News Filters

TÌM HIỂU HỘI DÒNG SỨC SỐNG CHÚA KITÔ

30 Tháng Mười 2020

TÌM HIỂU

HỘI DÒNG SỨC SỐNG CHÚA KITÔ

 

I.- BẢN TÍNH (Nature)

Hội Dòng Sức Sống Chúa Ki-tô là một Dòng Giáo Sĩ  (x. Giáo Luật 588 § 2). Hội Dòng thuộc quyền Giáo phận, gồm các linh mục, phó tế và tu huynh. Tu sĩ Sức Sống Chúa Kitô tuyên khấn các lời khuyên Phúc Âm: khiết tịnh, thanh bần và tuân phục, và sống đời huynh đệ chung với nhau (x. Giáo Luật 607 § 2).

 

II.- MỤC ĐÍCH (Purpose)

* Mục đích (Purpose) của Hội Dòng Sức Sống Chúa Ki-tô là tôn vinh Thiên Chúa Cha và phục vụ Nước Thiên Chúa (x. Giáo Luật 573 § 1).

* Sứ mạng (Mission) của Hội Dòng Sức Sống Chúa Ki-tô là Phúc Âm hoá và thăng tiến con người  (x. Tu sĩ và việc thăng tiến con người số 6 ).

* Đặc sủng (Charism) của Hội Dòng Sức Sống Chúa Ki-tô là sống mầu nhiệm Phục sinh của Chúa Ki-tô và rao giảng về Chúa Ki-tô Phục Sinh: nói về thế giới cho Chúa Giê-su và nói về Chúa Giê-su  cho thế giới  (x. Giáo Hội tại Châu Á số 51).

1.- TÔN VINH THIÊN CHÚA CHA TRONG THẦN KHÍ  CÙNG VỚI CHÚA KITÔ  (x. Mt 6,9)     

Tu sĩ Sức Sống Chúa Ki-tô tôn vinh Chúa Cha khi Anh Em hằng làm những điều đẹp ý Người (x. Ga 17,4 ; 8,29).

1.1.- TOÀN HIẾN CHO CHÚA CHA

Tu sĩ Sức Sống Chúa Ki-tô tôn vinh Chúa Cha qua việc Anh Em sống mầu nhiệm Phục sinh của Chúa Ki-tô và cùng Mẹ Maria trong Thần Khí noi gương Đức Ki-tô toàn hiến cho Chúa Cha. Anh Em hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa (x. Rm 12, 1).

1.2.- SỐNG TRIỆT ĐỂ THÁNH Ý CHÚA

Tu Sĩ Sức Sống Chúa Ki-tô tôn vinh Chúa Cha khi Anh Em hằng làm những điều đẹp ý Người (x. Ga 17,4 ; 8,29) qua việc đóng đinh tính xác thịt của Anh Em vào thập giá cùng với các dục vọng và đam mê (x. Gl 5,24); Anh Em ở lại trong Chúa Ki-tô và Chúa Ki-tô ở lại trong Anh Em (x. Ga 15,5) để Anh Em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Đức Ki-tô để Chúa Cha được tôn vinh (x. Ga 15,8 ). Anh Em xin Chúa thực hiện nơi Anh Em điều đẹp lòng Người nhờ Đức Giê-su Ki-tô, và ban cho Anh Em có sức thi hành Thánh Ý Chúa (x. Hr 13,21).

 

2.- PHỤC VỤ NƯỚC THIÊN CHÚA (x. Mt 6,10)

        Tu sĩ Sức Sống Chúa Ki-tô trong quyền lực Chúa Thánh Thần tiếp tục sứ vụ tình yêu và phục vụ của Chúa Giê-su tại Á Châu (x. Giáo Hội tại Châu Á số 17) qua việc Phúc Âm hoá và thăng tiến con người.

2.1.-  PHÚC ÂM HOÁ

a/ Giảng dạy về cầu nguyện và chiêm niệm (Thiền-Kitô-XV): tất cả các Ki-tô hữu cần một tu đức truyền giáo thực sự gồm có cầu nguyện và chiêm niệm (x. Giáo Hội tại Châu Á số 23)

b/ Giảng cho anh Anh Em giáo dân: Anh Em giảng cho giáo dân qua việc giúp tĩnh tâm (giúp linh thao) dành cho anh Anh Em giáo dân, và thành lập các cộng đoàn cầu nguyện.

c/ Giảng cho dân ngoại (truyền giáo): Anh Em giảng cho dân ngoại qua việc lãnh nhận công cuộc truyền giáo, rao giảng Phúc Âm và thiết lập Giáo Hội nơi các dân tộc hay những nhóm người mà Giáo Hội còn chưa bén rễ, để những người chưa tin Chúa Ki-tô được tái sinh do lời Thiên Chúa nhờ phép rửa mà gia nhập Giáo Hội (x. Sắc lệnh về hoạt động truyền giáo của Giáo Hội số 6).

2.2.- THĂNG TIẾN CON NGƯỜI

 a/ Những việc từ thiện tinh thần và thể xác: Anh Em tham gia nhiệm vụ mục vụ của Giáo Hội bằng những việc từ thiện tinh thần và thể xác, và phục vụ loài người bằng rất nhiều cách (x. Giáo Luật 676).

 b/ Những công cuộc nhằm phục vụ người nghèo, phát triển các dân tộc: Anh Em theo đuổi đức ái hoàn hảo bằng những công cuộc nhằm phục vụ người nghèo, phát triển văn hoá và tinh thần của các dân tộc để Phúc Âm hoá, để làm chứng và để thăng tiến con người cách đích thực (x. Tu sĩ và việc thăng tiến con người số 6 ).

 

III.- TINH THẦN (Spirit) 

Tinh thần của Hội Dòng Sức Sống Chúa Ki-tô là linh đạo Phục Sinh. Anh Em được mời gọi được biến đổi trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Ki-tô Tử Nạn (x. Gl 2,19) và Phục Sinh (x. Rm 8,29) qua việc toàn hiến cùng Mẹ Maria trong Thần Khí cho Chúa Cha.

1.- LINH ĐẠO PHỤC SINH

Trong Đức Maria Vô Nhiễm và trong Thần Khí (x. Lc 1,35), Tu Sĩ Sức Sống Chúa Ki-tô được biến đổi trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Ki-tô Tử Nạn và Phục Sinh (x. Rm 8,29 ; Pl 3,21 ; 2 Pr 1,4), và cùng với Mẹ Maria (x. Lc 2,22 ; Ga 19,25-27 ; Cv 1,14 ; 2,3-4) Anh Em toàn hiến cho Chúa Cha noi gương Chúa Ki-tô (x. Ga 17,17-19 ; Rm 12,1).

2.- Ở LẠI TRONG CHÚA KI-TÔ (x. Ga 15,4)

2.1.- Tu Sĩ Sức Sống Chúa Ki-tô là những Con-Người-XV, những Con-Người-Sức Sống Chúa Kitô: Những Con Người ở lại trong Sức Sống Chúa Ki-tô (x. Ga 15,4). Anh Em ở lại trong sự sống lại và sự sống của Chúa Ki-tô (x. Ga 11,25). Anh Em được Thần Khí thanh tẩy để trở nên tinh ròng, và sẽ được kết hợp chặt chẽ với Chúa Cha và Chúa Giê-su và Đức Maria trong Thần Khí (x. Ga 14,20 ; Lc 1,35).

2.2.- Tu Sĩ Sức Sống Chúa Ki-tô là những Con Người mặc lấy Chúa Ki-tô Phục Sinh (x. Rm 13,14), và Chúa Kitô Phục Sinh sống trong Anh Em (x. Gl 2,20). Anh Em là những người được Chúa Ki-tô Phục Sinh biến đổi thân xác yếu hèn của Anh Em nên giống thân xác vinh hiển của Người (x. Pl 3,21).

2.3.- Châm ngôn của Dòng Sức Sống Chúa Ki-tô

Chúa Ki-tô Tử Nạn và Phục Sinh là Đấng được tìm kiếm và được yêu mến trên hết mọi sự với tất cả thần trí, linh hồn và thân xác của chúng ta.

IV.- ĐẶC TÍNH (Character)

Đặc tính của Hội Dòng Sức Sống Chúa Ki-tô là cầu nguyện cũng như “những cộng đoàn đan viện và chiêm niệm”(x. Giáo Hội tại Á Châu số 44), và hoạt động tông đồ.
Tôn chỉ của Hội Dòng Sức Sống Chúa Ki-tô là cầu nguyện và tông đồ (oratio et apostolatus).
 
1.- CHIÊM NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN CŨNG NHƯ NHỮNG CỘNG ĐOÀN ĐAN VIỆN  

1.1.- Tu Sĩ Sức Sống Chúa Ki-tô bước sát hơn theo Đức Ki-tô khi Ngài cầu nguyện (x. Giáo Luật 577).

1.2.- Anh Em được Thiên Chúa mời gọi cầu nguyện cũng như “những cộng đoàn đan viện và chiêm niệm” (x. Giáo Hội tại Á Châu số 44) theo tinh thần của lời khuyên của Đức Thánh Cha Gio-an Phaolô II trong Tông Thư Hậu Thượng Hội Đồng “Giáo Hội tại Á Châu” ban hành tại New Delhi, Ấn Độ, ngày 06 tháng 11 năm 1999.

 
2.- HOẠT ĐỘNG TÔNG ĐỒ ĐỂ TIẾP TỤC SỨ VỤ TÌNH YÊU VÀ PHỤC VỤ CỦA CHÚA GIÊ-SU TẠI Á CHÂU (x. Giáo Hội tại Á Châu số 17).

2.1.- Tu sĩ Sức Sống Chúa Ki-tô bước sát hơn theo Đức Ki-tô: khi Ngài sống với người ta giữa đời, nhưng luôn luôn làm trọn ý Chúa Cha (x. Giáo Luật 577). Toàn thể đời sống của Anh Em phải được thấm nhuần tinh thần tông đồ, nhưng tinh thần tu trì phải là hồn của toàn thể hoạt động tông đồ (x. Giáo Luật  675 § 1 ).

2.2.- Trong quyền lực của Chúa Thánh Thần: Tu Sĩ Sức Sống Chúa Ki-tô tiếp tục tình yêu và phục vụ của Chúa Giê-su tại Á Châu (x. Giáo Hội tại Á Châu số 17). Anh Em dấn thân trong các hoạt động tông đồ theo luật chung của Giáo Hội và luật riêng của Hội Dòng.

 

Tu Sĩ Giuse-Maria Trương Văn Trung, XV.

Người Sáng Lập

HỘI DÒNG SỨC SỐNG CHÚA KITÔ

back to top
Filters