News Filters

VIDEO_Kinh Nghiệm về Chúa trong Đời Tù Đầy của Đức Hồng Y Phanxico Xavie Nguyễn Văn Thuận_1 + 2 + 3 + 4 + 5

Thứ sáu, ngày 08 tháng một năm 2021

VIDEO_Kinh Nghiệm về Chúa trong Đời Tù Đầy của Đức Hồng Y Phanxico Xavie Nguyễn Văn Thuận_01

VIDEO_Kinh Nghiệm về Chúa trong Đời Tù Đầy của Đức Hồng Y Phanxico Xavie Nguyễn Văn Thuận_02

VIDEO_Kinh Nghiệm về Chúa trong Đời Tù Đầy của Đức Hồng Y Phanxico Xavie Nguyễn Văn Thuận_03

VIDEO_Kinh Nghiệm về Chúa trong Đời Tù Đầy của Đức Hồng Y Phanxico Xavie Nguyễn Văn Thuận_04

VIDEO_Kinh Nghiệm về Chúa trong Đời Tù Đầy của Đức Hồng Y Phanxico Xavie Nguyễn Văn Thuận_05

back to top
Filters