6_ Những Hình Ảnh việc Dạy Thiền-Kitô-XV của Hội Dòng SSCK

Filters
20
Items
of
15
Những Hình Ảnh Dạy Thiền-Kitô-XV cho Giáo Dân Ngày 18+19+20 /10 / 2020 của Dòng Sức Sống Chúa Kitô
Hình ảnh về Khoá II năm 2013, Bài 1 của Lớp Thiền Ki-tô tại Dòng Sức Sống Chúa Ki-tô,.
Hình ảnh về Khoá II năm 2013, Bài 2 Thiền Ki-tô tại Dòng Sức Sống Chúa Ki-tô.
Hình ảnh Lớp Học Thiền Ki-tô XV. Bài 1_ Khóa IV ngày 02 tháng 08 năm 2015 .
Hình ảnh Lớp Học Thiền Ki-tô XV. Bài 2_ Khóa IV ngày 09/08/2015 .
Hình ảnh Lớp Học Thiền Ki-tô XV. Bài 3_ Khóa IV ngày 16 / 08 / 2015.
Hình ảnh Lớp Học Thiền Ki-tô XV. Bài 4_ Khóa IV ngày 23 / 08 / 2015.
Hình ảnh Lớp Học Thiền Ki-tô XV. Bài 5_ Khóa IV ngày 30 / 08 / 2015.
Hình ảnh Lớp Học Thiền Ki-tô XV. Bài 7_ Khóa IV ngày 13 / 09 / 2015.
Hình ảnh Lớp Học Thiền Ki-tô XV. Bài 8_ Khóa IV ngày 20 / 09 / 2015.
Hình ảnh Lớp Học Thiền Ki-tô XV. Bài 9_ Khóa IV ngày 02 / 08 / 2015.
Hình ảnh Lớp Học Thiền Ki-tô XV. Bài 10_ Khóa IV ngày 04 / 10 / 2015
Tu sĩ Trương Văn Trung Dòng Sức Sống Chúa Ki-tô dạy Thiền Ki-tô XV cho Giáo dân tại Nhà Tĩnh Tâm Damiano Thủ Đức
Hình ảnh Tu sĩ Trương Văn Trung Dòng Sức Sống Chúa Ki-tô dạy "Thiền Ki-tô XV" cho Giáo dân tại Nhà Tĩnh Tâm Damiano Thủ Đức
Những Hình Ảnh dạy Thiền-Kitô-XV tại Nhà Tĩnh Tâm Damiano Thủ Đức ngày 20-21/10/2018
back to top
Filters