2_ Những Hình Ảnh việc Dạy Giáo lý của Hội Dòng SSCK

Filters
20
Items
of
2
Lễ Rửa Tội cho Anh chị em Dự Tòng ngày 04 tháng 12 năm 2020 tại Giáo Xứ Chí Hòa
Tu sĩ Giuse Maria Trương Văn Trung, XV. Dạy Giáo Lý Hôn Nhân ở Giáo Xứ Chí Hòa
back to top
Filters