3_Linh Đạo XV [Spirituality) và Đặc Tính XV Character)

Filters
20
Items
of
2
Tinh thần của Dòng Sức Sống Chúa Ki-tô là linh đạo Phục Sinh.
Đặc tính (Character) của Hội Dòng Sức Sống Chúa Kitô là cầu nguyện cũng như “những cộng đoàn đan viện và chiêm niệm”(x. GHAC 44), và hoạt động tông đồ.
back to top
Filters