News Filters

TĨNH TÂM, CẦU NGUYỆN VỚI CHUỖI MÂN CÔI

Thứ bảy, ngày 31 tháng mười năm 2020

TĨNH TÂM, CẦU NGUYỆN VỚI CHUỖI MÂN CÔI

      “Thiên Chúa là Thần Khí, và những kẻ thờ phượng Người phải thờ phượng trong Thần Khí và sự thật ” (Ga 4,24). Mỗi thành viên trong Cộng Đồng XV hãy coi việc chiêm niệm các thực tại của Chúa và kết hợp liên lỉ với Thiên Chúa trong cầu nguyện phải là bổn phận đầu tiên và chính yếu của mọi Anh Chị Em  (x. Giáo Luật Điều  663 § 1).

 

I.- TĨNH TÂM

1.- Anh Chị Em cần có những thời gian rời bỏ những hoạt động bên ngoài để hồi tâm. Mỗi tháng Anh Chị Em dành một số thời giờ hồi tâm. Anh Chị Em phải trung thành tuân giữ thời gian tĩnh tâm hằng năm, mỗi năm Anh Chị Em  tĩnh tâm năm ngày liên tục (x. Giáo Luật Điều 663 § 5).

2.- Anh Chị Em cần phải biết cách rời bỏ những hoạt động bên ngoài, trở về với đời sống trầm mặc, yêu mến những sự thuộc về Chúa, nhờ đó linh hồn Anh Chị Em  được bổ sức lại (x. Tông Huấn Chứng tá Phúc Âm số 35), và theo thông thường Anh Chị Em cần phải có một sự cô tịch để lắng nghe Thiên Chúa “nói trong tâm hồn Anh Chị

3.- Tùy theo lòng khiêm tốn và đức tin, Anh Chị Em  nhận thức những chuyển động nội tâm nhận định để biết ý Chúa. Điều chính yếu là phải thực thi chân lý để đến cùng Ánh Sáng: “Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì ?” (x. Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo số  2706).

 

II.- CẦU NGUYỆN VỚI CHUỖI MÂN CÔI

1.- Mỗi Thành Viên trong Cộng Đồng XV hết lòng quí trọng chuỗi Mân côi, Anh Chị Em  đọc và suy niệm ba chuỗi năm mươi mỗi ngày: một chuỗi Mùa Vui vào giờ kinh sáng, một chuỗi Mùa Thương hoặc Mùa Sáng vào giờ kinh trưa, một chuỗi Mùa Mừng vào giờ kinh chiều của mỗi Cộng Đoàn trong Cộng Đồng XV, kèm theo các lời cầu xin Thần Khí qua các mầu nhiệm Mân côi. Anh Chị Em  sẽ cảm nhận hương vị và sự hữu hiệu của kinh Mân côi vốn trình bày các mầu nhiệm cuộc sống của Chúa Giê-su cho chúng ta suy gẫm (x. Chiều kích chiêm niệm của đời tu số  13).

2.- Từ quan điểm của Thiên Chúa, Thánh Linh là vị Thầy nội tâm dẫn đưa Anh Chị Em đến sự thật toàn vẹn của Đức Ki-tô. Nhưng trong số các thụ tạo, không ai biết rõ hơn Đức Ki-tô bằng Đức Ma-ri-a; không ai có thể dẫn Anh Chị Em đến một sự hiểu biết sâu xa về mầu nhiệm của Người hơn là Mẹ của Người. Chiêm ngưỡng các hoạt cảnh của Kinh Mân Côi trong sự thông hiệp với Đức Ma-ri-a là một cách thế học hỏi từ ngài để đọc Đức Ki-tô, để khám phá các bí ẩn của Người và hiểu sứ điệp của Người (x. Tông thư Kinh Mân Côi số  14).

3.- Kinh Mân Côi là một lời kinh dựa theo Tin Mừng, tập trung vào mầu nhiệm Nhập thể cứu độ, kinh Mân Côi là lời kinh mang chiều kích Ki-tô một cách rõ nét. Anh Chị Em  có thể đi xa hơn và nói thêm rằng chuỗi kinh Kính mừng làm thành khung cửi trên đó đan dệt việc chiêm ngưỡng các mầu nhiệm. Đức Giê-su mà mỗi kinh Kính mừng gợi nhớ cũng là Đức Giê-su mà các mầu nhiệm tiếp nối nhau đề nghị cho Anh Chị Em  tuần tự như là Con Thiên Chúa, như là Con của Đức Trinh Nữ (x. Tông thư Kinh Mân Côi số 18).

 

Tu Viện Philip Phan Văn Minh, ngày 01 tháng 01 năm 2018

Tu Sĩ Giuse-Maria Trương Văn Trung, XV.

NGƯỜI SÁNG LẬP

CỘNG ĐỒNG XV

 

back to top
Filters