News Filters

BA LỜI KHẤN DÒNG (THREE RELIGIOUS VOWS) _ Tu Sĩ Giuse-Maria Trương Văn Trung, XV.

13 Tháng Mười 2020

BA LỜI KHẤN DÒNG

  ****                                                                         

“Lời khấn vâng phục” tốt đẹp thay !

Trị tính “kiêu ngạo” thật là hay,

Trị tính “nóng giận” thật là tuyệt.

Để ta tin kính : tình nồng say.

****

“Lời khấn khó nghèo” : sống như tiên.

Trị tính “mê của”,  mê bạc tiền.

Trị tính “ghen tị” nằm trong máu

Để ta trông cậy : tình vô biên.

****

“Lời khấn khiết tịnh” : chẳng “mê chơi”.

Trị “mê sắc dục”: tình lả lơi.

Trị luôn cả tính “mê ăn uống”

Để ta yêu mến : tình ngàn khơi.

Sài  gòn , 13 - 02 – 2013

    Tu Sĩ Giuse-Maria Trương Văn Trung, XV.

     HỘI DÒNG SỨC SỐNG CHÚA KITÔ

 

XVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXV

 

THREE RELIGIOUS VOWS

  ****

“The vow of obedience" is nice love !

To cure "arrogance" is really good,

To cure "angry" value is great.

Let me believe in God: passionate love.

 

****

“The vow of poverty": living like a fairy.

To cure "desiring riches", money love.

To cure "jealousy" is in the blood

Let me set my hope on God: boundless love.

****

"The vow of chastity": does not "desire nothing".

To cure " desiring sensual": flirting love.

To cure includes " desiring to eat and to drink "

Let me love God: endless love.

****

Saigon, February 13, 2013

    Friar Joseph Mary Truong Van Trung, XV. 

   The Congregation of the Vitality of Christ

 

back to top
Filters