cộng đoàn, 28.
(24) x. Ga 1,14.
(25) x. Rm 6,13.

 

 

 

 

BÀI 6 : Mầu nhiệm thứ hai, Mùa Vui: Ca ngợi Chúa Cha.

1/ (Lectio - Đọc) CHỦ SỰ (Mời cộng đoàn đứng):

Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Gio-an. (26)
  Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người, là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật. Ông Gio-an làm chứng về Người, ông tuyên bố : “Đây là Đấng mà tôi đã nói: Người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi.” Từ nguồn sung mãn của Người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. Quả thế, Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Mô-sê, còn ân sủng và sự thật, thì nhờ Đức Giê-su Ki-tô mà có. Thiên Chúa, chưa bao giờ có ai thấy cả; nhưng Con Một vốn là Thiên Chúa và là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính Người đã tỏ cho chúng ta biết.

 Đó là Lời Chúa.

       @ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

2/ (Meditatio - Suy niệm)

CHỦ SỰ: Chúng ta ca ngợi Chúa Cha.
Lạy Cha là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con ca ngợi Cha vì tình thương của Chúa thật là cao cả, vượt xa mọi hy vọng và ước muốn của chúng con. (27) Lạy Chúa, Chúa đã chọn một cung điện xứng đáng cho con Chúa giáng trần khi làm cho Đức Trinh Nữ Maria khỏi mắc tội tổ tông ngay từ trong lòng mẹ. Chúa cũng gìn giữ Người khỏi mọi vết nhơ tội lỗi nhờ công nghiệp Con Chúa sẽ chịu chết sau này. Nhờ lời Đức Trinh Nữ nguyện giúp cầu thay, xin Chúa cũng ban cho chúng con trở nên công chính thánh thiện. (28) 
Sau đó hát lần thứ nhất, hai tay giơ lên trời: (4)
Ngợi khen Chúa Cha hằng sống, đã cho trần thế : Đấng Chúa chí ái. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô.

 

3/ (Oratio - Cầu nguyện)

CHỦ SỰ: Chúng ta cầu xin Thần Khí (Mời cộng đoàn quỳ và cùng đọc, hai tay giơ lên trời):
Xin Chúa Cha ban Thần Khí tràn đầy trên chúng con nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô. Trong Đức Ki-tô, một khi đã tin, chúng con được đóng ấn Thánh Thần, Đấng Thiên Chúa đã hứa. Thánh Thần là bảo chứng phần gia nghiệp của chúng con, chờ ngày dân riêng của Thiên Chúa được cứu chuộc, để ngợi khen vinh quang Thiên Chúa. (29) Chúng con xin Thần Khí dẫn chúng con vào trong tình yêu trao ban niềm vui của Chúa Ki-tô, để trong mọi hoàn cảnh và mọi sự, chúng con nhân danh Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, mà cảm tạ Thiên Chúa là Cha. (30) Amen.

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm)

CHỦ SỰ: Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu trao ban niềm vui của Chúa Giê-su (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút).
Sau đó cộng đoàn hát lần thứ hai, hai tay giơ lên trời (Mời cộng đoàn đứng):
Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

_____________________________________

(26) Ga 1,14-18.
(27) x. Lời Nguyện của Chúa Nhật 27 thường Niên của Các Giờ Kinh Phụng Vụ.
(28) x. Lời Nguyện của Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên tội của Các Giờ Kinh Phụng Vụ.
(29) x. Ep 1,13b-14.
(30) x. Ep 5,20.

 

III. MẦU NHIỆM THỨ BA MÙA VUI: ĐỨC MA-RI-A SINH CHÚA GIÊ-SU NƠI MÁNG CỎ

BÀI 7: Mầu nhiệm thứ ba, Mùa Vui: Ca ngợi Chúa đã thực hiện những gì Người đã nói với Mẹ Maria (x. Lc 1,45).  

1/ (Lectio - Đọc) CHỦ SỰ (Mời cộng đoàn đứng):

Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Lu-ca. (31)
  Khi các thiên sứ từ biệt mấy người chăn chiên để về trời, những người này bảo nhau: “Nào chúng ta sang Bê-lem, để xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ cho ta biết.” Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này. Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng. Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ.
Đó là Lời Chúa.

       @ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

2/ (Meditatio - Suy niệm)

CHỦ SỰ: Chúng ta ca ngợi Chúa.
  Lạy Chúa, chúng con ca ngợi tình yêu Chúa, vì Chúa đã thương ban cho Mẹ Ma-ri-a sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta. (32) Mẹ đã chấp nhận cách hoàn toàn và tự do tiếng gọi của Chúa Cha để làm Mẹ Thiên Chúa; xin dạy chúng con loại bỏ ra khỏi lòng chúng con tất cả những gì không thuộc về Chúa, để chúng con cũng được tràn đầy Chúa Thánh Thần từ trời cao. (33) 
Sau đó hát lần thứ nhất, hai tay giơ lên trời: (4)
Ngợi khen Mẹ đầy hồng phúc, Nữ Vương trời đất, Chúa dấu ái nhất. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con nhân danh Chúa Ki-tô.

3/ (Oratio - Cầu nguyện)

CHỦ SỰ: Chúng ta cầu xin Thần Khí (Mời cộng đoàn quỳ và cùng đọc, hai tay giơ lên trời):
Nhân danh Chúa Ki-tô, chúng con xin Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội cầu xin Thần Khí ngự đến trên chúng con. Thần Khí là Đấng dẫn chúng con vào trong tình yêu Chúa - Ở - Cùng của Chúa Giê-su. Xin Thần Khí ban cho chúng con luôn tin rằng đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được, và luôn thưa với Chúa rằng: chúng con đây là tôi tớ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho chúng con theo như Thánh Ý Chúa. (34)  Amen.

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm)

CHỦ SỰ:  Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu Chúa - Ở - Cùng của Chúa Giêsu (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút).
Sau đó cộng đoàn hát lần thứ hai, hai tay giơ lên trời (Mời cộng đoàn đứng):
Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

_____________________________________

(31) Lc 2,15-20.
(32) x. Mt 1,23.
(33) x. Tông Huấn Giáo Hội tại Á Châu  51.
(34) x. Lc 1,37-38.

 

 

 

 

 

Bài 8 : Mầu nhiệm thứ ba, Mùa Vui: Ca ngợi Chúa Ki-tô.

1/ (Lectio - Đọc) CHỦ SỰ (Mời cộng đoàn đứng):

Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Lu-ca. (35)
  Thời ấy, hoàng đế Au-gút-tô ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên, được thực hiện thời ông Qui-ri-ni-ô làm tổng trấn xứ Xy-ri. Ai nấy đều phải về nguyên quán mà khai tên tuổi. Bởi thế, ông Giu-se từ thành Na-da-rét, miền Ga-li-lê lên thành vua Đa-vít tức là Bê-lem, miền Giu-đê, vì ông thuộc gia đình dòng tộc vua Đa-vít. Ông lên đó khai tên cùng với người đã thành hôn với ông là bà Ma-ri-a, lúc ấy đang có thai. Khi hai người đang ở đó, thì bà Ma-ri-a đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ.

Đó là Lời Chúa.

       @ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

2/ (Meditatio - Suy niệm)

CHỦ SỰ: Chúng ta ca ngợi Chúa Ki-tô.
Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, chúng con xin ca ngợi tình yêu Chúa, vì Chúa dạy chúng con sống nghèo khó trong tinh thần khi Anh Em có sự khiêm tốn tự nguyện của tâm hồn. (36) Đức Maria thật sự và trọn đời đồng trinh, ngay cả khi sinh Con Thiên Chúa làm người. (37)  Chúng con xin Mẹ dạy chúng con biết công bố những kỳ công Thiên Chúa đang thực hiện trong thế giới ngõ hầu muôn dân đều ca ngợi danh Người. (38) 
Sau đó hát lần thứ nhất, hai tay giơ lên trời: (4)
Ngợi khen Giê-su từ ái, chính Con Một Chúa, chết cứu thế giới. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con nhân danh Chúa Ki-tô.

3/ (Oratio - Cầu nguyện)

CHỦ SỰ: Chúng ta cầu xin Thần Khí (Mời cộng đoàn quỳ và cùng đọc, hai tay giơ lên trời):
Nhân danh Thánh Tâm thương xót, chúng con xin Can Khương ban cho chúng con tràn đầy Thần Khí, để Thần Khí dẫn chúng con vào trong tình yêu Chúa - Ở - Cùng của Chúa Giêsu, và Thần Khí là Đấng bầu chữa ở với chúng con luôn mãi. (39) Xin Thần Khí dạy chúng con dùng của cải đúng ý Chúa muốn, và tín thác vào tình yêu Thiên Chúa quan phòng khi sống giây phút hiện tại với tất cả niềm vui trong việc trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những điều khác, Người sẽ thêm cho. (40) Amen.

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm)

CHỦ SỰ:  Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu Chúa - Ở - Cùng của Chúa Giêsu (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút).
Sau đó cộng đoàn hát lần thứ hai, hai tay giơ lên trời (Mời cộng đoàn đứng):
Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

_____________________________________

(35) Lc 2,1-7.
(36) x. Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo 2546.
(37) x.  Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo 499.
(38) x. Tông Huấn Đời SốngThánh Hiến 112.
(39) x. Ga 14,16.
(40) x. Mt 6,33-34.

 

 

 

 

 

 

BÀI 9 : Mầu nhiệm thứ ba, Mùa Vui: Ca ngợi Chúa Cha.

1/ (Lectio - Đọc) CHỦ SỰ (Mời cộng đoàn đứng):

Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Lu-ca. (41)
  Trong vùng ấy, có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật. Bỗng sứ thần Chúa đứng bên họ, và vinh quang của Chúa chiếu toả chung quanh, khiến họ kinh khiếp hãi hùng. Nhưng sứ thần bảo họ: “Anh em đừng sợ. Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân: Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đa-vít, Người là Đấng Ki-tô Đức Chúa. Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người: anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ.” Bỗng có muôn vàn thiên binh hợp với sứ thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa rằng: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương.”

Đó là Lời Chúa.

       @ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

2/ (Meditatio - Suy niệm)

CHỦ SỰ: Chúng ta ca ngợi Chúa Cha.
  Chúng con ca ngợi tình yêu của Chúa Cha, vì Người là Cha giàu lòng từ bi lân ái, và là Thiên Chúa hằng sẵn sàng nâng đỡ ủi an. (42)  Lạy Cha, ánh sáng mới của Ngôi Lời nhập thể đã tràn ngập chúng con , và chiếu giãi niềm tin vào tận tâm hồn. Giờ đây, xin Chúa cũng làm choánh sáng ấy rực lên trong mọi sinh hoạt của chúng con. (43) 
Sau đó hát lần thứ nhất, hai tay giơ lên trời: (4)
Ngợi khen Chúa Cha hằng sống, đã cho trần thế : Đấng Chúa chí ái. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô.

3/ (Oratio - Cầu nguyện)

CHỦ SỰ: Chúng ta cầu xin Thần Khí (Mời cộng đoàn quỳ và cùng đọc, hai tay giơ lên trời):
Xin Chúa Cha ban Thần Khí tràn đầy trên chúng con nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô. Chúng con xin Thần Khí dẫn chúng con vào trong tình yêu Chúa-Ở-Cùng của Chúa Giê-su. Xin Thần Khí dạy chúng con sống Thánh Ý Cha là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và Chúa Kitô sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. (44) Amen.

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm)

CHỦ SỰ: Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu Chúa - Ở - Cùng của Chúa Giêsu (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút).
Sau đó cộng đoàn hát lần thứ hai, hai tay giơ lên trời (Mời cộng đoàn đứng):
Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

_____________________________________

(41) Lc 2,8-14
(42) x. 2 Cr 1,3.
(43) x. Lời Nguyện của Lễ Thánh Tâm của Các Giờ Kinh Phụng Vụ.
(44) x. Ga 6,40.

 

 
 

 

 

 

 

 

IV. MẦU NHIỆM THỨ TƯ MÙA VUI: ĐỨC MẸ DÂNG CHÚA GIÊ-SU TRONG ĐỀN THÁNH

BÀI 10 : Mầu nhiệm thứ tư, Mùa Vui: Ca ngợi Chúa đã thực hiện những gì Người đã nói với Mẹ Maria (x. Lc 1,45).

1/ (Lectio - Đọc) CHỦ SỰ (Mời cộng đoàn đứng):

Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Lu-ca. (45)
Cha và mẹ Hài Nhi ngạc nhiên vì những lời ông Si-mê-ôn vừa nói về Người. Ông Si-mê-ôn chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Ma-ri-a, mẹ của Hài Nhi : “Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng; và như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà.” Lại cũng có một nữ ngôn sứ tên là An-na, con ông Pơ-nu-ên, thuộc chi tộc A-se. Bà đã nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được bảy năm, rồi ở goá, đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời bỏ Đền Thờ, những ăn chay cầu nguyện, sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa. Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần bên, cảm tạ Thiên Chúa, và nói về Hài Nhi cho hết những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giê-ru-sa-lem.

Đó là Lời Chúa.

       @ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

2/ (Meditatio - Suy niệm)

CHỦ SỰ: Chúng ta ca ngợi Chúa.
  Lạy Chúa, chúng con xin ca ngợi tình yêu Chúa, vì Chúa đã ban cho Mẹ Ma-ri-a được phúc dâng Đức Ki-tô lên Chúa Cha trong đền thánh. Chúng con xin ca ngợi Chúa, vì Mẹ Ma-ri-a lại tiến dâng chúng con cho Chúa, và để chứng thực chúng con là con cái, Thiên Chúa đã sai Thần Khí của Con mình đến ngự trong lòng chúng con mà kêu lên: “Áp-ba, Cha ơi!”. (46) Mẹ Maria đã hát bài ngợi khen Chúa; xin dẫn dắt chúng con biết hân hoan loan báo niềm tin vào Đức Kitô, Đấng Cứu Độ chúng con. (47) 
Sau đó hát lần thứ nhất, hai tay giơ lên trời: (4)
Ngợi khen Mẹ đầy hồng phúc, Nữ Vương trời đất, Chúa dấu ái nhất. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con nhân danh Chúa Ki-tô.

3/ (Oratio - Cầu nguyện)

CHỦ SỰ: Chúng ta cầu xin Thần Khí (Mời cộng đoàn quỳ và cùng đọc, hai tay giơ lên trời):
Xin Mẹ Ma-ri-a cầu khẩn Thần Khí ngự đến trên chúng con tràn đầy nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô. Xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu dâng cuộc sống cho Cha qua tay Mẹ Ma-ri-a của Chúa Giê-su. Chúng con xin Thần Khí dạy chúng con biết xin Mẹ Ma-ri-a dâng cuộc sống chúng con cho Chúa Cha, để đời sống Ki-tô Hữu của chúng con có được ý nghĩa sâu sắc hơn, và tìm được dấu chỉ chắc chắn hơn của niềm hy vọng. (48) Amen.

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm)

CHỦ SỰ:  Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu dâng cuộc sống cho Cha qua tay Mẹ Ma-ri-a của Chúa Giê-su (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút).
Sau đó cộng đoàn hát lần thứ hai, hai tay giơ lên trời (Mời cộng đoàn đứng):
Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

_____________________________________

(45) x. Lc 2,33-38.
(46) x. Gl 4,6.
(47) x. Tông Huấn Giáo Hội tại Á Châu 51.
(48) x. Huấn thị Những yếu tố cốt yếu trong giáo huấn của Giáo Hội về đời tu 53.

 

 

BÀI 11 : Mầu nhiệm thứ tư, Mùa Vui: Ca ngợi Chúa Ki-tô.

1/ (Lectio - Đọc) CHỦ SỰ (Mời cộng đoàn đứng):

Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Lu-ca. (49)
Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa”, và cũng để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. Hồi ấy ở Giê-ru-sa-lem, có một người tên là Si-mê-ôn. Ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Ít-ra-en, và Thánh Thần hằng ngự trên ông. Ông đã được Thánh Thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Ki-tô của Đức Chúa.

Đó là Lời Chúa.

       @ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

2/ (Meditatio - Suy niệm)

CHỦ SỰ: Chúng ta ca ngợi Chúa Ki-tô.
Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, chúng con xin ca ngợi tình yêu Chúa, vì Chúa cho chúng con biết rằng bốn mươi ngày sau khi sinh, Đức Giê-su được Thánh Giuse và Mẹ Maria đem dâng trong đền thờ. (50) Chúng con xin Mẹ Maria dâng chúng con cho Chúa Cha, và đời sống Ki-tô Hữu của chúng con có được một ý thức sâu sắc hơn, và tìm được dấu chỉ chắc chắn hơn của niềm hy vọng. (51) 
Sau đó hát lần thứ nhất, hai tay giơ lên trời: (4)
Ngợi khen Giê-su từ ái, chính Con Một Chúa, chết cứu thế giới. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con nhân danh Chúa Ki-tô.

3/ (Oratio - Cầu nguyện)

CHỦ SỰ: Chúng ta cầu xin Thần Khí (Mời cộng đoàn quỳ và cùng đọc, hai tay giơ lên trời):
Nhân danh Tình Yêu của Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu, chúng con xin Người ban Thần Khí trên chúng con, Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu dâng cuộc sống cho Cha qua tay Mẹ Ma-ri-a của Chúa Giê-su. Chúng con xin Thần Khí cho chúng con nhận biết những ân huệ Thiên Chúa đã ban cho chúng con, (52)  và xin Thần Khí canh tân đổi mới chúng con thấu tận tâm trí. (53)  Amen.

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm)

CHỦ SỰ:  Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu dâng cuộc sống cho Cha qua tay Mẹ Ma-ri-a của Chúa Giê-su (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút).
Sau đó cộng đoàn hát lần thứ hai, hai tay giơ lên trời (Mời cộng đoàn đứng):
Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

_____________________________________

(49) Lc 2,22-26
(50) x. Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo 583.
(51) x.  Huấn thị Những yếu tố cốt yếu trong giáo huấn của Giáo Hội về đời tu 53.
(52) x. 1 Cr 2,12. 
(53) x. Ep 4,23.

BÀI 12 : Mầu nhiệm thứ tư, Mùa Vui: Ca ngợi Chúa Cha.

1/ (Lectio - Đọc) CHỦ SỰ (Mời cộng đoàn đứng):

Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Lu-ca. (54)
  Được Thần Khí thúc đẩy, ông Si-mê-ôn lên Đền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giê-su đem con tới để chu toàn tập tục Luật đã truyền liên quan đến Người, thì ông ẵm lấy Hài Nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa rằng: “Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân: Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài.” Cha và mẹ Hài Nhi ngạc nhiên vì những lời ông Si-mê-ôn vừa nói về Người.

Đó là Lời Chúa.

       @ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

2/ (Meditatio - Suy niệm)

CHỦ SỰ: Chúng ta ca ngợi Chúa Cha.
  Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con ca ngợi Chúa vì Con Một Chúa đã mang kiếp người phàm và được tiến dâng trong đền thánh. Chúng con khiêm tốn nài xin Cha cho tâm hồn chúng con cũng nên trong sạch hầu xứng đáng dâng mình trước Thánh Nhan. (55)  Lạy Cha là nguồn phát sinh mọi điều thiện hảo, được phụng sự Cha quả là một hạnh phúc tuyệt vời, xin cho chúng con tìm được niềm vui khi hết dạ trung thành với Cha.  (56) 
Sau đó hát lần thứ nhất, hai tay giơ lên trời: (4)
Ngợi khen Chúa Cha hằng sống, đã cho trần thế: Đấng Chúa chí ái. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô.

3/ (Oratio - Cầu nguyện)

CHỦ SỰ: Chúng ta cầu xin Thần Khí (Mời cộng đoàn quỳ và cùng đọc, hai tay giơ lên trời):
Nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô, xin Cha ban Thần Khí tràn đầy trên chúng con. Chúng con xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu dâng cuộc sống cho Cha qua tay Mẹ Ma-ri-a của Chúa Giê-su. Trong Đức Ki-tô, cả chúng con nữa chúng con đã được nghe lời chân lý là Tin Mừng cứu độ chúng con; vẫn trong Đức Ki-tô, một khi đã tin, chúng con được đóng ấn Thánh Thần, Đấng Thiên Chúa đã hứa. Thánh Thần là bảo chứng phần gia nghiệp của chúng con, chờ ngày dân riêng của Thiên Chúa được cứu chuộc, để ngợi khen vinh quang Thiên Chúa. (57) Amen.

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm)

CHỦ SỰ:  Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu dâng cuộc sống cho Cha qua tay Mẹ Ma-ri-a của Chúa Giê-su (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút).
Sau đó cộng đoàn hát lần thứ hai, hai tay giơ lên trời (Mời cộng đoàn đứng):
Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

_____________________________________

(54) Lc 2,27-33.
(55) x. Lời Nguyện của Lễ Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh của Các Giờ Kinh Phụng Vụ.
(56) x. Lời Nguyện của Chúa Nhật 33 Thường Niên của Các Giờ Kinh Phụng Vụ.
(57) x. Ep 1,13-14.

 

 

 

 

 

V. MẦU NHIỆM THỨ NĂM MÙA VUI: ĐỨC MẸ TÌM LẠI ĐƯỢC CHÚA GIÊ-SU TRONG ĐỀN THÁNH

BÀI 13 : Mầu nhiệm thứ năm, Mùa Vui: Ca ngợi Chúa đã thực hiện những gì Người đã nói với Mẹ Maria (x. Lc 1,45).

1/ (Lectio - Đọc) Chủ sự (Mời cộng đoàn đứng):

Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Lu-ca. (58)
Hằng năm, cha mẹ Đức Giê-su trẩy hội đền Giê-ru-sa-lem mừng lễ Vượt Qua. Khi Người được mười hai tuổi, cả gia đình cùng lên đền, như người ta thường làm trong ngày lễ. Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giê-su thì ở lại Giê-ru-sa-lem, mà cha mẹ chẳng hay biết. Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường, mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc. Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Giê-ru-sa-lem mà tìm. Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong Đền Thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi. Ai nghe cậu nói cũng ngạc nhiên về trí thông minh và những lời đối đáp của cậu. Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt, và mẹ Người nói với Người : “Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy ? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con !” Người đáp : “Sao cha mẹ lại tìm con ? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao ?” Nhưng ông bà không hiểu lời Người vừa nói.

Đó là Lời Chúa.

       @ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

2/ (Meditatio - Suy niệm)

CHỦ SỰ: Chúng ta ca ngợi Chúa.
  Lạy Chúa, chúng con xin ca ngợi tình yêu Chúa, vì Chúa đã ban cho Mẹ Ma-ri-a tinh thần sốt sắng đi tìm Đức Giê-su suốt ba ngày. (59) Mẹ Maria suy niệm các mầu nhiệm của thánh ý Chúa trong tĩnh lặng của lòng Mẹ; xin Mẹ giúp chúng con trong cuộc hành trình biết biện biệt những dấu chỉ của bàn tay uy quyền của Chúa. (60) 
Sau đó hát lần thứ nhất, hai tay giơ lên trời: (4)
Ngợi khen Mẹ đầy hồng phúc, Nữ Vương trời đất, Chúa dấu ái nhất. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con nhân danh Chúa Ki-tô.

3/ (Oratio - Cầu nguyện)

CHỦ SỰ: Chúng ta cầu xin Thần Khí (Mời cộng đoàn quỳ và cùng đọc, hai tay giơ lên trời):
Chúng con xin Mẹ Maria trọn đời đồng trinh mời gọi Thần Khí đến trên chúng con tràn đầy nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô. Xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu khai thần mở trí của Chúa Giê-su. Nhất là khi Chúa yêu thương dẫn chúng con qua đêm tăm tối  âm u của tâm hồn, lúc mà chúng con tưởng như chúng con mất mối thân tình với Chúa Giêsu. Chúng con tin rằng lại có Thần Khí giúp đỡ chúng con là những kẻ yếu hèn, vì chúng con không biết cầu nguyện thế nào cho phải ; nhưng chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng con, bằng những tiếng rên siết khôn tả. Và Thiên Chúa, Đấng thấu suốt tâm can, biết Thần Khí muốn nói gì, vì Thần Khí cầu thay nguyện giúp cho chúng con theo đúng ý Thiên Chúa. (61) Amen.

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm)

Chủ sự:  Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu khai thần mở trí của Chúa Giê-su (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút).
Sau đó cộng đoàn hát lần thứ hai, hai tay giơ lên trời (Mời cộng đoàn đứng):
Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

_____________________________________

(58) Lc 2,41-52.
(59) x. Lc 2,46-48.
(60) x. Tông Huấn Giáo Hội tại Á Châu 51.
(61) x. Rm 8,26-27.

BÀI 14 : Mầu nhiệm thứ năm, Mùa Vui: Ca ngợi Chúa Ki-tô.

1/ (Lectio - Đọc) CHỦ SỰ (Mời cộng đoàn đứng):

Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Lu-ca. (62)
  Hài Nhi (Giê-su) ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa. Hằng năm, cha mẹ Đức Giê-su trẩy hội đền Giê-ru-sa-lem mừng lễ Vượt Qua. Khi Người được mười hai tuổi, cả gia đình cùng lên đền, như người ta thường làm trong ngày lễ. Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giê-su thì ở lại Giê-ru-sa-lem, mà cha mẹ chẳng hay biết. Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường, mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc. Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Giê-ru-sa-lem mà tìm.

Đó là Lời Chúa.

       @ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

2/ (Meditatio - Suy niệm)

CHỦ SỰ: Chúng ta ca ngợi Chúa Ki-tô.
Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, chúng con xin ca ngợi tình yêu Chúa, vì Chúa đã trở nên vừa là sự mạc khải vừa là sự hoàn thành một nhân loại được tái sáng tạo và đổi mới theo chương trình của Thiên Chúa. Trong Chúa Giê-su, chúng con khám phá sự cao cả và phẩm giá của mỗi con người trong con tim Thiên Chúa, Đấng dựng nên con người giống hình ảnh Ngài. (62)  Qua biến cố tìm được Đức Giê-su trong Đền thờ, Đức Ki-tô hé cho Anh Em thấy mầu nhiệm Người toàn hiến để thi hành một sứ mạng xuất phát từ tư cách làm Con Thiên Chúa. (63) 
Sau đó hát lần thứ nhất, hai tay giơ lên trời: (4)
Ngợi khen Giê-su từ ái, chính Con Một Chúa, chết cứu thế giới. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con nhân danh Chúa Ki-tô.

3/ (Oratio - Cầu nguyện)

CHỦ SỰ: Chúng ta cầu xin Thần Khí (Mời cộng đoàn quỳ và cùng đọc, hai tay giơ lên trời):
Nhân danh Đức Kitô là Ánh sáng cho nhân loại, (64)  xin Chúa Giê-su Ki-tô ban Thần Khí tràn đầy trên chúng con. Xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu khai thần mở trí của Chúa Giê-su. Chúng con xin Thần Khí dạy chúng con đừng có rập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người chúng con bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa. (65)  Chính Thiên Chúa cũng đã đóng ấn tín trên chúng con và đổ Thần Khí vào lòng chúng con làm bảo chứng, (66)  và xin Thần Khí dạy chúng con biết hiến dâng thân mình làm lễ tế sống động, thánh thiện đẹp lòng Thiên Chúa. (67)  Amen.

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm)

CHỦ SỰ:  Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu khai thần mở trí của Chúa Giê-su (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút).
Sau đó cộng đoàn hát lần thứ hai, hai tay giơ lên trời (Mời cộng đoàn đứng):
Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

_____________________________________

(62) Lc 2,40-45.
(62) x. Tông Khuyến Thư Giáo Hội tại Á Châu 13.
(63) x.  Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo 534. 
(64) x.  Ga 1,4.
(65) x. Rm 12,2.
(66) x. 2 Cr 1,22).
(67) x. Rm 12,1.

 

 

 

BÀI 15 : Mầu nhiệm thứ năm, Mùa Vui: Ca ngợi Chúa Cha.

1/ (Lectio - Đọc) CHỦ SỰ (Mời cộng đoàn đứng):

Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Lu-ca. (68)
  Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt, và mẹ Người nói với Người: “Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con!” Người đáp: “Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?” Nhưng ông bà không hiểu lời Người vừa nói. Sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Na-da-rét và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. Còn Đức Giê-su ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta.

Đó là Lời Chúa.

       @ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

2/ (Meditatio - Suy niệm)

CHỦ SỰ: Chúng ta ca ngợi Chúa Cha.
  Lạy Cha, khi chúng con vui mừng với ơn huệ của tình yêu mà  chúng con nhận được từ Thánh Tâm Đức Giê-su, Con Cha. Xin dạy chúng con biết tìm đến Thánh Tâm Người mà hưởng tận nguồn ơn cứu độ trào dâng. (69)  Lạy Chúa Cha là Đấng hay thương xót, (70) chúng con xin ca ngợi tình yêu của Cha, vì qua Đức Kitô Cha đã dạy chúng con yêu mến Cha hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực. (71) 
Sau đó hát lần thứ nhất, hai tay giơ lên trời: (4)
Ngợi khen Chúa Cha hằng sống, đã cho trần thế : Đấng Chúa chí ái. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô.

3/ (Oratio - Cầu nguyện)

CHỦ SỰ: Chúng ta cầu xin Thần Khí (Mời cộng đoàn quỳ và cùng đọc, hai tay giơ lên trời):
Xin Cha yêu thương ban Thần Khí ngự trên chúng con, nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô. Xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu khai thần mở trí của Chúa Giê-su, để chúng con được Thiên Chúa mặc khải cho, nhờ Thần Khí. Thật vậy, Thần Khí thấu suốt mọi sự, ngay cả những gì sâu thẳm nơi Thiên Chúa. (72) Phần chúng con, chúng con đã không lãnh nhận thần trí của thế gian, nhưng là Thần Khí phát xuất từ Thiên Chúa, để nhận biết những ân huệ Thiên Chúa đã ban cho chúng con. Để nói về những điều đó, chúng con không dùng những lời lẽ đã học được nơi trí khôn ngoan của loài người, nhưng dùng những lời lẽ học được nơi Thần Khí ; chúng con dùng những lời lẽ Thần Khí linh hứng để diễn tả thực tại thuộc về Thần Khí. (73)  Amen.

 4/ (Contemplatio - Chiêm niệm)

CHỦ SỰ:  Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu khai thần mở trí của Chúa Giê-su (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút).
Sau đó cộng đoàn hát lần thứ hai, hai tay giơ lên trời (Mời cộng đoàn đứng):
Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

_____________________________________

(68) Lc 2,48-52.
(69) x. Lời Nguyện của Lễ Thánh Tâm của Các Giờ Kinh Phụng Vụ.
(70) x. Rm 12,1).
(71) x. Mc 12,30).
(72) x. 1Cr 2,10.
(73) x. 1Cr 2,12-13.  

 

 

 

 

 

back to top
Filters