News Filters

TA CÓ ĐIÊN KHÔNG ? (AM I CRAZY ?) _ Giuse Maria Tâm Kiên, XV.

Thứ sáu, ngày 02 tháng mười năm 2020

 

TA CÓ ĐIÊN KHÔNG ?

 

Ta có điên không ? khi “xin vâng”

Người đời cho vậy là “tâng tâng”

Nô lệ “cái tôi”: “tự do ảo” !

Còn ta dâng Chúa : tình “xin vâng”.

***

Ta có điên không ? sống “thanh bần”

Người đời cho vậy là “hơi gân”

Tìm kiếm Nước Chúa là trước hết (Mt 6,33)

Tin Chúa : ta đi trên “phù vân”.

***

Ta có điên không ? sống “khiết trinh”

Người đời chạy theo “mốt” linh tinh

Cuồng trong “xác thịt”, hồn quay quắt

Ta theo Giê-su : đời đẹp xinh.

 

                                              Sài gòn, Tĩnh tâm 15/07/2014

Tu sĩ Giuse Maria Trương Văn Trung, XV. 

Hội Dòng Sức Sống Chúa Kitô       

 

XVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXV

AM  I  CRAZY ?

 

Am I crazy ? when "yes" was my saying

People call it "flattering."

Slave "ego": "virtual freedom" !

And I offer Jesus: the love of "yes" saying.

 

*******

Am I crazy ? living "in poverty"

People say that is "acting courageously"

Seeking the Kingdom of God is the first of all (Mt 6:33).

Believe in God: we walk on "vain money".

 

*******

Am I crazy ? living "chastity"

People run after "fad" of the petty

Fanning in "flesh", the soul whirled

I follow Jesus: my life is very pretty.

                                          

 Saigon, retreat July 15, 2014

Friar Joseph Mary Truong Van Trung, XV.

The Congregation of the Vitality of Christ

 

 

back to top
Filters