Phương pháp lần Chuỗi Mân Côi của Hội Dòng Sức Sống Chúa Ki-tô *** Tu sĩ Giuse Maria Trương Văn Trung, XV.

22 Tháng Mười Một 2020

Phương pháp lần Chuỗi Mân Côi

của

Hội Dòng Sức Sống Chúa Ki-tô

 

 

Phương pháp lần Chuỗi Mân Côi của Hội Dòng Sức Sống Chúa Kitô
theo tinh thần Tông Thư Kinh Mân Côi của Đức Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II           

 

XVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXV

NỘI DUNG

PHẦN I: XƯỚNG CÁC MẦU NHIỆM

   I.- Ý LỰC CẦU NGUYỆN TỪ TIN MỪNG

  II.- HAI MƯƠI MẦU NHIỆM MÂN CÔI (HOA HỒNG)

     A.- NĂM SỰ VUI

     B.- NĂM SỰ SÁNG

     C.- NĂM SỰ THƯƠNG

     D.- NĂM SỰ MỪNG

PHẦN II: ĐỌC KINH MÂN CÔI theo tinh thần

Tông Thư  Kinh Mân Côi 

của  Đức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II

I.-  KINH NGHIỆM VỀ CHIA LÒNG CHIA TRÍ

II.- LỜI VÀNG Ý NGỌC TRONG TÔNG THƯ  KINH MÂN CÔI

III.- CẦM LÒNG CẦM TRÍ KHI ĐỌC KINH MÂN CÔI

III.- ĐỌC KINH MÂN CÔI VÀ CHIÊM NGƯỠNG

   1.- CA NGỢI MẸ

   2.- CẦU NGUYỆN

IV.- QUẢNG DIỄN HAI MƯƠI MẦU NHIỆM MÂN CÔI

  1.- MẦU NHIỆM THỨ NHẤT, NĂM SỰ VUI

  2.- MẦU NHIỆM THỨ HAI, NĂM SỰ VUI

  3.- MẦU NHIỆM THỨ BA, NĂM SỰ VUI

  4.- MẦU NHIỆM THỨ BỐN, NĂM SỰ VUI

  5.- MẦU NHIỆM THỨ NĂM, NĂM SỰ VUI

  6.- MẦU NHIỆM THỨ NHẤT, NĂM SỰ SÁNG

  7.- MẦU NHIỆM THỨ HAI, NĂM SỰ SÁNG

  8.- MẦU NHIỆM THỨ BA, NĂM SỰ SÁNG

  9.- MẦU NHIỆM THỨ BỐN, NĂM SỰ SÁNG

 10.- MẦU NHIỆM THỨ NĂM, NĂM SỰ SÁNG

 11.- MẦU NHIỆM THỨ NHẤT, NĂM SỰ THƯƠNG

 12.- MẦU NHIỆM THỨ HAI, NĂM SỰ THƯƠNG

 13.- MẦU NHIỆM THỨ BA, NĂM SỰ THƯƠNG

 14.- MẦU NHIỆM THỨ BỐN, NĂM SỰ THƯƠNG

 15.- MẦU NHIỆM THỨ NĂM, NĂM SỰ THƯƠNG

 16.- MẦU NHIỆM THỨ NHẤT, NĂM SỰ MỪNG

 17.- MẦU NHIỆM THỨ HAI, NĂM SỰ MỪNG

 18.- MẦU NHIỆM THỨ BA, NĂM SỰ MỪNG

 19.- MẦU NHIỆM THỨ BỐN, NĂM SỰ MỪNG

 20.- MẦU NHIỆM THỨ NĂM, NĂM SỰ MỪNG

XVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXV

 

PHẦN I: XƯỚNG CÁC MẦU NHIỆM

 

I.- Ý LỰC CẦU NGUYỆN TỪ TIN MỪNG

1.- Tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì người sẽ ban cho anh em (Ga 15,16).

2.- Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn (Ga 16,13).

3.- Đức Giê-su đáp: ”chính thầy là con đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14,6).

 

II.- HAI MƯƠI MẦU NHIỆM MÂN CÔI (HOA HỒNG)

A.- NĂM SỰ VUI

1.- Thứ nhất thì ngắm: Thiên thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai.

Nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô, xin Cha ban Thần Khí tràn đầy hồn xác chúng con, xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu tự khiêm hạ xuống trần gian làm người của Chúa Giê-su.

2.- Thứ hai thì ngắm: Đức Bà đi viếng Bà thánh I-sa-ve.

Nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô, xin Cha ban Thần Khí tràn đầy hồn xác chúng con, xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu trao ban niềm vui của Chúa Giê-su.

3.- Thứ ba thì ngắm: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá.

    Nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô, xin Cha ban Thần Khí tràn đầy hồn xác chúng con, xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu Chúa - ở - cùng của Chúa Giê-su.

4.- Thứ bốn thì ngắm: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh.

    Nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô, xin Cha ban Thần Khí tràn đầy hồn xác chúng con, xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu dâng cuộc sống cho Cha qua tay Mẹ Maria của Chúa Giê-su.

5.- Thứ năm thì ngắm: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh.

Nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô, xin Cha ban Thần Khí tràn đầy hồn xác chúng con, xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu khai thần mở trí của Chúa Giê-su.

B.- NĂM SỰ SÁNG

1.- Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Gio-đan

     Nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô, xin Cha ban Thần Khí tràn đầy hồn xác chúng con, xin  Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu được sai đi bời Chúa Cha của Chúa Giê-su.

2.- Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Ca-na

Nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô, xin Cha ban Thần Khí tràn đầy hồn xác chúng con, xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu ban ân huệ qua Mẹ Ma-ri-a của Chúa Giê-su.

3.- Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giê-su rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối

Nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô, xin Cha ban Thần Khí tràn đầy hồn xác chúng con, xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu Giê-su Thương Xót.

4.- Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Giê-su biến hình trên núi.

Nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô, xin Cha ban Thần Khí tràn đầy hồn xác chúng con, xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu Giê-su Cứu Thế.

5.- Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giê-su lập bí tích Thánh Thể.

Nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô, xin Cha ban Thần Khí tràn đầy hồn xác chúng con, xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu tái nhập thể trong chúng con qua Thánh Thể của Chúa Giê-su.

 C.- NĂM SỰ THƯƠNG

1.- Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu.

Nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô, xin Cha ban Thần Khí tràn đầy hồn xác chúng con, xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu vâng Ý Cha của Chúa Giê-su.

2.- Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn.

Nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô, xin Cha ban Thần Khí tràn đầy hồn xác chúng con, xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu nhận đau khổ của Chúa Giê-su.

3.- Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai.

Nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô, xin Cha ban Thần Khí tràn đầy hồn xác chúng con, xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu Giê-su ngự trị làm vua tình yêu.

4.- Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Giêsu vác cây thánh giá.

Nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô, xin Cha ban Thần Khí tràn đầy hồn xác chúng con, xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu Giê-su dấn thân vác thánh giá.

5.- Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây thánh giá.

Nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô, xin Cha ban Thần Khí tràn đầy hồn xác chúng con, xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu Giê-su toàn hiến trên thánh giá.

D.- NĂM SỰ MỪNG

1.- Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu sống lại.

Nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô, xin Cha ban Thần Khí tràn đầy hồn xác chúng con, xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu thắng Thần Chết của Chúa Giê-su.

2.- Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lên trời.

Nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô, xin Cha ban Thần Khí tràn đầy hồn xác chúng con, xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu ban phúc thiên đàng của Chúa Giê-su.

3.- Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống.

Nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô, xin Cha ban Thần Khí tràn đầy hồn xác chúng con, xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu ban Thánh Thần của Chúa Giê-su.

4.- Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời.

Nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô, xin Cha ban Thần Khí tràn đầy hồn xác chúng con, xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu đón rước hồn xác Mẹ về trời của Chúa Giê-su.

5.- Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời.

Nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô, xin Cha ban Thần Khí tràn đầy hồn xác chúng con, xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu tôn vinh Mẹ làm Nữ Vương vũ trụ của Thiên Chúa Ba Ngôi.

PHẦN II: ĐỌC KINH MÂN CÔI theo tinh thần

Tông Thư  Kinh Mân Côi 

của  Đức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II

I.-  KINH NGHIỆM VỀ CHIA LÒNG CHIA TRÍ

1.- Khi chúng ta đọc kinh nói chung và đọc kinh Mân Côi nói riêng, chúng ta có một kinh nghiệm xót xa là không cầm lòng cầm trí được, những lúc đó chúng ta thấy tâm trí mình đi du lịch: đi về nhà cha mẹ, đi ra chợ, đi ra trường, đi xuống bếp, sách vở, quần áo, làm bài làm sao ... thôi thì đủ thứ. Mỗi khi chúng ta đọc kinh cầu nguyện thì nó lại đến, đến một cách dai dẳng, dứt ra không muốn nổi, thế mới khó chịu chứ !

2.- Làm sao đọc kinh Mân côi cách sốt sắng, cầm lòng cầm trí theo tinh thân Tông thư Kinh Mân Côi của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đây ? Xin trình bày một cách lần chuỗi của Dòng Sức Sống Chúa Kitô, hy vọng giúp Các Anh Chị ít nhiều để chúng ta giúp các Tập sinh của mình đọc kinh Mân côi theo sát với Tông thư Kinh Mân Côi hơn, và giúp họ yêu mến kinh Mân Côi hơn.

II.- LỜI VÀNG Ý NGỌC TRONG TÔNG THƯ  KINH MÂN CÔI

1.- Kinh Mân côi là một lời kinh chiêm ngưỡng sâu sắc. Không có chiều kích chiêm ngưỡng ấy, kinh Mân côi sẽ như một cái xác không hồn... Tự bản chất, việc đọc kinh Mân côi đòi hỏi một nhịp độ thanh thản và kéo dài, để giúp mỗi người chiêm ngưỡng các mầu nhiệm trong cuộc đời của Chúa như được nhìn thấy bằng đôi mắt của Mẹ là người đã sống hết sức gần gũi với Chúa.(Tông thư Kinh Mân côi số 12)

2.- Kinh Mân côi như một suy niệm với Đức Ma-ri-a về Đức Ki-tô, là một chiêm ngưỡng đem lại ơn cứu độ. Bằng cách nhận chìm chúng ta vào các mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu chuộc. (Tông thư Kinh Mân côi số 13)

3.- Kinh Mân côi là một trong những con đường truyền thống của lời cầu nguyện ki-tô giáo hướng đến việc chiêm ngưỡng dung nhan Chúa Ki-tô. (Tông thư Kinh Mân côi số 18).

@  Vậy chúng ta phải cầm lòng cầm trí để vừa đọc kinh mân côi mà “lòng trí” chúng ta :

  + Chiêm ngưỡng các mầu nhiệm trong cuộc đời của Chúa.

  + Nhận chìm chúng ta vào các mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu chuộc.

III.- CẦM LÒNG CẦM TRÍ KHI ĐỌC KINH MÂN CÔI

1.- Bạn NHÌN HÌNH Mẹ Ma-ri-a và hình Chúa Giê-su (mà bạn yêu thích) để “cầm trí” và  chiêm ngưỡng các mầu nhiệm

2.- Bạn NHÌN Ý LỰC ca ngợi và cầu nguyện để “cầm lòng” và nhận chìm bạn  vào các mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu chuộc.

3.- Bạn dùng bảng tóm tắt để thực hiện hai điều trên

III.- ĐỌC KINH MÂN CÔI VÀ CHIÊM NGƯỠNG

1.- CA NGỢI MẸ

Kính mừng Ma-ri-a (nhìn hình Mẹ Maria ) đầy ơn phúc (nhìn xuống ý lực ca ngợi trong phần Mẹ Diễm Phúc của mầu nhiệm đang suy niệm)

Đức Chúa Trời ở cùng bà (nhìn lên hình Mẹ diễm phúc với ý lực ca ngợi), bà có phúc lạ hơn mọi người nữ; và (nhìn sang hình Chúa Giêsu) Giê-su con lòng bà gồm phúc lạ.

2.- CẦU NGUYỆN

 + Thánh Ma-ri-a Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con (nhìn ý lực cầu nguyện trong phần Sức Sống Chúa Ki-tô của mầu nhiệm đang suy niệm).

là kẻ có tội (nhìn lên hình Chúa Ki-tôkhi nay  và trong giờ lâm tử. Amen.

IV.- CA NGỢI MẸ MARIA và CẦU XIN THẦN KHÍ qua HAI MƯƠI MẦU NHIỆM MÂN CÔI

1.- MẦU NHIỆM THỨ NHẤT, NĂM SỰ VUI

1.1.- KINH THÁNH: Thiên Thần Truyền Tin cho Đức Bà chịu thai (Lc 1,26-38).

   Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: "Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận." Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!" Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được." Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cư làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

1.2.- CA NGỢI MẸ MA-RI-A: Lạy Chúa, chúng con xin ca ngợi tình yêu Chúa, vì Chúa đã ban cho chúng con một người Mẹ tuyệt vời là Đức Ma-ri-a, Mẹ được diễm phúc làm Mẹ Thiên Chúa (x. Lc 1,43). Chúng con xin ca ngợi tình yêu Chúa, vì trong ngày truyền tin, Chúa đã muốn Đức Trinh Nữ đón nhận Ngôi Lời vĩnh cửu của Chúa, được đầy tràn ánh sáng Thánh Thần và trở nên cung điện của Đấng Tối Cao.

1.3.- CẦU XIN THẦN KHÍ : Nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô, chúng con xin Chúa ban Thần Khí ngự đến trên chúng con tràn đầy, và dẫn chúng con vào sống trong tình yêu tự khiêm hạ xuống trần gian làm người của Chúa Giê-su. Xin Thần Khí dạy chúng con biết sống theo gương Mẹ Ma-ri-a, Mẹ đã hoàn toàn và tự do chấp nhận tiếng mời gọi của Chúa Cha để làm Mẹ Thiên Chúa. Chúng con xin Mẹ dạy chúng con loại ra khỏi lòng trí chúng con tất cả những gì không thuộc về Thiên Chúa, để chúng con cũng được tràn đầy Chúa Thánh Thần. Amen.

2.- MẦU NHIỆM THỨ HAI, NĂM SỰ VUI

2.1.- KINH THÁNH: Đức Bà đi viếng bà thánh Isave (Lc 1,39-55).

   Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét. Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em." Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: "Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn! Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa ha bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có, lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì Người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Áp-ra-ham và cho con cháu đến muôn đời."

2.2.- CA NGỢI MẸ MA-RI-A : Lạy Chúa, chúng con xin ca ngợi tình yêu Chúa, vì Chúa đã ban cho Mẹ Ma-ri-a được diễm phúc đem Tin Mừng Giê-su đến cho ông Da-ca-ri-a, bà Ê-li-sa-bét và Gio-an Tẩy Giả được hưởng niềm vui trong Thánh Thần qua lời chào của Mẹ. Chúng con xin ca ngợi Chúa vì Chúa ban cho Mẹ là “Đấng được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ” (Lc 1,42).

2.3.- CẦU XIN THẦN KHÍ : Chúng con xin Mẹ Ma-ri-a cầu xin Thần Khí đến trên chúng con ngập tràn nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô. Xin Thần Khí dẫn chúng con vào trong tình yêu ban niềm vui của Chúa Ki-tô, để chúng con biết học tập nơi Mẹ một tinh thần sốt mến phục vụ trong sứ mạng rao giảng Tin Mừng của chúng con. Mẹ Ma-ri-a đã hát bài ca tụng Chúa; xin Mẹ mời gọi Thần Khí dẫn dắt chúng con trên con đường hân hoan rao truyền niềm tin vào Chúa Ki-tô, Đấng cứu chuộc chúng con. Amen.

 

3.- MẦU NHIỆM THỨ BA, NĂM SỰ VUI

3.1.- KINH THÁNH: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu trong hang đá (Lc 2,1-20).

  Thời ấy, hoàng đế Au-gút-tô ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên, được thực hiện thời ông Qui-ri-ni-ô làm tổng trấn xứ Xy-ri. Ai nấy đều phải về nguyên quán mà khai tên tuổi. Bởi thế, ông Giu-se từ thành Na-da-rét, miền Ga-li-lê lên thành vua Đa-vít tức là Bê-lem, miền Giu-đê, vì ông thuộc gia đình dòng tộc vua Đa-vít. Ông lên đó khai tên cùng với người đã thành hôn với ông là bà Ma-ri-a, lúc ấy đang có thai. Khi hai người đang ở đó, thì bà Ma-ri-a đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ. Trong vùng ấy, có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật. Bỗng sứ thần Chúa đứng bên họ, và vinh quang của Chúa chiếu toả chung quanh, khiến họ kinh khiếp hãi hùng. Nhưng sứ thần bảo họ: "Anh em đừng sợ. Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân: Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đa-vít, Người là Đấng Ki-tô Đức Chúa. Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người: anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ." Bỗng có muôn vàn thiên binh hợp với sứ thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa rằng: "Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương." Khi các thiên sứ từ biệt mấy người chăn chiên để về trời, những người này bảo nhau: "Nào chúng ta sang Bê-lem, để xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ cho ta biết." Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này. Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng. Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ.

3.2.- CA NGỢI MẸ MA-RI-A : Lạy Chúa, chúng con ca ngợi tình yêu Chúa, vì Chúa đã thương ban cho Mẹ Ma-ri-a được diễm phúc sinh hạ Đấng Em-ma-nu-en, và cho Mẹ được làm Mẹ Thiên Chúa (x. Lc 1,43). Chúng con ca ngợi tình yêu Chúa vì đã ban cho chúng con Con Một của Chúa. Người là Ngôi Lời Thiên Chúa và cũng là Thiên Chúa mà đã không quản mặc lấy xác phàm trong lòng Trinh Nữ Maria và ở giữa chúng con, ở cùng chúng con.

3.3.- CẦU XIN THẦN KHÍ : Nhân danh Chúa Ki-tô, chúng con xin Mẹ Ma-ri-a cầu xin Thần Khí ngự đến trên chúng con. Chúng con xin Thần Khí dẫn chúng con vào trong tình yêu Chúa - Ở - Cùng của Chúa Giê-su. Xin Thần Khí dạy chúng con biết để Chúa làm thành sự cho chúng con theo Thánh Ý Chúa (x. Lc 1,38),  xin Thần Khí dạy chúng con biết công bố những kỳ công Thiên Chúa đang thực hiện trong thế giới ngõ hầu muôn dân đều ca ngợi danh Người. Amen.

 

4.- MẦU NHIỆM THỨ BỐN, NĂM SỰ VUI

4.1.- KINH THÁNH: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh (Lc  2,22-35).

   Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Luật Chúa rằng: "Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa", và cũng để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. Hồi ấy ở Giê-ru-sa-lem, có một người tên là Si-mê-ôn. Ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Ít-ra-en, và Thánh Thần hằng ngự trên ông. Ông đã được Thánh Thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Ki-tô của Đức Chúa. Được Thần Khí thúc đẩy, ông lên Đền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giê-su đem con tới để chu toàn tập tục Luật đã truyền liên quan đến Người, thì ông ẵm lấy Hài Nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa rằng: "Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân: Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài." Cha và mẹ Hài Nhi ngạc nhiên vì những lời ông Si-mê-ôn vừa nói về Người. Ông Si-mê-ôn chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Ma-ri-a, mẹ của Hài Nhi: "Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng; và như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà."

4.2.- CA NGỢI MẸ MA-RI-A : Lạy Chúa, chúng con xin ca ngợi tình yêu Chúa, vì Chúa đã ban cho Mẹ Ma-ri-a được diễm phúc dâng Đức Ki-tô lên Chúa Cha trong đền thánh. Chúng con xin ca ngợi Chúa, vì Mẹ Ma-ri-a lại tiến dâng chúng con cho Chúa, và để chứng thực chúng con là con cái, Thiên Chúa đã sai Thần Khí của Con mình đến ngự trong lòng chúng con mà kêu lên: “Áp-ba, Cha ơi!” (x. Gl 4,6).

4.3.- CẦU XIN THẦN KHÍ : Xin Mẹ Ma-ri-a cầu khẩn Thần Khí ngự đến trên chúng con tràn đầy nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô. Xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu dâng cuộc sống cho Cha qua tay Mẹ Ma-ri-a của Chúa Giê-su. Chúng con xin Thần Khí dạy chúng con biết xin Mẹ Ma-ri-a dâng cuộc sống chúng con cho Chúa Cha, để đời sống toàn hiến của chúng con có được ý nghĩa sâu sắc hơn, và tìm được dấu chỉ chắc chắn hơn của niềm hy vọng Amen.

 

5.- MẦU NHIỆM THỨ NĂM, NĂM SỰ VUI

5.1.- KINH THÁNH: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh ( Lc 2,41-51).

    Hằng năm, cha mẹ Đức Giê-su trẩy hội đền Giê-ru-sa-lem mừng lễ Vượt Qua. Khi Người được mười hai tuổi, cả gia đình cùng lên đền, như người ta thường làm trong ngày lễ. Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giê-su thì ở lại Giê-ru-sa-lem, mà cha mẹ chẳng hay biết. Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường, mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc. Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Giê-ru-sa-lem mà tìm. Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong Đền Thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi. Ai nghe cậu nói cũng ngạc nhiên về trí thông minh và những lời đối đáp của cậu. Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt, và mẹ Người nói với Người: "Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con!" Người đáp: "Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?" Nhưng ông bà không hiểu lời Người vừa nói. Sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Na-da-rét và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng.

5.2.- CA NGỢI MẸ MA-RI-A : Lạy Chúa, chúng con xin ca ngợi tình yêu Chúa, vì Chúa đã ban cho Mẹ Ma-ri-a tình yêu nhiệt thành khi đi tìm Chúa Giê-su suốt ba ngày (x. Lc 2,46.48). Chúng con xin ca ngợi Chúa vì đã khai thần mở trí cho Mẹ Ma-ri-a biết được công trình của Thiên Chúa (x. Lc 2,49). Mẹ đón nhận lời khai thần mở trí của Chúa Giê-su, và hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng (x. Lc 2,51).

5.3.- CẦU XIN THẦN KHÍ : Chúng con xin Mẹ mời gọi Thần Khí đến trên chúng con tràn đầy nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô. Xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu khai thần mở trí của Chúa Giê-su, nhất là khi chúng con được Chúa yêu thương dẫn qua tăm tối âm u, lúc mà chúng con tưởng như lạc mất Chúa. Lúc đó, xin Thần Khí dạy chúng con biết nhờ lời Mẹ cầu bầu để Chúa Giê-su mở trí cho chúng con hiểu Kinh Thánh và Thánh Ý Chúa, biết sống trung thành trong Thánh Ý Chúa để tìm lại được Chúa là ánh sáng và niềm vui. Amen.

 

6.- MẦU NHIỆM THỨ NHẤT, NĂM SỰ SÁNG

6.1.- KINH THÁNH: Đức Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Gio-đan (Mt 3,13-17).

   Bấy giờ, Đức Giê-su từ miền Ga-li-lê đến sông Gio-đan, gặp ông Gio-an để xin ông làm phép rửa cho mình. Nhưng ông một mực can Người và nói: "Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi!" Nhưng Đức Giê-su trả lời: "Bây giờ cứ thế đã. Vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính." Bấy giờ ông Gio-an mới chiều theo ý Người. Khi Đức Giê-su chịu phép rửa xong, vừa ở dưới nước lên, thì các tầng trời mở ra. Người thấy Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên Người. Và có tiếng từ trời phán: "Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người."

6.2.- CA NGỢI MẸ MA-RI-A : Lạy Chúa, chúng con xin ca ngợi tình yêu Chúa, vì Chúa đã ban cho Mẹ Ma-ri-a được làm Mẹ của Đấng Thiên Sai. Khi Đức Ki-tô chịu phép rửa tại sông Gio-đan và Thánh Thần ngự xuống trên Người, Chúa đã long trọng tuyên bố Người là Con chí ái. Chúng con xin ca ngợi Chúa vì Chúa đã cho chúng con được tái sinh bởi nước và Thánh Thần.

6.3.- CẦU XIN THẦN KHÍ : Chúng con xin Mẹ mời gọi Thần Khí đến với chúng con tràn đầy nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô. Xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu được sai đi bởi Chúa Cha của Chúa Giê-su, và xin Thần Khí ban cho chúng con “Thần Trí khôn ngoan và minh mẫn, Thần Trí mưu lược và dũng mãnh, Thần Trí hiểu biết và kính sợ ĐỨC CHÚA” (Is 11,2), để chúng con biết phụng thờ Thiên Chúa và phục vụ Giáo Hội. Amen.

 

7.- MẦU NHIỆM THỨ HAI, NĂM SỰ SÁNG

7.1.- KINH THÁNH: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Ca-na ( Ga 2,1-11).

   Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Ca-na miền Ga-li-lê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giê-su. Đức Giê-su và các môn đệ cũng được mời tham dự. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giê-su nói với Người: "Họ hết rượu rồi." Đức Giê-su đáp: "Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến." Thân mẫu Người nói với gia nhân: "Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo." Ở đó có đặt sáu chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do-thái, mỗi chum chứa được khoảng tám mươi hoặc một trăm hai mươi lít nước. Đức Giê-su bảo họ: "Các anh đổ đầy nước vào chum đi!" Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi Người nói với họ: "Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc." Họ liền đem cho ông. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hoá thành rượu (mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết), ông mới gọi tân lang lại và nói: "Ai ai cũng thết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàng hơn. Còn anh, anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ." Đức Giê-su đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Ca-na miền Ga-li-lê và bày tỏ vinh quang của Người. Các môn đệ đã tin vào Người.

7.2.- CA NGỢI MẸ MA-RI-A : Mẹ Ma-ri-a diễm phúc được Giáo Hội tôn kính dưới tước hiệu “Mẹ Trung Gian các ơn”. Trong Giáo Hội, Đức Trinh Nữ được kêu cầu qua các tước hiệu: Trạng Sư, vị bảo Trợ, Đấng Phù Hộ và Đấng Trung Gian. Tuy nhiên phải hiểu các tước hiệu ấy thế nào để không thêm bớt gì vào vinh dự và quyền năng của Đức Kitô Đấng Trung Gian duy nhất (x. Hiến chế tín lý về Giáo Hội số 62).

7.3.- CẦU XIN THẦN KHÍ : xin Thần Khí dẫn chúng ta vào  sống trong tình yêu ban ân huệ qua Mẹ Ma-ri-a của Chúa Giê-su. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giê-su. Đức Giê-su và các môn đệ cũng được mời tham dự. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giê-su nói với Người: "Họ hết rượu rồi." Đức Giê-su đáp: "Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến." Thân mẫu Người nói với gia nhân: "Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo." ... Đức Giê-su đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Ca-na miền Ga-li-lê và bày tỏ vinh quang của Người. Các môn đệ đã tin vào Người (x. Ga 2, 1b-5.11).

 

8.- MẦU NHIỆM THỨ BA, NĂM SỰ SÁNG

8.1.- KINH THÁNH: Đức Chúa Giê-su rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối (Mt 4,12-17).

   Khi Đức Giê-su nghe tin ông Gio-an đã bị nộp, Người lánh qua miền Ga-li-lê. Rồi Người bỏ Na-da-rét, đến ở Ca-phác-na-um, một thành ven biển hồ Ga-li-lê, thuộc địa hạt Dơ-vu-lun và Náp-ta-li, để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a nói: Này đất Dơ-vu-lun, và đất Náp-ta-li, hỡi con đường ven biển, và vùng tả ngạn sông Gio-đan, hỡi Ga-li-lê, miền đất của dân ngoại! Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Từ lúc đó, Đức Giê-su bắt đầu rao giảng và nói rằng: "Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần."

8.2.- CA NGỢI MẸ MA-RI-A : Mẹ Ma-ri-a diễm phúc được Giáo Hội tôn kính dưới tước hiệu “Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành”.  Người Con mà Mẹ đã sinh ra, Thiên Chúa đã đặt làm Trưởng Tử trong nhiều anh em (x. Rm 8,29) nghĩa là các tín hữu, mà Mẹ cộng tác vào việc sinh hạ và giáo dục trong tình thương của một người mẹ (x. Hiến chế tín lý về Giáo Hội số 63).

8.3.- CẦU XIN THẦN KHÍ : xin Thần Khí dẫn chúng ta vào  sống trong tình yêu Giê-su Thương Xót. Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt (x. Mt 9,36). “Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người..... như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì Người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Áp-ra-ham và cho con cháu đến muôn đời." (x. Lc 1,50.55).

9.- MẦU NHIỆM THỨ BỐN, NĂM SỰ SÁNG

9.1.- KINH THÁNH: Đức Chúa Giê-su biến hình trên núi (Mt 17,1-8).

   Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an là em ông Gia-cô-bê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng. Và bỗng các ông thấy ông Mô-sê và ông Ê-li-a hiện ra đàm đạo với Người. Bấy giờ ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng: "Lạy Ngài, chúng con ở đây, thật là hay! Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, một cho Ngài, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a." Ông còn đang nói, chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán rằng: "Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người!" Nghe vậy, các môn đệ kinh hoàng, ngã sấp mặt xuống đất. Bấy giờ Đức Giê-su lại gần, chạm vào các ông và bảo: "Chỗi dậy đi, đừng sợ!" Các ông ngước mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giê-su mà thôi.

9.2.- CA NGỢI MẸ MA-RI-A : Mẹ Ma-ri-a diễm phúc được Giáo Hội tôn kính dưới tước hiệu “Mẹ của Đấng Cứu Thế”. Phần anh em, chính nhờ Thiên Chúa mà anh em được hiện hữu trong Đức Ki-tô Giê-su, Đấng đã trở nên sự khôn ngoan của chúng ta, sự khôn ngoan phát xuất từ Thiên Chúa, Đấng đã làm cho anh em trở nên công chính, đã thánh hoá và cứu chuộc anh em (x. 1 Cr 1,30).

9.3.- CẦU XIN THẦN KHÍ : xin Thần Khí dẫn chúng ta vào  sống trong tình yêu Giê-su Cứu Thế. Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en đã viếng thăm cứu chuộc dân Người (x. Lc 1,68). Phần chúng con, chính nhờ Thiên Chúa mà chúng con được hiện hữu trong Đức Ki-tô Giê-su, Đấng đã trở nên sự khôn ngoan của chúng con, sự khôn ngoan phát xuất từ Thiên Chúa, Đấng đã làm cho chúng con trở nên công chính, đã thánh hoá và cứu chuộc chúng con  (x. 1 Cr 1,30).

 

10.- MẦU NHIỆM THỨ NĂM, NĂM SỰ SÁNG

10.1.- KINH THÁNH: Đức Chúa Giê-su lập bí tích Thánh Thể (Mt 26,26-29).

    Cũng trong bữa ăn, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho môn đệ và nói: "Anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy." Rồi Người cầm lấy chén, dâng lời tạ ơn, trao cho môn đệ và nói: "Tất cả anh em hãy uống chén này, vì đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra cho muôn người được tha tội. Thầy bảo cho anh em biết: từ nay, Thầy không còn uống thứ sản phẩm này của cây nho, cho đến ngày Thầy cùng anh em uống thứ rượu mới trong Nước của Cha Thầy."

10.2.- CA NGỢI MẸ MA-RI-A : Mẹ Ma-ri-a diễm phúc được Giáo Hội tôn kính dưới tước hiệu “Mẹ Đấng Chăn Chiên Lành”. Chắc chắn Đức Ma-ri-a đã hiện diện trong các buổi cử hành Thánh Thể của thế hệ Ki-tô hữu tiên khởi đang siêng năng tham dự “lễ bẻ bánh” (x. Cv 2,42). Nhưng ngoài việc tham dự bàn tiệc Thánh Thể, ta có thể gián tiếp đoán được mối liên hệ giữa Đức Ma-ri-a với Thánh Thể khởi đi từ thái độ nội tâm của Ngài. Suốt cả cuộc đời, Đức Ma-ri-a là một “phụ nữ của Thánh Thể”. Hội Thánh khi nhìn lên Đức Ma-ri-a như một gương mẫu, cũng được mời gọi noi gương Ngài trong tương quan với mầu nhiệm rất thánh này (x. Thông điệp Thánh Thể số 53).

10.3.- CẦU XIN THẦN KHÍ : xin Thần Khí dẫn chúng ta vào  sống trong tình yêu sống trong chúng ta qua Thánh Thể của Chúa Giê-su. Đức Giêsu nói : “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy” (Ga 6,56-57).

 

11.- MẦU NHIỆM THỨ NHẤT, NĂM SỰ THƯƠNG

11.1.- KINH THÁNH: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu (Lc 22,39-48).

   Rồi Người đi ra núi Ô-liu như đã quen. Các môn đệ cũng theo Người. Đến nơi, Người bảo các ông: "Anh em hãy cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ." Rồi Người đi xa các ông một quãng, chừng bằng ném một hòn đá, và quỳ gối cầu nguyện rằng: "Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này xa con. Tuy vậy, xin đừng làm theo ý con, mà làm theo ý Cha." Bấy giờ có thiên sứ tự trời hiện đến tăng sức cho Người. Người lâm cơn xao xuyến bồi hồi, nên càng khẩn thiết cầu xin. Và mồ hôi Người như những giọt máu rơi xuống đất. Cầu nguyện xong, Người đứng lên, đến chỗ các môn đệ, thấy các ông đang ngủ vì buồn phiền, Người liền nói với các ông: "Sao anh em lại ngủ? Dậy mà cầu nguyện, kẻo sa chước cám dỗ." Người còn đang nói, thì một đám đông xuất hiện, và kẻ dẫn đầu tên là Giu-đa, một người trong Nhóm Mười Hai. Hắn lại gần Đức Giê-su để hôn Người. Đức Giê-su bảo hắn: "Giu-đa ơi, anh dùng cái hôn mà nộp Con Người sao?"

11.2.- CA NGỢI MẸ MA-RI-A : Mẹ Ma-ri-a diễm phúc vâng phục Ý Chúa Cha. Trong nhiệm cục ân sủng, Đức Ma-ri-a luôn tiếp tục thiên chức làm mẹ, từ khi Người tin tưởng ưng thuận trong ngày truyền tin - sự ưng thuận mà Người đã không ngần ngại giữ vững bên thập giá - cho tới lúc vĩnh viễn hoàn tất việc cứu rỗi mọi người được tuyển chọn (x. Hiến chế tín lý về Giáo Hội số 62).

11.3.- CẦU XIN THẦN KHÍ : xin Thần Khí dẫn chúng ta vào  sống trong tình yêu vâng Ý Cha của Chúa Giê-su. Đức Giêsu đi xa hơn một chút, sấp mặt xuống, cầu nguyện rằng: "Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha." (x. Mt 26,39).

 

12.- MẦU NHIỆM THỨ HAI, NĂM SỰ THƯƠNG

12.1.- KINH THÁNH: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn (Mc 14,55-65).

   Bấy giờ các thượng tế và toàn thể Thượng Hội Đồng tìm lời chứng buộc tội Đức Giê-su để lên án tử hình, nhưng họ tìm không ra, vì tuy có nhiều kẻ đưa chứng gian tố cáo Người, nhưng các chứng ấy lại không ăn khớp với nhau. Có vài kẻ đứng lên cáo gian Người rằng: "Chúng tôi có nghe ông ấy nói: Tôi sẽ phá Đền Thờ này do tay người phàm xây dựng, và nội ba ngày, tôi sẽ xây một Đền Thờ khác, không phải do tay người phàm!" Nhưng ngay về điểm này, chứng của họ cũng không ăn khớp với nhau. Bấy giờ vị thượng tế đứng lên giữa hội đồng hỏi Đức Giê-su: "Ông không nói lại được một lời sao? Mấy người này tố cáo ông gì đó?" Nhưng Đức Giê-su vẫn làm thinh, không đáp một tiếng. Vị thượng tế lại hỏi Người: "Ông có phải là Đấng Ki-tô, Con của Đấng Đáng Chúc Tụng không?" Đức Giê-su trả lời: "Phải, chính thế. Rồi các ông sẽ thấy Con Người ngự bên hữu Đấng Toàn Năng và ngự giá mây trời mà đến." Vị thượng tế liền xé áo mình ra và nói: "Chúng ta cần gì nhân chứng nữa? Quý vị vừa nghe hắn nói phạm đến Thiên Chúa, quý vị nghĩ sao?" Tất cả đều kết án Người đáng chết. Thế là một số bắt đầu khạc nhổ vào Người, bịt mặt Người lại, vừa đánh đấm Người vừa nói: "Hãy nói tiên tri đi!" Và đám thuộc hạ tát Người túi bụi.

12.2.- CA NGỢI MẸ: Mẹ Ma-ri-a diễm phúc được đau khổ cùng Chúa Giê-su. Vì đã cưu mang sinh hạ và nuôi dưỡng Chúa Kitô, đã dâng Chúa Kitô lên Chúa Cha trong đền thánh và cùng đau khổ với Con mình chết trên thập giá, Đức Ma-ri-a đã cộng tác cách rất đặc biệt vào công trình của Đấng Cứu Thế, nhờ lòng vâng phục, nhờ đức tin, đức cậy và đức ái nồng nhiệt  (x. Hiến chế tín lý về Giáo Hội số 61).

12.3.- CẦU XIN THẦN KHÍ : xin Thần Khí dẫn chúng ta vào  sống trong tình yêu nhận đau khổ của Chúa Giê-su. Chúa Giê-su đã nói: “Mạng sống của tôi, không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Đó là mệnh lệnh của Cha tôi mà tôi đã nhận được." (x. Ga 10,18).

 

13.- MẦU NHIỆM THỨ BA, NĂM SỰ THƯƠNG

13.1.- KINH THÁNH: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai (Mt 27,11-30).

    Đức Giê-su bị điệu ra trước mặt tổng trấn; tổng trấn hỏi Người: "Ông là vua dân Do-thái sao?" Đức Giê-su trả lời: "Chính ngài nói đó." Nhưng khi các thượng tế và kỳ mục tố Người, thì Người không trả lời một tiếng. Bấy giờ ông Phi-la-tô hỏi Người: "Ông không nghe bao nhiêu điều họ làm chứng chống lại ông đó sao?" Nhưng Đức Giê-su không trả lời ông về một điều nào, khiến tổng trấn rất đỗi ngạc nhiên. Vào mỗi dịp lễ lớn, tổng trấn có lệ phóng thích cho dân chúng một người tù, tuỳ ý họ muốn. Mà khi ấy có một người tù khét tiếng, tên là Ba-ra-ba. Vậy khi đám đông đã tụ họp lại, thì tổng trấn Phi-la-tô nói với họ: "Các ngươi muốn ta phóng thích ai cho các ngươi đây? Ba-ra-ba hay Giê-su, cũng gọi là Ki-tô?" Bởi ông thừa biết chỉ vì ghen tị mà họ nộp Người. Lúc tổng trấn đang ngồi xử án, thì bà vợ sai người đến nói với ông: "Ông đừng nhúng tay vào vụ xử người công chính này, vì hôm nay, tôi chiêm bao thấy mình phải khổ nhiều vì ông ấy." Nhưng các thượng tế và kỳ mục lại xúi đám đông đòi tha tên Ba-ra-ba mà giết Đức Giê-su. Tổng trấn hỏi họ: "Trong hai người này, các người muốn ta tha ai cho các người?" Họ thưa: "Ba-ra-ba!" Tổng trấn Phi-la-tô nói tiếp: "Thế còn ông Giê-su, cũng gọi là Ki-tô, ta sẽ làm gì đây?" Mọi người đồng thanh: "Đóng đinh nó vào thập giá!" Tổng trấn lại nói: "Thế ông ấy đã làm điều gì gian ác?" Họ càng la to: "Đóng đinh nó vào thập giá!" Tổng trấn Phi-la-tô thấy đã chẳng được ích gì mà còn thêm náo động, nên lấy nước rửa tay trước mặt đám đông mà nói: "Ta vô can trong vụ đổ máu người này. Mặc các người liệu lấy!" Toàn dân đáp lại: "Máu hắn cứ đổ xuống đầu chúng tôi và con cháu chúng tôi!" Bấy giờ, tổng trấn phóng thích tên Ba-ra-ba cho họ, còn Đức Giê-su, thì ông truyền đánh đòn, rồi trao cho họ đóng đinh vào thập giá. Bấy giờ lính của tổng trấn đem Đức Giê-su vào trong dinh, và tập trung cả cơ đội quanh Người. Chúng lột áo Người ra, khoác cho Người một tấm áo choàng đỏ, rồi kết một vòng gai làm vương miện đặt lên đầu Người, và trao vào tay mặt Người một cây sậy. Chúng quỳ gối trước mặt Người mà nhạo rằng: "Vạn tuế Đức Vua dân Do-thái!" Rồi chúng khạc nhổ vào Người và lấy cây sậy mà đập vào đầu Người.

13.2.- CA NGỢI MẸ: Mẹ Ma-ri-a diễm phúc được Tôn vinh vua tình yêu. Trong hành trình của mình suốt dòng thời gian, Giáo Hội “tiến bước theo lộ trình đã được Đức Ma-ri-a hoàn tất. Người đã tiến bước trong hành trình của lòng tin, trung thành duy trì sự hiệp nhất với Con của Người cho đến tận dưới chân thập giá” (x. Huấn Luyện Trong Các Hội Dòng số 110).

13.3.- CẦU XIN THẦN KHÍ : xin Thần Khí dẫn chúng ta vào  sống trong tình yêu Giê-su ngự trị làm vua tình yêu. Ông Phi-la-tô liền hỏi: "Vậy ông là vua sao?" Đức Giê-su đáp: "Chính ngài nói rằng tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này: làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi." (Ga 18,37).

 

14.- MẦU NHIỆM THỨ BỐN, NĂM SỰ THƯƠNG

14.1.- KINH THÁNH: Đức Chúa Giêsu vác Thánh Giá (Lc 23,26-32).

   Khi điệu Đức Giê-su đi, họ bắt một người từ miền quê lên, tên là Si-môn, gốc Ky-rê-nê, đặt thập giá lên vai cho ông vác theo sau Đức Giê-su. Dân chúng đi theo Người đông lắm, trong số đó có nhiều phụ nữ vừa đấm ngực vừa than khóc Người. Đức Giê-su quay lại phía các bà mà nói: "Hỡi chị em thành Giê-ru-sa-lem, đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu. Vì này đây sẽ tới những ngày người ta phải nói: "Phúc thay đàn bà hiếm hoi, người không sinh không đẻ, kẻ không cho bú mớm!" Bấy giờ người ta sẽ bắt đầu nói với núi non: Đổ xuống chúng tôi đi!, và với gò nổng: Phủ lấp chúng tôi đi! Vì cây xanh tươi mà người ta còn đối xử như thế, thì cây khô héo sẽ ra sao?" Có hai tên gian phi cũng bị điệu đi hành quyết cùng với Người.

 

14.2.- CA NGỢI MẸ: Mẹ Ma-ri-a diễm phúc được bước theo chân Chúa Giê-su trên đường lên núi Sọ. Giữa những người tận hiến hoàn toàn cho Thiên Chúa, Mẹ đứng hàng đầu. Chính Người, đức Trinh Nữ Na-da-rét, cũng là người tận hiến cho Thiên Chúa  một cách trọn vẹn nhất, tận hiến một cách hoàn hảo nhất (x. Hồng Ân Cứu Chuộc số 17).

14.3.- CẦU XIN THẦN KHÍ : xin Thần Khí dẫn chúng ta vào  sống trong tình yêu Giê-su dấn thân vác thánh giá. Bấy giờ ông Phi-la-tô trao Đức Giê-su cho họ đóng đinh vào thập giá. Vậy họ điệu Đức Giê-su đi. Chính Người vác lấy thập giá đi ra, đến nơi gọi là Cái Sọ, tiếng Híp-ri là Gôn-gô-tha (x. Ga 19,16-17).

15.- MẦU NHIỆM THỨ NĂM, NĂM SỰ THƯƠNG

15.1.- KINH THÁNH: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây thánh giá (Ga 19,25-34).

    Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Ma-ri-a vợ ông Cơ-lô-pát, cùng với bà Ma-ri-a Mác-đa-la. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng: "Thưa Bà, đây là con của Bà." Rồi Người nói với môn đệ: "Đây là mẹ của anh." Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. Sau đó, Đức Giê-su biết là mọi sự đã hoàn tất. Và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, Người nói: "Tôi khát!" Ở đó, có một bình đầy giấm. Người ta lấy miếng bọt biển có thấm đầy giấm, buộc vào một nhành hương thảo, rồi đưa lên miệng Người. Nhắp xong, Đức Giê-su nói: "Thế là đã hoàn tất!" Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần Khí. Hôm đó là ngày áp lễ, người Do-thái không muốn để xác chết trên thập giá trong ngày sa-bát, mà ngày sa-bát đó lại là ngày lễ lớn. Vì thế họ xin ông Phi-la-tô cho đánh giập ống chân các người bị đóng đinh và lấy xác xuống. Quân lính đến, đánh giập ống chân người thứ nhất và người thứ hai cùng bị đóng đinh với Đức Giê-su. Khi đến gần Đức Giê-su và thấy Người đã chết, họ không đánh giập ống chân Người. Nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra.

15.2.- CA NGỢI MẸ: Mẹ Ma-ri-a diễm phúc được Toàn hiến với Chúa Giê-su trên Núi Sọ.

     Dầu là Mẹ của Đức Kitô, Người theo Đức Kitô như là vị Thầy của mình về đức khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục.  Người khó nghèo biết bao trong đêm tối Bê-lem, và Người cũng nghèo khó biết bao trên núi sọ ! Người vâng phục biết bao lúc được truyền tin, rồi dưới chân thập giá - vâng phục đến nỗi chấp nhận cái chết của con mình. Đấng đã vâng phục “cho đến chết” ! Với một tình yêu trong sạch biết bao. Người đã hiến thân cho đại nghĩa Nước Trời, suốt đời dương thế (x. Hồng Ân Cứu Chuộc số 17).

15.3.- CẦU XIN THẦN KHÍ : xin Thần Khí dẫn chúng ta vào  sống trong tình yêu Giê-su toàn hiến trên thánh giá. Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Ma-ri-a vợ ông Cơ-lô-pát, cùng với bà Ma-ri-a Mác-đa-la. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng: "Thưa Bà, đây là con của Bà." Rồi Người nói với môn đệ: "Đây là mẹ của anh." Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình (Ga 19,25-27). Các tu sĩ  gặp gỡ Đức Ma-ri-a không chỉ như một mô phạm nhưng còn như một người Mẹ, Người là Mẹ các tu sĩ, vì Người là Mẹ Đấng đã được thánh hiến và được sai (x. Huấn Luyện Trong Các Hội Dòng, số 20).

16.- MẦU NHIỆM THỨ NHẤT, NĂM SỰ MỪNG

16.1.- KINH THÁNH: Đức Chúa Giêsu sống lại (Mc 16,1-14).

   Vừa hết ngày sa-bát, bà Ma-ri-a Mác-đa-la với bà Ma-ri-a mẹ ông Gia-cô-bê, và bà Sa-lô-mê, mua dầu thơm để đi ướp xác Đức Giê-su. Sáng tinh sương ngày thứ nhất trong tuần, lúc mặt trời hé mọc, các bà ra mộ. Các bà bảo nhau: "Ai sẽ lăn tảng đá ra khỏi cửa mộ giùm ta đây?" Nhưng vừa ngước mắt lên, các bà đã thấy tảng đá lăn ra một bên rồi, mà tảng đá ấy lớn lắm. Vào trong mộ, các bà thấy một người thanh niên ngồi bên phải, mặc áo trắng; các bà hoảng sợ. Nhưng người thanh niên liền nói: "Đừng hoảng sợ! Các bà tìm Đức Giê-su Na-da-rét, Đấng bị đóng đinh chứ gì! Người đã trỗi dậy rồi, không còn đây nữa. Chỗ đã đặt Người đây này! Xin các bà về nói với môn đệ Người và ông Phê-rô rằng Người sẽ đến Ga-li-lê trước các ông. Ở đó, các ông sẽ được thấy Người như Người đã nói với các ông." Vừa ra khỏi mộ, các bà liền chạy trốn, run lẩy bẩy, hết hồn hết vía. Các bà chẳng nói gì với ai, vì sợ hãi. Sau khi sống lại vào lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, Đức Giê-su hiện ra trước tiên với bà Ma-ri-a Mác-đa-la, là kẻ đã được Người trừ cho khỏi bảy quỷ. Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng sống với Người mà nay đang buồn bã khóc lóc. Nghe bà nói Người đang sống và bà đã thấy Người, các ông vẫn không tin. Sau đó, Người tỏ mình ra dưới một hình dạng khác cho hai người trong nhóm các ông, khi họ đang trên đường đi về quê. Họ trở về báo tin cho các ông khác, nhưng các ông ấy cũng không tin hai người này. Sau cùng, Người tỏ mình ra cho chính Nhóm Mười Một đang khi các ông dùng bữa. Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng, bởi lẽ các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy Người sau khi Người trỗi dậy.

16.2.- CA NGỢI MẸ: Mẹ Ma-ri-a diễm phúc được Đón Chúa Giê-su phục sinh.

     Nếu Đức Ma-ri-a là gương mẫu thứ nhất với toàn thể Hội Thánh, thì Người lại càng là gương mẫu đối với các con, những người và những cộng đoàn tận hiến trong lòng Hội Thánh... các con hãy cố gắng tìm một trợ lực hoàn toàn đặc biệt nơi Đức Ma-ri-a, Người đã được Thiên Chúa mời gọi hiệp thông một cách hoàn hảo nhất với con của Người (x. Hồng Ân Cứu Chuộc số 17). 

16.3.- CẦU XIN THẦN KHÍ : xin Thần Khí dẫn chúng ta vào  sống trong tình yêu thắng Thần Chết của Chúa Giê-su. Thầy nói với anh em những điều ấy, để trong Thầy anh em được bình an. Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian." (Ga 16, 33).

17.- MẦU NHIỆM THỨ HAI, NĂM SỰ MỪNG

17.1.- KINH THÁNH: Đức Chúa Giêsu lên trời (Cv 1,1-11).

   Thưa ngài Thê-ô-phi-lô, trong quyển thứ nhất, tôi đã tường thuật tất cả những việc Đức Giê-su làm và những điều Người dạy, kể từ đầu cho tới ngày Người được rước lên trời. Trước ngày ấy, Người đã dạy bảo các Tông Đồ mà Người đã tuyển chọn nhờ Thánh Thần. Người lại còn dùng nhiều cách để chứng tỏ cho các ông thấy là Người vẫn sống sau khi đã chịu khổ hình: trong bốn mươi ngày, Người đã hiện ra nói chuyện với các ông về Nước Thiên Chúa. Một hôm, đang khi dùng bữa với các Tông Đồ, Đức Giê-su truyền cho các ông không được rời khỏi Giê-ru-sa-lem, nhưng phải ở lại mà chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa, "điều mà anh em đã nghe Thầy nói tới, đó là: ông Gio-an thì làm phép rửa bằng nước, còn anh em thì trong ít ngày nữa sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần." Bấy giờ những người đang tụ họp ở đó hỏi Người rằng: "Thưa Thầy, có phải bây giờ là lúc Thầy khôi phục vương quốc Ít-ra-en không?" Người đá đã toàn quyền sắp đặt, nhưng anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giê-ru-sa-lem, trong khắp các miền Giu-đê, Sa-ma-ri và cho đến tận cùng trái đất." Nói xong, Người được cất lên ngay trước mắt các ông, và có đám mây quyện lấy Người, khiến các ông không còn thấy Người nữa. Và đang lúc các ông còn đăm đăm nhìn lên trời phía Người đi, thì bỗng có hai người đàn ông mặc áo trắng đứng bên cạnh và nói: "Hỡi những người Ga-li-lê, sao còn đứng nhìn lên trời? Đức Giê-su, Đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời, cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Người lên trời."

17.2.- CA NGỢI MẸ: Mẹ Ma-ri-a diễm phúc được hiệp nhất với Chúa Giê-su. 

     Một bầu khí có sự hiện diện của Đức Ma-ri-a, dựa trên nền tảng thần học đúng đắn, sẽ bảo đảm cho việc huấn luyện tu sĩ được chân thực, vững chắc và vui tươi mà nếu thiếu, có lẽ người tu sĩ  sẽ không thể hoàn thành sứ mạng của mình trong thế giới (x. Huấn Luyện Trong Các Hội Dòng, số 110).

17.3.- CẦU XIN THẦN KHÍ : xin Thần Khí dẫn chúng ta vào  sống trong tình yêu ban phúc thiên đàng của Chúa Giê-su. Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em  Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó (x. Ga 14,2-3).

     Thánh Phao-lô diễn tả phúc thiên đàng: “Điều mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người không hề nghĩ tới, đó lại là điều Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai mến yêu Người.” (x. 1 Cr 2,9).

 

18.- MẦU NHIỆM THỨ BA, NĂM SỰ MỪNG

18.1.- KINH THÁNH: Đức Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (Cv 2,1-12).

   Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một. Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tuỳ theo khả năng Thánh Thần ban cho. Lúc đó, tại Giê-ru-sa-lem, có những người Do-thái sùng đạo, từ các dân thiên hạ trở về. Nghe tiếng ấy, có nhiều người kéo đến. Họ kinh ngạc vì ai nấy đều nghe các ông nói tiếng bản xứ của mình. Họ sửng sốt, thán phục và nói: "Những người đang nói đó không phải là người Ga-li-lê cả ư? Thế sao mỗi người chúng ta lại nghe họ nói tiếng mẹ đẻ của chúng ta? Chúng ta đây, có người là dân Pác-thi-a, Mê-đi, Ê-lam, Mê-xô-pô-ta-mi-a, Giu-đê, Cáp-pa-đô-ki-a, Pon-tô, và A-xi-a, có người là dân Phy-ghi-a, Pam-phy-li-a, Ai-cập, và những vùng Li-by-a giáp giới Ky-rê-nê; nào là những người từ Rô-ma đến đây; nào là người Do-thái cũng như người đạo theo; nào là người đảo Cơ-rê-ta hay người Ả-rập, vậy mà chúng ta đều nghe họ dùng tiếng nói của chúng ta mà loan báo những kỳ công của Thiên Chúa!" Ai nấy đều sửng sốt và phân vân, họ bảo nhau: "Thế nghĩa là gì?"

18.2.- CA NGỢI MẸ: Mẹ Ma-ri-a diễm phúc được Đón nhận Chúa Thánh Thần với các tông đồ. Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ mọi chi thể của Dân Thiên Chúa, luôn hợp tác vào công trình của Chúa Thánh Thần. Chính nhờ Người, Mẹ đã đón nhận Ngôi Lời Thiên Chúa vào cung lòng Mẹ. Cũng chính Người là Đấng Mẹ đã mong đợi cùng với các tông đồ đang kiên trì cầu nguyện, sau khi Đức Kitô về trời (x. Huấn Luyện Trong Các Hội Dòng số 20).

18.3.- CẦU XIN THẦN KHÍ : xin Thần Khí dẫn chúng ta vào  sống trong tình yêu ban Thánh Thần của Chúa Giê-su. Đức Giê-su lại nói với các ông: "Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ." (Ga 20,21-23).

 

19.- MẦU NHIỆM THỨ BỐN, NĂM SỰ MỪNG

19.1.- KINH THÁNH: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời (Mc 3,31-35).

   Mẹ và anh em Đức Giê-su đến, đứng ở ngoài, cho gọi Người ra. Lúc ấy, đám đông đang ngồi chung quanh Người. Có kẻ nói với Người rằng: "Thưa Thầy, có mẹ và anh em chị em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy!" Nhưng Người đáp lại: "Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?" Rồi Người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói: "Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi."

19.2.- CA NGỢI MẸ: Mẹ Ma-ri-a diễm phúc được Hồn Xác về trời. Đức Ma-ri-a cùng cầu xin Thiên Chúa ban Thánh Thần, là Đấng đã bao phủ Người trong ngày truyền tin. Sau cùng được gìn giữ khỏi mọi vết nhơ tội nguyên tổ và sau khi hoàn tất cuộc đời dưới thế, Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm đã được đưa lên hưởng vinh quang trên trời cả hồn lẫn xác (x. Hiến chế Tín lý về Giáo Hội số 59).

19.3.- CẦU XIN THẦN KHÍ : xin Thần Khí dẫn chúng ta vào  sống trong tình yêu  đón rước hồn xác Mẹ về trời của Chúa Giê-su. “Ngày nay Mẹ Chúa Giê-su đã được vinh hiển hồn xác trên trời, là hình ảnh và khởi thuỷ của Giáo Hội phải hoàn thành đời sau ; cũng thế, dưới đất này, cho tới ngày Chúa đến (x. 2 Pr 3,10), Ngài chiếu sáng như dấu chỉ lòng cậy trông vững vàng và niềm an ủi cho dân Chúa đang lữ hành” (x. Hiến chế Tín lý về Giáo Hội số 59).

20.- MẦU NHIỆM THỨ NĂM, NĂM SỰ MỪNG

20.1.- KINH THÁNH: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên Nước Thiên Đàng (Kh 12,1-6).

    Rồi có điềm lớn xuất hiện trên trời: một người Phụ Nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, và đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao. Bà có thai, đang kêu la đau đớn và quằn quại vì sắp sinh con. Lại có điềm khác xuất hiện trên trời: đó là một Con Mãng Xà, đỏ như lửa, có bảy đầu và mười sừng, trên bảy đầu đều có vương miện. Đuôi nó quét hết một phần ba các ngôi sao trên trời mà quăng xuống đất. Rồi Con Mãng Xà đứng chực sẵn trước mặt người Phụ Nữ sắp sinh con, để khi bà sinh xong là nó nuốt ngay con bà. Bà đã sinh được một người con, một người con trai, người con này sẽ dùng trượng sắt mà chăn dắt muôn dân. Con bà được đưa ngay lên Thiên Chúa, lên tận ngai của Người. Còn người Phụ Nữ thì trốn vào sa mạc; tại đó Thiên Chúa đã dọn sẵn cho bà một chỗ ở, để bà được nuôi dưỡng ở đó, trong vòng một ngàn hai trăm sáu mươi ngày.

20.2.- CA NGỢI MẸ: Mẹ Ma-ri-a diễm phúc được tôn làm Nữ vương vũ trụ. “Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm đã được Thiên Chúa tôn vinh làm Nữ Vương vũ trụ để nên giống Con của Người trọn vẹn hơn, là Chúa các Chúa (x. Kh 19,16), Đấng đã chiến thắng tội lỗi và sự chết” (x. Hiến chế Tín lý về Giáo Hội số 59).

20.3.- CẦU XIN THẦN KHÍ : xin Thần Khí dẫn chúng ta vào  sống trong tình yêu tôn vinh Mẹ làm Nữ Vương vũ trụ của Thiên Chúa Ba Ngôi. “Ai thắng, Ta sẽ cho ngự bên Ta trên ngai của Ta, cũng như Ta đã thắng và ngự bên Cha Ta trên ngai của Người” (Kh 3,21). “Rồi có điềm lớn xuất hiện trên trời: một người Phụ Nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, và đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao” (Kh 12,1).

 

Xin ca ngợi Thiên Chúa Ba Ngôi Cực thánh

     và ngợi khen Trinh Vương Vô Nhiễm Maria, Mẹ của Sự Sống.

 

Tu viện Philip Phan Văn Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2009

Tu Sĩ Giuse-Maria Trương Văn Trung, XV. 

Người Sáng Lập

HỘI DÒNG SỨC SỐNG CHÚA KITÔ 

 

 

 

back to top
Filters