News Filters

BƯỚC THEO GIÊ-SU (I FOLLOW JESUS_ Tu Sĩ Giuse-Maria Trương Văn Trung, XV.

Thứ tư, ngày 07 tháng mười năm 2020

 

BƯỚC  THEO   GIÊ-SU

Lắm kẻ theo Ngài một thời gian

Ngồi xuống tính sổ như kẻ gian

Theo Ngài : sao thấy phiêu lưu quá

Chỉ biết hiện tại: ôi gian nan !

 

********

Có người thấy vậy:  cho là hay

“Khó nghèo” giải thoát khỏi “mê say”

Mê say tiền của như nguồn sống

Để ta dâng hiến tình nồng say

 

********

Có người thấy vậy:  cho là :cay”

“Khiết tịnh” giải thoát khỏi mê say

Mê say tình sắc như mạch sống

Để ta yêu mến tình nồng say

 

********

Có người thấy vậy:  cho là “may”

“Vâng phục” giải thoát khỏi mê say

Mê say trí mình như sự sống

Để ta tín thác tình nồng say

********

Phục  Sinh   2003

  Tu sĩ Giuse Maria Trương Văn Trung, XV.

   Hội Dòng Sức Sống Chúa Kitô  

 

 

 

XVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXV

 

I FOLLOW JESUS

 

********

Someone followed Jesus for a while

Following Him: how adventurous !

Sit down and reckon like a evildoer

Only know the present moment: oh arduous !

 

********

Some people saw that: supposed to “be fine”

"Poverty" freed from passion

Passionate about money as the source of life

Let me consecrate to Jesus with passionate love.

 

********

Some people saw that: supposedly “peppery”

"Chastity" is liberated from passion

Passionate about sensual pleasures as the spring of life

Let me love Jesus with passionate love.

********

Someone saw that: supposedly “lucky”

"Obedience" is free from passion

Passionate my mind as the life

Let me trust in Jesus with passionate love

 

Easter 2003

   Friar Joseph Mary Truong Van Trung, XV. 

   The Congregation of the Vitality of Christ

 

 

 

back to top
Filters