News Filters

TIẾNG “VÂNG” NGHẸN NGÀO ("YES, LORD." IN A VOICE CHOKED WITH EMOTION) _ Tu Sĩ Giuse-Maria Trương Văn Trung, XV.

13 Tháng Mười 2020

TIẾNG  “VÂNG”  NGHẸN  NGÀO

*******

Nghẹn ngào trong tiếng nấc khổ đau,

Tê buốt trong tim với lời cầu,

Chúa ơi ! xin dẫn con qua khỏi,

Đêm tối tâm hồn : chết lịm đau.

*******

Ý Chúa : lương thực của đời con. (x. Ga 4,34)

Chân bước tê buốt, hồn héo hon,

Đóng đinh ý riêng để vâng phục.

Ý Chúa toả sáng trong hồn con.

*******

 “Lời vâng” nghẹn ngào thành khúc ca.

“Khúc ai ca” thành “khúc hoan ca”.

Thánh Ý của Người là sức sống,

Tình Chúa dẫn lối : tim hát ca

*******

Tháng Mân côi,   13 - 05 – 1989

Tu Sĩ Giuse-Maria Trương Văn Trung, XV.

HỘI DÒNG SỨC SỐNG CHÚA KITÔ

 

XVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXV

 

"YES, LORD" IN A VOICE CHOKED WITH EMOTION

*******

A voice choked  with emotion in the hiccough of pain,

With prayer in heart to be numbed with grief,

Oh my God ! please lead me through,

Dark night of the soul: be numbed with grief.

*******

God's will: the food of my life. (cf. Jn 4,34)

Foot steps are numb, wilted soul,

Crucifixion the own will to obey,

God's will shines in my soul.

*******

 "Yes, Lord" in a voice choked becomes the song.

“Lamentations” becomes “the joyful song”.

Your Will is the vitality of my life,

God’ love leads my way: my heart sings a song.

*******

Rose Month, May 13-1989

     Friar Joseph Mary Truong Van Trung, XV. 

     The Congregation of the Vitality of Christ

back to top
Filters