News Filters

Yêu (To Love) _ Giuse Maria Tâm Kiên, XV.

07 Tháng Mười 2020

 

Yêu

*****

Yêu say đắm, yêu ngất hồn trinh trắng

Yêu  không ngừng say đắm từng phút giây

Yêu mãi mãi dù Người Yêu như trống vắng

Yêu hiến mình trên thập giá như Giê-su.

*****

Gia Lào 29 - 09 – 1980

      Giuse Maria Tâm Kiên, XV.

XVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXV

TO LOVE

*****

Love passionately, love with all of the virgin soul

Love is incessantly passionate every moment

Love forever even though Lover doesn’t see in my soul

Love sacrificed my life on the cross as Jesus did.

*****

Gia Lao, September 29, 1980

       Joseph Mary Tâm Kiên, XV.

back to top
Filters