News Filters

NHẬN DIỆN CÁC ĐAM MÊ CHƠI (Lười Biếng, 134-150) *** Tu sĩ Giuse Maria Trương Văn Trung, XV.

21 Tháng Mười Một 2020

NHẬN DIỆN CÁC ĐAM MÊ CHƠI (Lười Biếng, 134-150)

MÊ CHƠI (Lười biếng): Người mê chơi có tính xấu ăn xong ngồi rồi, không muốn bắt tay làm việc, nhất là việc đạo đức, việc bổn phận. Người lười biếng thường ơ hờ, trễ nãi, lừng khừng không tha thiết gì với công việc; người lười biếng cẩu thả, làm lấy có lấy rồi, không chủ tâm làm cho tới chỗ tuyệt mỹ hảo; người lười biếng lại chậm chạp, việc gì cũng giãn ra, rồi có khi mượn lý do không đâu để bỏ hẳn (x. Tu Đức Học trang 335).

 

PHẦN A: TÊN CỦA CÁC ĐAM MÊ CHƠI

(Lười Biếng, 134-150)

  VII.A.- LƯỜI BIẾNG TRONG TƯ TƯỞNG (134-139)

134.- Lòng trí Bạn không muốn làm việc bổn phận vì bất mãn hoặc lười biếng (x. 1Sm 22,2).

135.- Bạn là một người đầy tớ tồi tệ và lòng trí biếng nhác (x. Mt 25,26).

136.- Lòng Bạn ra nặng nề vì chè chén say sưa và lười biếng (x. Lc 21,34).

137.- Lòng Bạn ra nặng nề vì lo lắng sự đời và lười biếng (x. Lc 21,34).

138.- Bạn là tên quản gia bất lương và lòng trí lười biếng. (x. Lc 16,1-8).

139.- Gặp bế tắc và gian truân lòng Bạn chán nản, lười biếng(x. 2Cr 4,16-17).  Bạn chẳng làm gì cà (x. 2Tx 3,11).

VII.B.- LƯỜI BIẾNG TRONG LỜI NÓI (140-143)

140.- Bạn nói lời chán ghét cuộc đời (x. Gv 2,17).

141.- Bạn nói lời bi quan chán nản (x. G 10,1-22).

142.- Bạn thốt ra những lời độc địa làm người khác chán nản (x. Ep 4,29).

143.- Bạn lên án kẻ vô tội khiến họ chán nản và mất lòng tin nơi Chúa (x. Mt 12,1-8).

VII.C.- LƯỜI BIẾNG TRONG VIỆC LÀM (144-150)

144.- Bạn đã không làm việc bổn phận do lười biếng (x. Lc 25,24-30).

145.- Bạn là người nói mà  không làm (x. Mt 23,3).

146.- Bạn ham mê phim ảnh, mê việc (nghiện việc), mê mua sắm… thái quá và quên việc bổn phận (x. Mt 19,16-22).

147.- Bạn làm việc mà kêu ca hay phản kháng vì lười biếng (x. Pl 2,14).

148.- Bạn không gắng sức lo sao cho mình được cứu độ vì lười biếng (x. Pl 2,12).

149.- Bạn trễ nải, không nhiệt thành; không lấy tinh thần sốt sắng mà phục vụ Chúa (x. Rm 12,9-13).

150.- Lòng bác ái của Bạn giả hình giả bộ vì lười biếng (x. Rm 12,9-11).

 

PHẦN B: TẬP LUYỆN ĐỂ VƯỢT THẮNG

CÁC ĐAM MÊ CHƠI

(Lười Biếng, 134-150)

MÊ CHƠI (Lười biếng): Những người mê chơi có thói quen xấu ăn không ngồi rồi, không muốn làm việc, nhất là việc đạo đức, việc bổn phận. Nhửng người lười biếng thường ơ hờ, trễ nãi, lừng khừng không tha thiết gì với công việc; những người lười biếng cẩu thả, làm chiếu lệ, không chủ tâm làm cho tới chỗ hoàn hảo; những người lười biếng lại chậm chạp, rồi có khi mượn lý do không đâu để bỏ công việc. (x. Phạm Châu Diên, Sách Tu Đức Học trang 335).

 

VII.A.- LƯỜI BIẾNG TRONG TƯ TƯỞNG  ( 134-139)

134.- VẤP NGÃ:

** Lòng trí Bạn không muốn làm việc bổn phận vì bất mãn hoặc lười biếng (x. 1Sm 22,2).

@ TẬP LUYỆN 134:

134.1.T.- Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn (x. Lc 16,10).

134.2.T.- Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được (x. Lc 16,13).

134.3.T.- Bạn hãy Người đầy tớ trung tín và khôn ngoan (x. Mt 24,45).

@ LỜI CHÚA 134:

134.1.L.- Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn ; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn (Lc 16,10).

134.2.L.- Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được (Lc 16,13).

 134.3.L.- Vậy thì ai là người đầy tớ trung tín và khôn ngoan ông chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân, để cấp phát lương thực cho họ đúng giờ đúng lúc? (Mt 24,45).

135.- VẤP NGÃ:

** Bạn là một người đầy tớ tồi tệ và lòng trí biếng nhác (x. Mt 25,26).

@ TẬP LUYỆN 135:

135.1.T.- Hãy quăng tên đầy tớ vô dụng kia ra chỗ tối tăm bên ngoài: ở đó, sẽ phải khóc lóc nghiến răng (x. Mt 25,26-30).

135.2.T.- Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi (x. Lc 17,10).

135.3.T.- Hãy tỉnh thức mà cầu nguyện và tạ ơn (x. Cl 4,2).

@ LỜI CHÚA 135:

135.1.L.- Ông chủ đáp : ‘Hỡi đầy tớ tồi tệ và biếng nhác ! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, thì đáng lý anh phải gửi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ ! Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài : ở đó, sẽ phải khóc lóc nghiến răng.’ (Mt 25,26-27.30)

135.2.L.- Đối với anh em cũng vậy : khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi (Lc 17,10).

135.3.L.- Anh em hãy siêng năng cầu nguyện; hãy tỉnh thức mà cầu nguyện và tạ ơn (Cl 4,2).

136.- VẤP NGÃ:

** Lòng Bạn ra nặng nề vì chè chén say sưa và lười biếng (x. Lc 21,34).

@ TẬP LUYỆN 136:

136.1.T.- Các tín hữu luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh (x. Cv 2,42).

136.2.T.- Ai làm việc bác ái thì vui vẻ mà làm (x. Rm 12,8).

136.3.T.- Lấy tinh thần sốt sắng mà phục vụ Chúa (x. Rm 12,11).

@ LỜI CHÚA 136:

136.1.L.- Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng (Cv 2,42).

136.2.L.- Ai khuyên răn, thì cứ khuyên răn. Ai phân phát, thì phải chân thành. Ai chủ toạ, thì phải có nhiệt tâm. Ai làm việc bác ái thì vui vẻ mà làm (Rm 12,8).

136.3.L.- Anh em hãy nhiệt thành, không trễ nãi; lấy tinh thần sốt sắng mà phục vụ Chúa (Rm 12,11).

137.- VẤP NGÃ:

** Lòng Bạn ra nặng nề vì lo lắng sự đời và lười biếng (x. Lc 21,34).

@ TẬP LUYỆN 137:

137.1.T.- Anh em cũng phải trổi vượt về lòng quảng đại (x. 2Cr 8,7).

137.2.T.- Lòng yêu mến của anh em chân thành (x. 2Cr 8,8).

137.3.T.- Anh em hãy làm mọi việc mà đừng kêu ca hay phản kháng (x. Pl 2,13-14).

@ LỜI CHÚA 137:

137.1.L.- Cũng như anh em từng trổi vượt về mọi mặt : về đức tin, lời giảng, sự hiểu biết, lòng nhiệt thành trong mọi lãnh vực, và về lòng bác ái mà anh em đã học được nơi chúng tôi, thì anh em cũng phải trổi vượt về lòng quảng đại trong dịp lạc quyên này nữa (2Cr 8,7).

137.2.L.- Tôi nói thế không phải để ra lệnh cho anh em đâu. Nhưng tôi chỉ nêu lên lòng nhiệt thành của người khác để xem lòng yêu mến của anh em chân thành đến mức nào (2Cr 8,8).

137.3.L.- Vì chính Thiên Chúa đã tác động đến ý chí cũng như hành động của anh em do lòng yêu thương của Người. Anh em hãy làm mọi việc mà đừng kêu ca hay phản kháng (Pl 2,13-14).

 

138.- VẤP NGÃ:

** Bạn là tên quản gia bất lương và lòng trí lười biếng. (x. Lc 16,1-8).

@ TẬP LUYỆN 138:

138.1.T.- Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta  đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy (x, Mt 25,35.40).

138.2.T.- Đem cả tâm hồn thi hành ý Thiên Chúa. Hãy vui lòng phục vụ (x. Ep 6,6-7).

138.3.T.- Cảm tạ Thiên Chúa đã đặt vào lòng người khác một sự nhiệt thành (x. 2Cr 8,16).

@ LỜI CHÚA 138:

138.1.L.- Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ các ngươi đã tiếp rước; ta trần truồng các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu các ngươi đã thăm nom; Ta ngồi tù các ngươi đã đến thăm. Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta  đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy (Mt 25,35-36.40).

138.2.L.- Đừng chỉ vâng lời trước mặt, như muốn làm đẹp lòng người ta, nhưng như nô lệ của Đức Ki-tô, đem cả tâm hồn thi hành ý Thiên Chúa. Hãy vui lòng phục vụ, như thể phục vụ Chúa, chứ không phải người ta (Ep 6,6-7).

138.3.L.- Cảm tạ Thiên Chúa đã đặt vào lòng anh Ti-tô một sự nhiệt thành như thế đối với anh em (2Cr 8,16).

139.- VẤP NGÃ:

** Gặp bế tắc và gian truân lòng Bạn chán nản, lười biếng(x. 2Cr 4,16-17).

** Bạn chẳng làm gì cà (x. 2Tx 3,11).

@ TẬP LUYỆN 139:

139.1.T.- Nhiệt thành, không trễ nải; lấy tinh thần sốt sắng mà phục vụ Chúa (x. Rm 12,9-11).

139.2.T.- Chúng tôi thường hay có dịp thử lòng nhiệt thành của anh ấy bằng nhiều cách (x. 2Cr 8,22).

139.3.T.- Đức tin có vượt qua thử thách mới sinh ra lòng kiên nhẫn (x. Gc 1,2-3).

@ LỜI CHÚA 139:

139.1.L.- Lòng bác ái không được giả hình giả bộ. Anh em hãy gớm ghét điều dữ, tha thiết với điều lành; thương mến nhau với tình huynh đệ, coi người khác trọng hơn mình; nhiệt thành, không trễ nải; lấy tinh thần sốt sắng mà phục vụ Chúa (Rm 12,9-11).

139.2.L.- Chúng tôi lại cử thêm một người anh em nữa của chúng tôi cùng đi với hai người nói trên. Chúng tôi thường hay có dịp thử lòng nhiệt thành của anh ấy bằng nhiều cách ; và nay anh còn nhiệt thành hơn nữa, vì đầy lòng tin tưởng vào anh em (2Cr 8,22).

139.3.L.- Anh em hãy tự cho mình là chan chứa niềm vui khi gặp thử thách trăm chiều. Vì như anh em biết: đức tin có vượt qua thử thách mới sinh ra lòng kiên nhẫn (Gc 1,2-3).

VII.B.- LƯỜI  BIẾNG TRONG LỜI  NÓI  ( 140-143)

140.- VẤP NGÃ:

** Bạn nói lời chán ghét cuộc đời (x. Gv 2,17).

@ TẬP LUYỆN 140:

140.1.T.- Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng (x. Rm 12,12).

140.2.T.- Niềm hy vọng của anh em được thực hiện đầy đủ cho đến cùng (x. Hr 6,11).

140.3.T.- Bạn nhiệt thành làm điều thiện (x. 1Pr 3,13).

 @ LỜI CHÚA 140:

140.1.L.- Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân, và chuyên cần cầu nguyện (Rm 12,12).

140.2.L.- Nhưng chúng tôi ao ước cho mỗi người trong anh em cũng tỏ ra nhiệt thành như thế, để niềm hy vọng của anh em được thực hiện đầy đủ cho đến cùng (Hr 6,11).

140.3.L.- Ai làm hại được anh em, nếu anh em nhiệt thành làm điều thiện ? (1Pr 3,13).

141.- VẤP NGÃ:

** Bạn nói lời bi quan chán nản (x. G 10,1-22).

@ TẬP LUYỆN 141:

141.1.T.- Anh em hãy vui mừng và gắng nên hoàn thiện (x. 2 Cr 13,11).

141.2.T.- .- Hãy nhân danh Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, mà cảm tạ Thiên Chúa là Cha. (x. Ep 5,19b-20).

141.3.T.- Lo lắng cho họ không phải vì miễn cưỡng, nhưng hoàn toàn tự nguyện như Thiên Chúa muốn (1Pr 5,2).

@ LỜI CHÚA 141:

141.1.L.- Ngoài ra, thưa anh em, anh em hãy vui mừng và gắng nên hoàn thiện. Hãy khuyến khích nhau, hãy đồng tâm nhất trí và ăn ở thuận hoà. Như vậy, Thiên Chúa là nguồn yêu thương và bình an, sẽ ở cùng anh em (2Cr 13,11).

141.2.L.- Hãy đem cả tâm hồn mà ca hát chúc tụng Chúa. Trong mọi hoàn cảnh và mọi sự, hãy nhân danh Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, mà cảm tạ Thiên Chúa là Cha (Ep 5,19b-20).

141.3.L.- Anh em hãy chăn dắt đoàn chiên mà Thiên Chúa đã giao phó cho anh em: lo lắng cho họ không phải vì miễn cưỡng, nhưng hoàn toàn tự nguyện như Thiên Chúa muốn, không phải vì ham hố lợi lộc thấp hèn, nhưng vì lòng nhiệt thành tận tuỵ (1Pr 5,2).

142.- VẤP NGÃ:

** Bạn thốt ra những lời độc địa làm người khác chán nản (x. Ep 4,29).

@ TẬP LUYỆN 142:

142.1.T.- Hãy theo đuổi những gì đem lại bình an và những gì xây dựng cho nhau (Rm 14,18-19).

142.2.T.- Xin Thiên Chúa là nguồn hy vọng, ban cho anh em được chan chứa niềm vui và bình an (x. Rm 15,13).

142.3.T.- Hãy nói những lời tốt đẹp, để xây dựng và làm ích cho người nghe (Ep 4,29).

@ LỜI CHÚA 142:

142.1.L.- Ai phục vụ Đức Ki-tô như thế, thì đẹp lòng Thiên Chúa và được người ta quý trọng. Vậy chúng ta hãy theo đuổi những gì đem lại bình an và những gì xây dựng cho nhau (Rm 14,18-19).

142.2.L.- Xin Thiên Chúa là nguồn hy vọng, ban cho anh em được chan chứa niềm vui và bình an nhờ đức tin, để nhờ quyền năng của Thánh Thần, anh em được tràn trề hy vọng (Rm 15,13).

142.3.L.- Anh em đừng bao giờ thốt ra những lời độc địa, nhưng nếu cần, hãy nói những lời tốt đẹp, để xây dựng và làm ích cho người nghe (Ep 4,29).

143.- VẤP NGÃ:

** Bạn lên án kẻ vô tội khiến họ chán nản và mất lòng tin nơi Chúa (x. Mt 12,1-8).

@ TẬP LUYỆN 143:

143.1.T.- Chúa muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế (x. Mt 12,7).

143.2.T.- Đừng tìm chứng gian buộc tội người khác (x. Mt 26,59).

143.3.T.- Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án (x. Lc 6,37).

@ LỜI CHÚA 143:

143.1.L.- Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này : Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, ắt các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội (Mt 12,7).

143.2.L.- Còn các thượng tế và toàn thể Thượng Hội Đồng thì tìm chứng gian buộc tội Đức Giê-su để lên án tử hình (Mt 26,59).

143.3.L.- Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha (Lc 6,37).

 

VII.C.- LƯỜI BIẾNG TRONG VIỆC LÀM  (144-151)

144.- VẤP NGÃ:

** Bạn đã không làm việc bổn phận do lười biếng (x. Lc 25,24-30).

@ TẬP LUYỆN144:

144.1.T.- Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em (x. Mt 20,26).

144.2.T.- Tôi bắt thân thể phải chịu cực và phục tùng (1Cr 9,27).

144.3.T.- Trải qua bao nỗi gian truân, họ vẫn được chan chứa niềm vui (x. 2Cr 8,2).

@ LỜI CHÚA 144:

144.1.L.- Giữa anh em thì không được như vậy : Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em (Mt 20,26).

144.2.L.- Tôi bắt thân thể phải chịu cực và phục tùng, kẻo sau khi rao giảng cho người khác, chính tôi lại bị loại. (1Cr 9,27).

144.3.L.- Trải qua bao nỗi gian truân, họ vẫn được chan chứa niềm vui; giữa cảnh khó nghèo cùng cực, họ lại trở nên những người giàu lòng quảng đại (2Cr 8,2).

145.- VẤP NGÃ:

** Bạn là người nói mà  không làm (x. Mt 23,3).

@ TẬP LUYỆN 145:

145.1.T.- Những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm (x. Mt 23,3).

145.2.T.- Anh em khôn ngoan làm điều tốt, trong sạch không làm điều xấu (Rm 16,19).

145.3.T.- Ai phục vụ thì phục vụ bằng sức mạnh Thiên Chúa ban. (x. 1Pr 4,11).

@ LỜI CHÚA 145:

145.1.L.- Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm (Mt 23,3).

145.2.L.- Thật vậy, ai ai cũng biết rằng anh em vâng phục Thiên Chúa; bởi thế tôi lấy làm vui vì anh em. Nhưng tôi muốn cho anh em khôn ngoan làm điều tốt, trong sạch không làm điều xấu (Rm 16,19).

145.3.L.- Ai phục vụ thì phục vụ bằng sức mạnh Thiên Chúa ban. Như thế, trong mọi việc, chúng ta tôn vinh Thiên Chúa nhờ Đức Giê-su Ki-tô (1Pr 4,11).

146.- VẤP NGÃ:

** Bạn ham mê phim ảnh, mê việc (nghiện việc), mê mua sắm… thái quá và quên việc bổn phận (x. Mt 19,16-22).

@ TẬP LUYỆN 146:

146.1.T.- Bạn không vác thập giá mình mà theo Đức Kitô, thì không xứng với Ngài (x. Mt 10,37-38).

146.2.T.- Vì khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh (x. 2 Cr 12,10).

146.3.T.- Ai vui vẻ dâng hiến, thì được Thiên Chúa yêu thương (x. 2 Cr 9,7).

@ LỜI CHÚA 146:

146.1.L.- Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy (Mt 10,37-38).

146.2.L.- Vì vậy, tôi cảm thấy vui sướng khi mình yếu đuối, khi bị sỉ nhục, hoạn nạn, bắt bớ, ngặt nghèo vì Đức Ki-tô. Vì khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh (2Cr 12,10).

146.3.L.- Mỗi người hãy cho tuỳ theo quyết định của lòng mình, không buồn phiền, cũng không miễn cưỡng, vì ai vui vẻ dâng hiến, thì được Thiên Chúa yêu thương (2Cr 9,7).

147.- VẤP NGÃ:

** Bạn làm việc mà kêu ca hay phản kháng vì lười biếng (x. Pl 2,14).

 @ TẬP LUYỆN 147:

147.1.T.- Ai phục vụ Đức Kitô, thì hãy theo Ngài (x. Ga 12,26).

147.2.T.- Tôi chẳng hãnh diện về điều gì, ngoài thập giá Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta (x. Gl 6,14).

147.3.T.- Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa (x. Pl 4,4).

@ LỜI CHÚA 147:

147.1.L.- Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy ; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha Thầy sẽ quý trọng người ấy.” (Ga 12,26).

147.2.L.- Ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì, ngoài thập giá Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta ! Nhờ thập giá Người, thế gian đã bị đóng đinh vào thập giá đối với tôi, và tôi đối với thế gian (Gl 6,14).

147.3.L.- Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại: vui lên anh em! (Pl 4,4).

148.- VẤP NGÃ:

** Bạn không gắng sức lo sao cho mình được cứu độ vì lười biếng (x. Pl 2,12).

@ TẬP LUYỆN 148:

148.1.T.- Mà người ta chỉ đòi hỏi ở người quản lý một điều, là phải chứng tỏ lòng trung thành (x. 1Cr 4,1-2).

148.2.T.- Anh em hãy vui mừng và gắng nên hoàn thiện (x. 2Cr 13,11).

148.3.T.- Chúa sẽ cho anh em được bền tâm vững chí, được trở nên thánh thiện (x. 1 Tx 3,13).

@ LỜI CHÚA 148:

148.1.L.- Vậy chớ gì thiên hạ coi chúng tôi như những đầy tớ của Đức Ki-tô, những người quản lý các mầu nhiệm của Thiên Chúa. Mà người ta chỉ đòi hỏi ở người quản lý một điều, là phải chứng tỏ lòng trung thành (1Cr 4,1-2).

148.2.L.- Ngoài ra, thưa anh em, anh em hãy vui mừng và gắng nên hoàn thiện. Hãy khuyến khích nhau, hãy đồng tâm nhất trí và ăn ở thuận hoà. Như vậy, Thiên Chúa là nguồn yêu thương và bình an, sẽ ở cùng anh em (2 Cr 13,11).

148.3.L.- Như thế, Chúa sẽ cho anh em được bền tâm vững chí, được trở nên thánh thiện, không có gì đáng chê trách, trước nhan Thiên Chúa là Cha chúng ta, trong ngày Đức Giê-su, Chúa chúng ta, quang lâm cùng với các thánh của Người (1 Tx 3,13).

149.- VẤP NGÃ:

** Bạn trễ nải, không nhiệt thành;

** Bạn không lấy tinh thần sốt sắng mà phục vụ Chúa (x. Rm 12,9-13).

@ TẬP LUYỆN 149:

149.1.T.- Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta (x. Mt 7,12).

149.2.T.- Hãy có cùng một cảm nghĩ, cùng một lòng mến (x. Pl 2,2).

149.3.T.- Anh em cũng vậy, anh em hãy vui lên (x. Pl 2,17b-18).

@ LỜI CHÚA 149:

149.1.L.- Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Mô-sê và lời các ngôn sứ là thế đó (Mt 7,12).

149.2.L.- Xin anh em hãy làm cho niềm vui của tôi được trọn vẹn, là hãy có cùng một cảm nghĩ, cùng một lòng mến, cùng một tâm hồn, cùng một ý hướng như nhau (Pl 2,2).

149.3.L.- Tôi vui mừng và cùng chia sẻ niềm vui với tất cả anh em. Anh em cũng vậy, anh em hãy vui lên và cùng chia sẻ niềm vui với tôi (Pl 2,17b-18).

150.- VẤP NGÃ:

 ** Lòng bác ái của Bạn giả hình giả bộ vì lười biếng (x. Rm 12,9-11).

@ TẬP LUYỆN 150:

150.1.T.- Anh em cũng phải rửa chân cho nhau (x. Ga 13,14-15).

150.2.T.- Khi phục vụ Chúa, tôi đã hết lòng khiêm tốn (x. Cv 20,19).

150.3.T.- Lòng bác ái không được giả hình giả bộ. Anh em hãy gớm ghét điều dữ, tha thiết với điều lành (x. Rm 12,9-11).

@ LỜI CHÚA 150:

150.1.L.- Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em (Ga 13,14-15).

150.2.L.- Khi phục vụ Chúa, tôi đã hết lòng khiêm tốn, đã nhiều lần phải rơi lệ, đã gặp bao thử thách do những âm mưu của người Do-thái (Cv 20,19).

150.3.L.- Lòng bác ái không được giả hình giả bộ. Anh em hãy gớm ghét điều dữ, tha thiết với điều lành ; thương mến nhau với tình huynh đệ, coi người khác trọng hơn mình ; nhiệt thành, không trễ nải ; lấy tinh thần sốt sắng mà phục vụ Chúa (Rm 12,9-11).

 

Năm 2000, viết tại Dòng Sức Sống Chúa Kitô

Xin ca ngợi Thiên Chúa Ba Ngôi Cực thánh

và ngợi khen Trinh Vương Vô Nhiễm Maria, Mẹ của Sự Sống.

 

Tu sĩ Giuse Maria Trương Văn Trung, XV. 

Người Sáng Lập

Hội Dòng Sức Sống Chúa Kitô

 

back to top
Filters