3_ Những Hình Ảnh Thăm Viếng Bác Ái của Cộng Đoàn Sự Sống chúa Kitô

Filters
20
Items
of
13
19 Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, và kẻ trộm khoét vách lấy đi. 20 Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, và kẻ trộm không khoét vách lấy đi. 21 Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó. (Mt 6,22-23)
Hình ảnh việc Bác Ái ngày 25 tháng 10 năm 2020
Hình ảnh việc Bác Ái của ngày 01 tháng 11 năm 2020
Hình ảnh việc Bác Ái của Cộng Đồng Sức Sống Chúa Kitô
19 Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, và kẻ trộm khoét vách lấy đi. 20 Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, và kẻ trộm không khoét vách lấy đi. 21 Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó. (Mt 6,19-21)
Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, và kẻ trộm khoét vách lấy đi. 20 Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, và kẻ trộm không khoét vách lấy đi. 21 Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó. (Mt 6,19-21)
Việc Bác Ái của Cộng Đồng Sức Sống Chúa Kitô ngày 27 tháng 12 năm 2020
Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, và kẻ trộm khoét vách lấy đi. (Mt 6,19)
Những hình ảnh việc Bác Ái ngày 17 tháng 01 năm 2021
Thăm viếng và Chúc Tết Các Linh mục ở Nhà Hưu Dưỡng Chí Hoà ngày 24 tháng 01 năm 2021
Những hình ảnh việc Bác Ái của Cộng Đồng Sức Sống Chúa Kitô
việc Bác Ái của Cộng Đồng Sức Sống Chúa Kitô ngày 18 tháng 04 năm 2021
việc Bác Ái của Cộng Đồng Sức Sống Chúa Kitô
back to top
Filters