News Filters

KINH KÍNH CÁC THÁNH TỬ VÌ ĐẠO VIỆT NAM (Vietnamesee and English)

Thứ bảy, ngày 18 tháng mười hai năm 2021

Kinh kính CÁC THÁNH TỬ VÌ ĐẠO VIỆT NAM

    Lạy Các Thánh Tử Đạo Việt Nam,/  xin chuyển cầu cho chúng con /  luôn sống tin yêu phó thác và trung kiên như các ngài./  Xin Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cầu nguyện cho chúng con / biết sống Thánh Ý Chúa trong giây phút hiện tại / với tình yêu và niềm vui./ Amen.

 

Tu viện Philip Phan Văn Minh, ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Tu sĩ Giuse Maria Trương Văn Trung, XV.

Người Sáng Lập

Hội Dòng Sức Sống Chúa Kitô

 

 

PRAYER TO THE VIETNAMESE MARTYRS

        O beloved Vietnamese Martyrs, pray for us that we may always live our faith in entrusting and being faithful as you. / O beloved Vietnamese Martyrs, pray for us to live the will of God in the present moment / with love and joy. / Amen.

 

Monastery Philip Phan Văn Minh, January 01 2018

Friar Joseph-Mary Trương Văn Trung, XV. 

The Founder of

the Congregation of the Vitaliry of Christ 

back to top
Filters