1.3_Khẫu Nguyện XV qua Lần Chuỗi và Đường Thánh Giá

Filters
20
Items
of
2
30 Tháng Mười 2020
Tu sĩ Sức Sống Chúa Ki-tô hết lòng quí trọng chuỗi Mân côi, Anh Em đọc và suy niệm ba chuỗi năm mươi mỗi ngày.
KHẨU NGUYỆN QUA ĐƯỜNG THÁNH GIÁ
back to top
Filters