1_ Những Hình Ảnh việc “Thăm Viếng Bác Ái” của Cộng Đồng XV

Filters
20
Items
of
22
Những hình ảnh việc Bác Ái của Hội Dòng Nữ Sức Sống Chúa Kitô ngày 23 tháng 05 năm 2021
Những hình ảnh việc Bác Ái ngày 17 tháng 01 năm 2021
Hình ảnh việc Bác Ái của Cộng Đồng Sức Sống Chúa Kitô
Những hình ảnh việc Bác Ái của Hội Dòng Nữ Sức Sống Chúa Kitô ngày 23 tháng 05 năm 2021
Những hình ảnh việc Bác Ái của Cộng Đồng Sức Sống Chúa Kitô
Việc Bác Ái của Cộng Đồng Sức Sống Chúa Kitô ngày 27 tháng 12 năm 2020
Những hình ảnh việc Bác Ái ngày 20 tháng 06 năm 2021 tại Giáo xứ Gia Lào
19 Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, và kẻ trộm khoét vách lấy đi. 20 Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, và kẻ trộm không khoét vách lấy đi. 21 Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó. (Mt 6,22-23)
Thăm viếng và Chúc Tết Các Linh mục ở Nhà Hưu Dưỡng Chí Hoà ngày 24 tháng 01 năm 2021
19 Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, và kẻ trộm khoét vách lấy đi. 20 Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, và kẻ trộm không khoét vách lấy đi. 21 Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó. (Mt 6,19-21)
Những hình ảnh việc Bác Ái của Hội Dòng Nữ Sức Sống Chúa Kitô ngày 16 tháng 05 năm 2021
việc Bác Ái của Cộng Đồng Sức Sống Chúa Kitô ngày 18 tháng 04 năm 2021
Những hình ảnh việc Bác Ái của Cộng Đồng Sức Sống Chúa Kitô
Những hình ảnh việc Bác Ái ngày 30 tháng 05 năm 2021 tại Giáo xứ Gia Lào
Hình ảnh việc Bác Ái của ngày 01 tháng 11 năm 2020
Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, và kẻ trộm khoét vách lấy đi. (Mt 6,19)
1 *Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng. (Mt 6, 1)
Hình ảnh việc Bác Ái ngày 25 tháng 10 năm 2020
Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, và kẻ trộm khoét vách lấy đi. 20 Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, và kẻ trộm không khoét vách lấy đi. 21 Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó. (Mt 6,19-21)
việc Bác Ái của Cộng Đồng Sức Sống Chúa Kitô
back to top
Filters