News Filters

CÁC BỔ NHIỆM MỚI Ở MỄ DU

Thứ sáu, ngày 05 tháng tám năm 2022

CÁC BỔ NHIỆM MỚI Ở MỄ DU

Cha Zvonimir Pavičić, Tân Chánh Xứ Mễ Du

Ngày 11-07-2022

Cha Marinko Šakota không còn là Linh Mục Chánh Xứ  của giáo xứ Thánh Gia-cô-bê ở Mễ Du nữa. Linh Mục tân Chánh Xứ là người đã phục vụ tại Mễ Du với tư cách là Cha Phó Xứ, Cha Zvonimir Pavičić. Một Linh Mục đến Mễ Du làm Cha Phó Xứ là Cha Ivan Hrkać. Cha Ivan thay thế cho Cha Mladen Herceg đã được chuyển đến giáo xứ Thánh An-tôn Pa-đu-a tại Humac. Cha Rental Galić cũng đã chuyển đi từ Mễ Du.

Các vị Linh Mục khác đã phục vụ tại Mễ Du trong nhiều năm qua cũng đã được thuyên chuyển. Cha Svetozar Kraljević hiện nay là Cha Phó Xứ tại nhà thờ Thánh Phêrô và Phaolô ở Mostar và thay thế cho Cha Danko Perutina đang làm Cha Sở tại đây.

Cha Petar Ljubičić đã làm Linh Mục Phó Xứ tại Vitina đã được chuyển đến Humac làm Cha Phó Xứ tại đây.

(Jn. M. Mai Thy Sơn dịch theo TheMedjugorjeWitness)

 

 

back to top
Filters