News Filters

MẸ MARIA VÔ NHIỄM TRONG LINH ĐẠO CỦA CỘNG ĐỒNG XV

Thứ bảy, ngày 31 tháng mười năm 2020

 

                                                 

MẸ MARIA VÔ NHIỄM

TRONG LINH ĐẠO CỦA CỘNG ĐỒNG XV

 

I.- TINH THẦN (Spirit) CỦA CỘNG ĐỒNG XV

      Tinh thần của Cộng Đồng XV là linh đạo Phục Sinh. Anh Chị Em được mời gọi được biến đổi trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Ki-tô Tử Nạn (x. Gl 2,19) và Phục Sinh (x. Rm 8,29) qua việc toàn hiến cùng Mẹ Maria Vô Nhiễm trong Thần Khí cho Chúa Cha.

 

II.- LINH ĐẠO (Spirituality) CỦA CỘNG ĐỒNG XV: Linh đạo Phục Sinh

      Trong Đức Maria Vô Nhiễm và trong Thần Khí (x. Lc 1,35), Mỗi Thành Viên của Cộng Đồng XV được biến đổi trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Ki-tô Tử Nạn và Phục Sinh (x. Gl 2,19, Rm 8,29 ; Pl 3,21 ; 2 Pr 1,4), và cùng với Mẹ Maria (x. Lc 2,22 ; Ga 19,25-27 ; Cv 1,14 ; 2,3-4) Anh Chị Em toàn hiến cho Chúa Cha noi gương Chúa Ki-tô (x. Ga 17,17-19 ; Rm 12,1).

 

III.- ANH CHỊ EM Ở LẠI TRONG CHÚA KITÔ (x. Ga 15,4)    

1.- Mỗi Thành Viên của Cộng Đồng XV là Những Con Người XV(*): Những Con Người ở lại trong Chúa Ki-tô (x. Ga 15,4). Anh Chị Em ở lại trong sự sống lại và sự sống của Chúa Ki-tô (x. Ga 11,25). Anh Chị Em được Thần Khí thanh tẩy để trở nên tinh ròng, và sẽ được kết hợp chặt chẽ với Chúa Cha và Chúa Giê-su và Đức Maria trong Thần Khí (x. Ga 14,20 ; Lc 1,35).

      (*)  X: Christi, V.: Vitalitas ; XV: Christi Vitalitas hoặc Sức Sống Chúa Ki-tô

2.- Mỗi Thành Viên của Cộng Đồng XV là những Con Người XV, những Con Người mặc lấy Chúa Ki-tô Tử Nạn (x. Gl 5,24) và Phục Sinh (x. Rm 13,14): Anh Chị Em được Chúa Ki-tô Phục Sinh sống trong Anh Chị Em (x. Gl 2,20). Anh Chị Em là những người được Chúa Ki-tô Phục Sinh biến đổi thân xác yếu hèn của Anh Chị Em nên giống thân xác vinh hiển của Người (x. Pl 3,21).

 

IV.- TRONG ĐỨC MARIA VÔ NHIỄM

1.- Anh Chị Em hãy cố gắng tìm một trợ lực hoàn toàn đặc biệt nơi Đức Ma-ri-a Vô Nhiễm, Mẹ đã hiệp thông một cách hoàn hảo nhất với Con của Người (x. Tông Huấn Hồng ân cứu chuộc, số 17). Mỗi Anh Chị Em được mời gọi làm tươi mới đời tận hiến theo mẫu thánh hiến của Mẹ Thiên Chúa (x. Huấn thị Những chỉ dẫn về việc huấn luyện trong các Hội dòng, số 20). Mẹ Maria đã tiến bước trong hành trình của lòng tin, trung thành duy trì sự hiệp nhất với con của Mẹ cho đến tận dưới chân thánh giá (x. Huấn thị Những chỉ dẫn về việc huấn luyện trong các Hội dòng, số 110).

 2.- Mỗi Thành Viên của Cộng Đồng XV học biết thành thực yêu mến và tôn sùng Đức Nữ Trinh (x. GL 663 § 4). Trong Dòng Sức Sống Chúa Kitô, Mẹ Maria được tôn sùng cách đặc biệt dưới tước hiệu “Trinh Vương Vô Nhiễm Maria, Mẹ Của Sự Sống”, vì Mẹ là mẹ Đức Ki-tô, Đấng là Sự Sống (x. Ga 14,6). Anh Chị Em gặp gỡ Đức Ma-ri-a không chỉ như một mô phạm nhưng còn như một người Mẹ. Đức Trinh Nữ Ma-ri-a luôn hợp tác vào công trình của Chúa Thánh Thần. Vì thế trong suốt quá trình thụ huấn, Anh Chị Em phải nhận ra sự hiện diện của Đức Trinh Nữ Ma-ri-a. Người là Mẹ các tu sĩ, vì Người là Mẹ Đấng đã được thánh hiến và được sai đi (x. Huấn thị Những chỉ dẫn về việc huấn luyện trong các Hội dòng, số 20).

3.- Anh Chị Em học nơi Mẹ Maria Vô Nhiễm vâng phục thánh ý Chúa qua việc Mẹ đón nhận Đức Ki-tô: Mẹ là trinh nữ vâng phục mà hai tiếng “xin vâng” đáp lại lời Thiên Chúa đã biến đổi dòng lịch sử của chúng ta (x. Huấn thị Những yếu tố cốt yếu trong giáo huấn của Giáo Hội về đời tu, số 53). Anh Chị Em hãy học nơi Mẹ Maria vâng phục thánh ý Chúa qua việc Mẹ toàn hiến với Đức Ki-tô dưới chân thập giá: Mẹ là chứng nhân trung tín dưới chân thập giá. Anh Chị Em hãy học nơi Mẹ Maria qua việc Mẹ đón nhận Chúa Thánh Thần cùng các tông đồ và tín hữu trong ngày Lễ Hiện Xuống (x. Cv 2,1-4).

V.- ANH CHỊ EM CÙNG VỚI MẸ MARIA TOÀN HIẾN CHO CHÚA CHA NOI GƯƠNG CHÚA KITÔ

1.- Cùng với Mẹ Maria: Mỗi Thành Viên của Cộng Đồng XV được thanh tẩy để trở nên tinh ròng, và sẽ được kết  hợp chặt chẽ với Chúa Cha và Chúa Giê-su và Đức Maria trong Thần Khí (x. HP, Điều 3, 2/, 10). Đời thánh hiến của Anh Chị Em nhìn nhận Mẹ Maria là gương mẫu tuyệt vời cho việc toàn hiến cho Chúa Cha, kết hợp với Chúa Con và ngoan ngoãn nghe theo Chúa Thánh Thần, Anh Chị Em ý thức rằng nhận lấy “lối sống khiết tịnh và nghèo khó” của Đức Ki-tô đồng thời cũng có nghĩa là bắt chước lối sống của Đức Maria (x. Tông Huấn Đời Sống Thánh Hiến, số 28).

2.- Anh Chị Em cùng với Mẹ Maria thưa lời “Xin Vâng” với Chúa (x. Lc 1,26-38): Mẹ Maria đã chấp nhận hoàn toàn và tự do tiếng gọi của Chúa Cha để làm Mẹ Thiên Chúa: “Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1,38); Anh Chị Em hãy xin Mẹ dạy Anh Chị Em loại ra khỏi lòng Anh Chị Em tất cả những gì  không thuộc về Chúa, để Anh Chị Em cũng được tràn đầy Chúa Thánh Thần từ trời cao (x. Tông Khuyến Thư “Giáo Hội tại Á Châu”, số 51).

3.- Anh Chị Em cùng với Mẹ Maria dưới chân thập giá (x. Ga 19:25-27): Mẹ Maria là chứng nhân trung tín dưới chân thập giá (x. Huấn thị Những yếu tố cốt yếu trong giáo huấn của Giáo Hội về đời tu, số 53). Anh Chị Em hãy cùng với Mẹ toàn hiến cho Chúa Cha trên thập giá của đời tu thánh hiến của Anh Em. Anh Chị Em hãy xin Mẹ Maria ở với Anh Chị Em khi Anh Chị Em tìm cách nên một trong tinh thần và trong phục vụ tất cả những ai đau khổ (x. Tông Khuyến Thư “Giáo Hội tại Á Châu”, số 51).

4.- Anh Chị Em cùng với Mẹ Maria trong ngày lễ Hiện Xuống (x. Cv 1,14 ; 2,3-4): Mẹ Maria là trung tâm hiệp nhất giúp Hội Thánh non trẻ đang chờ đón Chúa Thánh Thần (x. Huấn thị Những yếu tố cốt yếu trong giáo huấn của Giáo Hội về đời tu, số 53). Mẹ đã cầu nguyện với các môn đệ trên Lầu Cao; Anh Chị Em hãy xin Mẹ giúp Anh Chị Em biết trông chờ Thần Khí, và đi đến nơi nào Thần Khí hướng dẫn Anh Chị Em (x. Tông Khuyến Thư “Giáo Hội tại Á Châu”, số 51).

5.- Mỗi Thành Viên của Cộng Đồng XV hãy yêu mến và bắt chước Mẹ Maria một cách triệt để, theo ơn gọi của Anh Em, và bù lại Anh Chị Em sẽ cảm nghiệm tình mẫu tử êm ái thật đặc biệt của Mẹ. Đức Trinh Nữ Ma-ri-a thông ban tình yêu để Anh Chị Em có thể hiến dâng cuộc sống cho Đức Ki-tô mỗi ngày, cộng tác với Người để cứu độ thế giới. Chính vì thế, lòng hiếu thảo với Đức Maria là nẻo đường ưu tiên giúp trung thành với tiếng gọi đã nhận và là một trợ giúp rất hữu hiệu để tiến tới trong việc đáp trả và sống sung mãn ơn gọi của Anh Chị Em (x. Tông Huấn Đời Sống Thánh Hiến, số 28).

 

 

Tu viện Philip Phan Văn Minh, ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Tu Sĩ Giuse-Maria Trương Văn Trung, XV.

Người Sáng Lập

Cộng Đồng XV

 

 

 

 

 

 

 

back to top
Filters