News Filters

NHIỆM HÔN (SPIRITUAL MARRIAGE )_Tu Sĩ Giuse-Maria Trương Văn Trung, XV.

Thứ sáu, ngày 02 tháng mười năm 2020

NHIỆM  HÔN

*****

Nhiệm hôn : Giê-su “ở lại trong” con

Tình Ngài làm say ngất tim con

Xin dâng đời con cùng với Mẹ

Để đời toàn hiến mãi sắt son.

*****

Gia Lào 27/03/1982

   Tu sĩ Giuse Maria Trương Văn Trung, XV.

   Hội Dòng Sức Sống Chúa Kitô  

 

XVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXV

 

SPIRITUAL MARRIAGE

*****

Spiritual Marriage: Jesus "stayed in" me brimfully

My heart was unconscious of Your love

Please dedicate my life with Mary

In order that consecrated life has forever been faithful.

*****

Gia Lao March 27, 1982

   Friar Joseph Mary Truong Van Trung, XV.

   The Congregation of the Vitality of Christ 

back to top
Filters