2_ Hình ảnh Lễ Rửa tội các lớp Dự Tòng

Filters
20
Items
of
2
Lễ Rửa Tội cho Anh chị em Dự Tòng ngày 04 tháng 12 năm 2020 tại Giáo Xứ Chí Hòa
Những hình ảnh Tiệc Mừng Mãn Khoá Lớp Dự Tòng và Hôn Nhân của Giáo Xứ Chí Hòa, Khoá I năm 2020 ngày 08 tháng 12 năm 2020
back to top
Filters