News Filters

CHÚA CHA TRONG LINH ĐẠO CỦA CỘNG ĐỒNG XV  

12 Tháng Mười Một 2020

 

CHÚA CHA

TRONG LINH ĐẠO CỦA CỘNG ĐỒNG XV

 

I.- TINH THẦN (Spirit) CỦA CỘNG ĐỒNG XV

      Tinh thần của Cộng Đồng XV là linh đạo Phục Sinh. Anh Chị Em được mời gọi được biến đổi trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Ki-tô Tử Nạn (x. Gl 2,19) và Phục Sinh (x. Rm 8,29) qua việc toàn hiến cùng Mẹ Maria Vô Nhiễm trong Thần Khí cho Chúa Cha.

 

II.- LINH ĐẠO (Spirituality) CỦA CỘNG ĐỒNG XV: Linh đạo Phục Sinh

      Trong Đức Maria Vô Nhiễm và trong Thần Khí (x. Lc 1,35), Thành Viên của Cộng Đồng XV được biến đổi trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Ki-tô Tử Nạn và Phục Sinh (x. Gl 2,19, Rm 8,29 ; Pl 3,21 ; 2 Pr 1,4), và cùng với Mẹ Maria (x. Lc 2,22 ; Ga 19,25-27 ; Cv 1,14 ; 2,3-4) Anh Chị Em toàn hiến cho Chúa Cha noi gương Chúa Ki-tô (x. Ga 17,17-19 ; Rm 12,1).

 

III.- ANH CHỊ EM Ở LẠI TRONG CHÚA KITÔ (x. Ga 15,4)    

1.- Thành Viên của Cộng Đồng XV là Những Con Người XV(*): Những Con Người ở lại trong Chúa Ki-tô (x. Ga 15,4). Anh Chị Em ở lại trong sự sống lại và sự sống của Chúa Ki-tô (x. Ga 11,25). Anh Chị Em được Thần Khí thanh tẩy để trở nên tinh ròng, và sẽ được kết hợp chặt chẽ với Chúa Cha và Chúa Giê-su và Đức Maria trong Thần Khí (x. Ga 14,20 ; Lc 1,35).

      (*)  X: Christi, V.: Vitalitas ; XV: Christi Vitalitas hoặc Sức Sống Chúa Ki-tô

2.- Thành Viên của Cộng Đồng XV là những Con Người XV, những Con Người mặc lấy Chúa Ki-tô Tử Nạn (x. Gl 5,24) và Phục Sinh (x. Rm 13,14): Anh Chị Em được Chúa Ki-tô Phục Sinh sống trong Anh Chị Em (x. Gl 2,20). Anh Chị Em là những người được Chúa Ki-tô Phục Sinh biến đổi thân xác yếu hèn của Anh Chị Em nên giống thân xác vinh hiển của Người (x. Pl 3,21).

 

IV.- ANH CHỊ EM TOÀN HIẾN CHO CHÚA CHA NOI GƯƠNG CHÚA KITÔ

1.-  Qua việc tuân giữ các lời khuyên Phúc Âm: Anh Chị Em không chỉ bằng lòng với việc đã chọn Đức Kitô làm ý nghĩa đời mình, nhưng còn tìm cách diễn lại nơi chính mình, trong mức độ có thể nếp sống Con Thiên Chúa đã sống khi Người xuống thế (x. Hiến chế Tín lý về Giáo Hội số 44).

1.1.- Khi ôm ấp sự khiết tịnh: Anh Chị Em nhận tình yêu khiết tịnh của Đức Ki-tô làm của mình và tuyên xưng với thế giới rằng Đức Ki-tô là Con Một, đồng nhất với Chúa Cha (x. Ga 10,30 ; 14,11).

1.2.- Khi bắt chước sự nghèo khó của Đức Ki-tô: Anh Chị Em tuyên xưng rằng Người Con đón nhận mọi sự từ Chúa Cha và dâng mọi sự lại cho Chúa Cha vì yêu thương (x. Ga 17,7.10).

1.3.- Khi gắn bó với mầu nhiệm vâng phục hiếu thảo của Đức Ki-tô bằng lễ hy sinh tự do của Anh Chị Em: Anh Chị Em tuyên xưng Đức Ki-tô là Đấng được yêu thương và Đấng yêu thương vô biên, là Đấng chỉ vui thoả khi ở trong ý muốn của Chúa Cha (x. Ga 4,34), vì Đức Ki-tô hoàn toàn kết hợp với Chúa Cha và tuỳ thuộc Chúa Cha trong mọi sự (x. Tông Huấn Đời Sống Thánh Hiến số 16). 

2.- Hình thức theo Đức Ki-tô luôn luôn bắt nguồn từ sáng kiến của Chúa Cha, có một chiều kích chủ yếu mang tính Ki-tô và Thần Khí: điều này diễn tả cách đặc biệt sống động đặc tính Ba Ngôi của đời sống thánh hiến của Anh Chị Em, và có thể nói đó là sự tiên báo cuộc hoàn tất cánh chung mà toàn thể Giáo Hội đang hướng tới (x. Tông Huấn Đời Sống Thánh Hiến số 14).

3.- Đời thánh hiến của Anh Chị Em loan báo những gì Chúa Cha, nhờ Chúa Con, trong Thánh Thần đã thực hiện do tình yêu, do lòng nhân lành, do vẻ đẹp của Người: Quả thế, đời sống toàn hiến của Anh Chị Em đặc biệt cho thấy Nước Thiên Chúa vượt lên trên mọi sự trần thế và những đòi hỏi cao cả biết bao; nó cũng cho mọi người thấy quyền lực cao trọng tuyệt vời của Đức Ki-tô và quyền năng vô cùng của Chúa Thánh Thần đang hoạt động kỳ diệu trong Anh Chị Em và trong Giáo Hội (x. Tông Huấn Đời Sống Thánh Hiến số 20).

 

Tu Viện Philip Phan Văn Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2018

Tu Sĩ Giuse-Maria Trương Văn Trung, XV.

Người Sáng Lập

Cộng Đồng XV

 

 

 

 

 

 

 

back to top
Filters