TU LUYỆN XV VỀ TÔNG ĐỒ

Filters
20
Items
of
87
Hình ảnh Việc Bác Ái ngày 20 tháng 11 năm 2022 của Cộng Đồng Sức Sống Chúa Kitô
Hình ảnh Việc Bác Ái ngày 27 tháng 11 năm 2022 của Cộng Đồng Sức Sống Chúa Kitô
Những hình ảnh việc Bác Ái của Cộng Đồng Sức Sống Chúa Kitô
Những Hình Ảnh Tĩnh Tâm Tháng, Ngày 11 Tháng 12 Năm 2022 của Cộng Đồng Sức Sống Chúa Ki-tô
VIDEO Tĩnh Tâm Tháng, Ngày 11 Tháng 12 Năm 2022 của Cộng Đồng Sức Sống Chúa Ki-tô.
Những hình ảnh việc Bác Ái của Cộng Đồng Sức Sống Chúa Kitô ngày 18 tháng 12 năm 2022
Những hình ảnh Tu sĩ Phao-lô Nguyễn Mặc Châu, XV. tham dự Lễ Rữa Tội cho các Học Viên Lớp Giáo Lý Dự Tòng
back to top
Filters