News Filters

CHÚA GIÊSU TRONG LINH ĐẠO CỦA CỘNG ĐỒNG XV

12 Tháng Mười Một 2020

CHÚA GIÊSU

TRONG LINH ĐẠO CỦA CỘNG ĐỒNG XV

I.- TINH THẦN (Spirit) CỦA CỘNG ĐỒNG XV

      Tinh thần của Cộng Đồng XV là linh đạo Phục Sinh. Anh Chị Em được mời gọi được biến đổi trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Ki-tô Tử Nạn (x. Gl 2,19) và Phục Sinh (x. Rm 8,29) qua việc toàn hiến cùng Mẹ Maria Vô Nhiễm trong Thần Khí cho Chúa Cha.

II.- LINH ĐẠO (Spirituality) CỦA CỘNG ĐỒNG XV: Linh đạo Phục Sinh

      Trong Đức Maria Vô Nhiễm và trong Thần Khí (x. Lc 1,35), Thành Viên của Cộng Đồng XV được biến đổi trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Ki-tô Tử Nạn và Phục Sinh (x. Gl 2,19, Rm 8,29 ; Pl 3,21 ; 2 Pr 1,4), và cùng với Mẹ Maria (x. Lc 2,22 ; Ga 19,25-27 ; Cv 1,14 ; 2,3-4) Anh Chị Em toàn hiến cho Chúa Cha noi gương Chúa Ki-tô (x. Ga 17,17-19 ; Rm 12,1).

III.- ANH CHỊ EM Ở LẠI TRONG CHÚA KITÔ (x. Ga 15,4)    

1.- Thành Viên của Cộng Đồng XV là Những Con Người XV(*): Những Con Người ở lại trong Chúa Ki-tô (x. Ga 15,4). Anh Chị Em ở lại trong sự sống lại và sự sống của Chúa Ki-tô (x. Ga 11,25). Anh Chị Em được Thần Khí thanh tẩy để trở nên tinh ròng, và sẽ được kết hợp chặt chẽ với Chúa Cha và Chúa Giê-su và Đức Maria trong Thần Khí (x. Ga 14,20 ; Lc 1,35).

      (*)  X: Christi, V.: Vitalitas ; XV: Christi Vitalitas hoặc Sức Sống Chúa Ki-tô

2.- Thành Viên của Cộng Đồng XV là những Con Người XV, những Con Người mặc lấy Chúa Ki-tô Tử Nạn (x. Gl 5,24) và Phục Sinh (x. Rm 13,14): Anh Chị Em được Chúa Ki-tô Phục Sinh sống trong Anh Chị Em (x. Gl 2,20). Anh Chị Em là những người được Chúa Ki-tô Phục Sinh biến đổi thân xác yếu hèn của Anh Chị Em nên giống thân xác vinh hiển của Người (x. Pl 3,21).

IV.- ANH CHỊ EM ĐƯỢC BIẾN ĐỔI TRỞ NÊN ĐỒNG HÌNH ĐỒNG DẠNG VỚI CHÚA KI-TÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH

1.- Anh Chị Em sống mầu nhiệm Tử Nạn của Chúa Kitô khi Anh Chị Em đóng đinh tính xác thịt vào thập giá cùng với các dục vọng và đam mê (x. Gl 5,24): Anh Chị Em cùng được thông phần những đau khổ của Người, nhờ nên đồng hình đồng dạng với Người trong cái chết của Người (x. Pl 3,10). Khi Anh Chị Em được dìm vào nước thanh tẩy, để thuộc về Đức Ki-tô Giê-su, là Anh Chị Em được dìm vào trong cái chết của Người. Anh Chị Em đã nên một với Đức Ki-tô nhờ được chết như Người đã chết, thì Anh Chị Em cũng sẽ nên một với Người, nhờ được sống lại như Người đã sống lại (x. Rm 6,3.5).

2.- Anh Chị Em sống mầu nhiệm Phục Sinh của Chúa Kitô khi Anh Chị Em được dìm vào trong cái chết của Người, Anh Chị Em đã cùng được mai táng với Người: Bởi thế, cũng như Người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì Anh Chị Em cũng được sống một đời sống mới (x. Rm 6,4). Thiên Chúa đã làm cho Chúa Ki-tô sống lại ; chính Người cũng sẽ dùng quyền năng của mình mà làm cho Anh Chị Em sống lại (x. 1Cr 6,14).

3.- Chúa Ki-tô có quyền năng khắc phục muôn loài, và sẽ dùng quyền năng ấy mà biến đổi thân xác yếu hèn của Anh Chị Em nên giống thân xác vinh hiển của Người (x. Pl 3,21): Anh Chị Em được thông phần bản tính Thiên Chúa, sau khi đã thoát khỏi cảnh hư đốn do dục vọng gây ra trong trần gian (x. 2 Pr 1,4). Kết quả là Anh Chị Em được mặc lấy Chúa Ki-tô Phục Sinh (x. Rm 13,14), và Chúa Ki-tô Phục Sinh sống trong Anh Chị Em (x. Gl 2,20).

4/ Qua các lời khuyên Phúc Âm, Đức Ki-tô mời gọi Anh Chị Em chia sẻ kinh nghiệm của Người như là kẻ khiết tịnh, nghèo khó và vâng phục: Việc chấp nhận các lời khuyên ấy đòi hỏi và biểu lộ nguyện ước minh nhiên được hoàn toàn nên đồng hình đồng dạng với Đức Ki-tô (x. Rm 8,29).

5/ Chính Thần Khí đào tạo và củng cố tinh thần của Thành Viên của Cộng Đồng XV : Thần Khí làm cho Anh Chị Em nên đồng hình đồng dạng với Đức Ki-tô khiết tịnh, nghèo khó, vâng phục, và bằng cách thúc đẩy Anh Chị Em nhận lấy sứ mạng của Người làm của Anh Em. Khi để cho Thánh Thần hướng dẫn hầu tiến đi không ngừng trên hành trình thanh luyện, ngày qua ngày, Anh Chị Em trở thành những con người mang danh Đức Ki-tô, nối dài trong lịch sử sự hiện diện đặc biệt của Chúa Phục Sinh (x. Tông Huấn Đời Sống Thánh Hiến số 19).

Tu Viện Philip Phan Văn Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2018

Tu Sĩ Giuse-Maria Trương Văn Trung, XV.

Người Sáng Lập Cộng Đồng XV

 

back to top
Filters