2_Tôn Chỉ XV (principle) và Đặc Sủng XV (Charism)

Filters
20
Items
of
2
Đặc sủng của Hội Dòng Sức Sống Chúa Kitô là sống mầu nhiệm Tử Nạn và Phục sinh của Chúa Ki-tô và rao giảng về Chúa Ki-tô Tử Nạn và Phục Sinh: nói về thế giới cho Chúa Giê-su và nói về Chúa Giêsu cho thế giới (x. Giáo Hội tại Á Châu số 51).
Tôn chỉ (Principle) của Hội Dòng Sức Sống Chúa Ki-tô là cầu nguyện (oratio) và tông đồ (apostolatus)
back to top
Filters