Những hình ảnh Thầy Trung, Thầy Châu và các Giảng Viêb Giáo Lý dự Tiệc Mừng Mãn Khoá Lớp Dự Tòng và Hôn Nhân của Giáo Xứ Chí Hòa, Khoá I năm 2020 ngày 08 tháng 12 năm 2020

09 Tháng Mười Hai 2020

back to top
Filters