Những Hình Ảnh Nữ tu Tê-rê-xa Lê Thị Trinh về Gia Lào ngày 10 Tháng 03 Năm 2021và Nghi thức Tẩn Liệm cho Chị ngày 19 Tháng 03 Năm 2021 tại Tu Viện Phaolô Lê Bảo Tịnh.

24 Tháng Ba 2021

back to top
Filters